Az új és 2012. július 1-jétől hatályos Munka Törvénykönyvében (a továbbiakban: Mt.) némileg átalakultak a várandós nőket és a kismamákat érintő ,,védelmi szabályok".

1. Megilleti-e a felmondási védelem a várandós nőket, illetve a kismamákat?

Az új Mt. rögzíti, hogy a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt
a) a várandósság,
b) a szülési szabadság,
c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság,
d) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint
e) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap
tartama alatt.

További - az új Mt.-be iktatott - fontos szabály, hogy az előző felsorolás a) és e) pontban meghatározott körülményre a munkavállaló csak akkor hivatkozhat, ha erről a munkáltatót a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta.

A fentieket összefoglalva, a felmondási védelem a kismamákat továbbra is megilleti, tehát a jogalkotó továbbra is védelemben részesíti - többek között - a várandós vagy a szülési szabadságon lévő nőket. Elvárásként fogalmazódik azonban meg, hogy a várandósság vagy az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés tényéről értesüljön a munkáltató. Ez a régi Mt.-hez képest egy hasznos, pontosító szabály.

2. Kötelező-e a munkáltatónak módosítania a munkába visszatérő kismama munkaszerződését?

Az új Mt. szerint a munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig köteles a munkaszerződést a napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani.

Ez egy jelentős és roppant gyakorlatias újítás a régi Mt.-hez képest. Ezen munkáltatói kötelezettség a gyermek legfeljebb hároméves koráig áll fenn, természetesen a szerződő felek - közös megegyezéssel - ennél hosszabb időtartamra is módosíthatják a munkaszerződést. Eltérhet továbbá a munkáltató és a kismama attól a rendelkezéstől is, miszerint a részmunkaidő mértéke csak a törvényes munkaidő fele részére határozható meg.

3. Jár-e pótszabadság a kismamának?

A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb
a) egy gyermeke után kettő,
b) két gyermeke után négy,
c) kettőnél több gyermeke után összesen hét
munkanap pótszabadság jár.

A fentiek alapján tehát mindkét szülőt megilleti a pótszabadság.

4. Elrendelhető-e éjszakai munka vagy rendkívüli munkavégzés a kismamának?

A munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig, illetve a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló esetén gyermeke hároméves koráig
a) egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak a munkavállaló hozzájárulása esetén alkalmazható,
b) a heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be,
c) rendkívüli munkaidő vagy készenlét nem rendelhető el,
d) éjszakai munka nem rendelhető el.

A gyermekét egyedül nevelő munkavállaló számára - gyermeke hároméves korától négyéves koráig - rendkívüli munkaidő vagy készenlét - kivételes eseteket, például: baleset, elemi csapás, súlyos kár, stb. kivéve - csak hozzájárulásával rendelhető el.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

5. Milyen munkakörben foglalkoztatható a kismama?

Az új Mt. is tartalmazza azt a szabályt, hogy a munkavállaló számára egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani, ha várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig - munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján - a munkakörében nem foglalkoztatható. A munkavégzés alól fel kell menteni, ha az egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatása nem lehetséges. A munkavállaló a felajánlott munkakörnek megfelelő alapbérre jogosult, amely a munkaszerződés szerinti alapbérénél kevesebb nem lehet. A felmentés idejére alapbére illeti meg, kivéve, ha a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el.

6. Mennyi szabadság jár a kismamának GYED/GYES idejére?

Az Mt. szerint a munkavállalónak a munkában töltött idő alapján jár szabadság. Munkában töltött időnek minősül a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapja.

A fenti szabadságot a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság lejártát követő hatvan napon belül ki kell adni.

További speciális szabályok a kismamák védelme érdekében

Az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa (a továbbiakban: védett személyek) munkaviszonyának felmondással történő megszüntetése esetén a gyermek hároméves koráig a következő bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, ha a munkavállaló szülési vagy a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot nem vesz igénybe.

A munkáltató a védett személy határozatlan időtartamú munkaviszonyát - a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással - csak abban az esetben szüntetheti meg, ha a védett személy a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, illetőleg egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Természetesen ebben az esetben is a munkaviszony megszüntetésének indokait, azok valós, világos és okszerű voltát a munkáltatónak kell bizonyítania.

Megszüntethető továbbá a munkaviszony a munkavállaló képességével összefüggő vagy a munkáltató működésével összefüggő okból is. Ennek feltétele, hogy a munkaszerződésben meghatározott munkahelyen - ennek hiányában azon a munkahelyen, ahol a munkavállaló munkáját szokás szerint végzi - nincs a védett személy által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy a védett személy az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja.

Itt fel kell hívnom a figyelmet a felek fokozott együttműködési kötelezettségére és a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményére.