Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

(Frissítve: 2023 február)

A próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetés

A munkaszerződésben, a munkaviszony létesítésekor próbaidő is kiköthető, amelynek tartama legfeljebb 3 hónap. A felek ennél rövidebb próbaidőt is megállapíthatnak. A próbaidő lényege, hogy a munkáltató megismerje a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartását, képességeit, a munkavállaló pedig megtapasztalja a munkahelyi környezetet és elvárásokat. A próbaidő ezért egy lazább viszonyt hoz létre a felek között, így a próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntetheti. A cikk mellékleteként csatolt mintából is kiderül, hogy ilyen megszüntetési forma esetén a munkáltatónak fő szabály szerint nincs indokolási kötelezettsége, viszont a jogorvoslati kioktatási kötelezettség továbbra is terheli.

A 2023. január 1. napjától hatályos Mt. módosítás az indokolási kötelezettség tekintetében új szabályt vezetett be:

A munkavállaló felmondásól számított 15 napon belül benyújtott kérelmére a munkáltató 15 napos határidővel köteles megindokolni a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatát akkor is, ha kérelem hiányában erre nem lenne köteles az alábbi esetekben:

Amennyiben a munkavállaló szerint a megszüntetésre

• a személyes gondozás érdekében biztosított 5 napos munkaidő-kedvezmény,

• az apasági szabadság,

• a szülői szabadság,

• a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadság igénybevétele, vagy

• a munkaszerződés-módosítás iránti kérelme miatt került sor.

A munkáltatói rendes felmondás - az egyik leggyakoribb megszüntetési mód

A határozatlan idejű munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondással megszüntetheti. A munkáltatói rendes felmondás indoka csak a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. További jogszabályi rendelkezés, hogy a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás önmagában nem szolgálhat a határozatlan idejű munkaviszony rendes felmondással történő megszüntetésének indokául.

Mindenféleképpen említést érdemel, hogy a munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt az alábbiakban meghatározott időtartam alatt:

a) a várandósság,

b) a szülési szabadság,

c) apasági szabadság

d) szülői szabadság

e) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §, 130. §),

f) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint

g) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt, és

h) a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozójának, vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személynek nyújtott személyes gondozás céljából évente legfeljebb öt munkanap időtartam alatti munkavégzés alóli mentesülés idején.

A drasztikus megoldás - rendkívüli (azonnali hatályú) felmondás

Mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú (ún. rendkívüli) felmondással megszüntetheti, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A rendkívüli felmondás indokolása tekintetében az előző pontban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. Megkerülhetetlen szabály, hogy a rendkívüli felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni.

Nem véletlenül használtam a fejezet címében a "drasztikus megoldás" jelzőt ezzel a munkaviszony megszüntetési móddal kapcsolatban. Ezt a megszüntetési formát csak akkor javaslom, ha az indokok tényleg súlyosak, bizonyíthatóak és a munkavállalóval való további közös munka elképzelhetetlen. Tapasztalataim szerint még egy helytálló, akkurátusan megfogalmazott rendkívüli felmondás esetén is érhetik a munkáltatót meglepetések a munkaügyekben illetékes bíróság előtt.

A határozott időtartamú munkaviszony megszüntetése

A határozott időre szóló munkaviszony főszabályként csak közös megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással, illetőleg próbaidő kikötése esetén a próbaidő tartama alatt, azonnali hatállyal szüntethető meg. Az előzőektől eltérően is megszüntetheti a munkáltató a határozott időre alkalmazott munkavállaló munkaviszonyát, a munkavállalót azonban egyévi, ha a határozott időből még hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó átlagkeresete megilleti. Akárcsak a próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetés esetén, itt sem kell a munkáltatónak döntését megindokolnia, viszont terheli a jogorvoslatról szóló kioktatási kötelezettség.

A próbaidőnél ismertetett, rendkívüli indokolási kötelezettség a munkavállaló kérelmére jelen esetben is irányadó.

A békés út - közös megegyezés

Mint ahogy a bevezetőben már említettem, ez a megszüntetési forma nem tartozik az egyoldalú munkaviszony megszüntetési módok közé, azonban a teljesség kedvéért célszerű az említése.

A munkáltató és a munkavállaló bármikor dönthet úgy, hogy a munkaviszonyt közös megegyezéssel megszüntetik. Mind a határozott, mind a határozatlan idejű munkaviszony esetén lehet élni ezzel a jogviszony megszüntetési móddal. A hangsúly minden esetben a kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánításon van és ezen jognyilatkozat alapján azonnali hatállyal vagy egy jövőbeli időpontban szűnik meg a munkaviszony. A munkáltatónak ez a megszüntetési forma nyújtja a legnagyobb biztonságot, ugyanis ezt a munkavállaló csak különleges esetekben, (tévedés, megtévesztés, jogellenes fenyegetés) 30 napos határidővel támadhatja meg. Ennek megfelelően a mellékelt minta sem tartalmaz indokolást és jogorvoslatról szóló kioktatást, viszont a felek megállapodását kellőképpen részletezi.

Ez a megszüntetési mód a munkavállaló számára is kedvező, mivel ekkor általában a munkáltató nagyobb juttatásban részesíti, mint más munkaviszony megszüntetési módoknál.

Iratminták

Munkaviszony megszüntetése rendes felmondással

Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel

Munkaviszony megszüntetése próbaidő alatt azonnali hatállyal

Munkaviszony megszüntetés azonnali hatállyal

Munkaviszony megszüntetése a határozott idő esetén

Az iratminták a Munka Törvénykönyve (Mt.) rendelkezései alapján készültek, azonban azok felhasználása esetén a jogszerűség biztosítása a munkáltatók felelőssége!

Jelen cikk terjedelme nem teszi lehetővé a témával kapcsolatos részletes jogszabály ismertetést és tájékoztatást, ezért kérjük vegye figyelembe, hogy minden egyedi ügyben adott tanácshoz az eset összes körülményeinek ismerete szükséges.

Frissítve: 2023. február 3.

Készítette: Profession.hu - Hargittay és Társai Ügyvédi Iroda