Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A munkabér fizetése a munkaviszonyban a munkáltató egyik legalapvetőbb kötelezettsége. A munkabér fizetési elmaradása rendkívüli felmondási ok lehet a munkavállaló részéről.

A gyakorlatban sajnos sokszor előfordul, hogy a szabályok téves értelmezéséből a munkáltatók ezen kötelezettségüket nem vagy rosszul teljesítik. Többek között nem tartják be a minimálbérre vonatkozó szabályokat, jogellenesen levonnak a munkavállaló munkabéréből és még hosszan lehetne sorolni az előforduló visszaéléseket.

Milyen legkisebb bér (minimálbér) illeti meg a munkavállalót?

A Munka Törvénykönyve értelmében személyi alapbérként legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) jár. Ettől a szabálytól érvényesen eltérni nem lehet.

A személyi alapbérben a munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben állapodnak meg, annak meghatározása ugyan alku tárgya, de törvényi előírás, hogy személyi alapbérként legalább a minimálbér jár.

A 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet határozza meg a 2011-ben alkalmazandó minimálbérre és a garantált bérminimumra vonatkozó szabályokat. Eszerint a teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén havibér alkalmazásakor 78.000,- Forint bérfizetést jelent (minimálbér).

A munkabér magában foglalja a személyi alapbért és az egyéb pótlékokat is. A munkáltatónak ügyelnie kell arra, hogy a személyi alapbér legalább a minimálbért elérje.

2006. július 1-jétől került bevezetésre a garantált bérminimum. 2011. január 1-jétől a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalónak jár, amely teljes munkaidő esetén, havibér alkalmazásakor 94.000,- Forint.

Érdekes kérdést vet fel, mi történik abban az esetben, ha a munkaszerződésben a minimálbér van meghatározva, de időközben jogszabályváltozás folytán a minimálbér összege emelkedik. Ebben az esetben módosítani kell a munkaszerződést a személyi alapbér tekintetében, úgy, hogy az elérje a kötelező legkisebb minimálbért.

Az azonban tévhit, hogy a munkavállaló munkabérét az infláció mértékének megfelelően minden évben emelni kell. A felek természetesen dönthetnek a béremelés mellett a munkaszerződés egyidejű módosításával, azonban ez nem jogszabályi kötelezettség.

munkabér, fizetés, minimálbér


A munkabér védelme

A munkabért főszabályként a magyar törvényes pénznemben kell megállapítani és kifizetni. Fontos további szabály, hogy a munkabér vagy meghatározott részének fizetési számlára történő utalása a munkavállaló részére költségtöbbletet nem okozhat. Tehát a munkabér átutalással történő megfizetése a munkavállalónak nem okozhat, mondjuk, banki többletköltséget.

A munkavállaló részére járó munkabért, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály, vagy a felek megállapodása eltérően nem rendelkezik, havonta utólag egy ízben kell elszámolni és kifizetni.

A munkabért a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell kifizetni. Ha a bérfizetési nap pihenőnapra, vagy munkaszüneti napra esne, akkor a munkabért legkésőbb a megelőző munkanapon kell kifizetni.

A munkabér bankszámlára történő utalása esetén a munkáltatónak ügyelni kell arra, hogy az előírt bérfizetési napon a munkavállaló a bankszámlán az esedékes munkabérét fel tudja venni. Itt említendő meg, hogy a munkavállaló részére munkabéréről részletes írásbeli elszámolást kell adni. Tapasztalatom szerint ez, sajnos, gyakran elmarad.

Mikor lehet a munkabérből levonni?

A jogszabályi rendelkezések ebben a tekintetben roppant egyértelműek. A munkabérből való levonásnak csak jogszabály, végrehajtható határozat vagy a munkavállaló hozzájárulása alapján van helye.

1. Jogszabály alapján történő levonásról akkor beszélünk, ha például a munkáltató eleget tesz a járulékfizetési kötelezettségeinek.

2. A munkabérből levonás eszközölhető továbbá bírósági, vagy közigazgatási végrehajtás során, ill. hatósági határozat alapján (pl.: a tartásdíj levonása).

3. Ha a munkavállaló megbízást ad a munkáltatónak arra, hogy meghatározott összeget a munkabéréből levonjon és rendelkezésének megfelelő helyre utalja. Ilyen megbízás lehet, mondjuk, a szakszervezeti tagdíj levonására vonatkozó megbízás.

Amennyiben a munkáltató jogellenesen von le bizonyos összeget a munkavállaló munkabéréből, akkor ezen összeg megfizetését a munkavállaló akár munkaügyi bíróság előtt is érvényesítheti.