Az általában határozatlan időre létesülő munkaviszony akár évekig is fennállhat, így gyakran előfordulhat, hogy a korábban megkötött szerződést módosítani kell. Fontos, hogy a felek álljanak készen e változásokra - írja dr. Kártyás Gábor munkajogász a blogjában.

Csak közös megegyezéssel módosítható

A felek a munkaszerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják. Ugyanakkor, a szóbeli módosítás is érvényes, ha az a felek egyező akaratából teljesedésbe ment. Például, ha a felek szóban megegyeznek a munkavállaló új munkakörében, és a munkavállaló már egy hete ennek megfelelően végez munkát, utólag nem tagadhatja meg a munkavégzést e munkakörben azon az alapon, hogy a módosítást nem foglalták írásba.

Ettől függetlenül minden esetben célszerű ragaszkodni az írásos formához. Hosszabb idő után ugyanis kibogozhatatlan lesz, hogy a valamikor írásba foglalt és az azóta ténylegesen megvalósult munkakörülmények között mi is az éppen aktuális, amit mindkét fél elfogad. Egy csoportos létszámcsökkentés tervezésénél például komoly gondot okozhat, ha nem világos, a munkavállaló mely munkakörben és szervezeti egység keretében dolgozik.

A munkaszerződés módosítását bármely fél kezdeményezheti, ajánlatát pedig a másik fél szabadon mérlegelheti. A bírói gyakorlat a közös megegyezés meglétét szigorúan vizsgálja, és csak a felek kifejezett, határozott, egyértelmű akarata mellett fogadja el érvényesnek.

A munkaszerződés nem az örökkévalóságnak íródik

A munkaszerződés módosítása leggyakrabban azokban az esetekben merül fel, amikor a változás a munkaszerződés valamely kötelező tartalmi elemét, tehát a munkakört vagy az alapbért érinti. Ezeket a körülmények tartósan csak a munkaszerződés módosításával változtathatóak meg. A munkakör változását jelentik az előléptetések (például a munkavállaló árufeltöltő munkakörből üzletvezető-helyettes lesz), vagy ha átszervezés miatt változnak az ellátandó feladatok (például a kivont terméket gyártó munkavállalókat más részlegekben alkalmazzák tovább).

Fontos, hogy a bírói gyakorlat szerint nem lehet felmondással megszüntetni a munkaviszonyt önmagában azért, mert a munkavállaló a munkáltató által kezdeményezett munkaszerződés-módosítást nem fogadta el. Erre csak akkor kerülhet sor, ha a munkáltató a módosítás nélkül nem tudná továbbfoglalkoztatni a munkavállalót.

A munkakör változásának sajátos esete, ha ezzel a munkavállaló vezető állásúvá válik. Például a pénzügyi osztály vezetőjét ügyvezetővé választják, ezért e megbízatása idejére vezető állású munkavállalóként foglalkoztatják tovább. A vezetőnek minősülés jelentősége mindkét fél számára az, hogy jóval rugalmasabb szabályok vonatkoznak a munkaviszonyra.

A másik kötelező elem, az alapbér változása akkor is közös megegyezéshez kötött, ha a változás a munkavállalóra kedvező (például a próbaidő eredményes letelte után a felek magasabb alapbérben állapodnak meg). Különösen gondosan kell vizsgálni a munkavállaló akaratát, ha a módosítás az alapbér csökkentéséről rendelkezik. Bármikor meg lehet állapodni abban, hogy a munkavállaló ugyanazt a munkát a jövőben alacsonyabb bérért végzi el, ha ez nem megtévesztés, tévedés, fenyegetés vagy kényszer eredménye.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Noha az alapbéren kívüli bérelemek nem kötelező elemei a munkaszerződésnek, egyes további díjazási formákat gyakran maga a munkaszerződés tartalmaz. Ilyenkor ezek változtatása is közös megegyezésen alapuló módosítást igényel. Hasonló eset, amikor a módosítás a bérrendszert illeti. Például, a munkavállaló eddig 200 ezer forint havi alapbérben részesült. Ezt a felek 150 ezer forint havi alapbérre és teljesítménytől függően további minimum 20 ezer, maximum 70 ezer forint teljesítménybérre módosítják.

Rugalmas foglalkoztatás

A Munka törvénykönyve (Mt.) - a rugalmas foglalkoztatás érdekében - kivételesen lehetővé teszi, hogy a munkáltató ideiglenesen ne a munkaszerződés szerint foglalkoztassa a munkavállalót. Ilyenkor tehát a munkáltató egyoldalú utasítása alapján a dolgozó nem a szerződése szerinti munkakörben, munkahelyen, és/vagy munkáltatónál fog dolgozni.

A korábbi szabályozás fogalomhasználata alapján átirányításnak nevezzük, amikor a munkavállaló átmenetileg más munkakörben dolgozik. Például, a raktáros munkavállalót arra utasítja a munkáltató, hogy két hétig az irattárban segédkezzen a selejtezésnél.

A más munkahelyen való munkavégzésre utasítás a kiküldetés. Kiküldetésről akkor beszélhetünk, ha a kiküldött munkavállaló továbbra is az eredeti munkáltató utasítása és irányítása alatt marad. Például, egy hétig a vidéki kollégák a fővárosi telephelyen vesznek részt továbbképzésen. A másik munkáltatónál történő munkavégzésre kötelezés pedig a kirendelés.

A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás lényege, hogy csak ideiglenes lehet. A munkakör, vagy munkahely tartós, határozatlan idejű megváltoztatására csak a munkaszerződés módosításával, a munkavállaló beleegyezésével van lehetőség. A törvény szerint ezért a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás naptári évenként nem haladhatja meg összesen a 44 beosztás szerinti munkanapot vagy a 352 órát. A várható időtartamról a munkavállalót tájékoztatni kell. (Az időbeli korlátot kollektív szerződés eltérően, a munkavállalóra hátrányosabban is meghatározhatja.)

A munkavállaló a munkaszerződésétől eltérő foglalkoztatás idejére a ténylegesen ellátott munkakörre előírt, de legalább a munkaszerződése szerinti alapbérre jogosult. Ettől még járhat bérkieséssel a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (például egyes pótlékok elvesztésével), az Mt. csak az alapbér megőrzését garantálja.

A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás esetén fokozottan merül fel a méltányosság elvének fontossága, amely szerint a munkáltató utasítása nem járhat a munkavállaló aránytalan sérelemével. E körben figyelembe kell venni a munkavállaló személyi, családi körülményeit, egészségi állapotát, szakképzettségét stb.

Szemlézte: Durbák Ildikó

Címkék: munkaszerződés, munkajog, munka törvénykönyve, foglalkoztatás