Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

(Frissítve: 2023 február)

Hány napos lehet a próbaidő?

A jelenleg hatályos munkajogi szabályozás szerint a munkaszerződésben, a munkaviszony létesítésekor próbaidő is kiköthető, amelynek tartama a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónap. Három hónapnál rövidebb próbaidő kikötése esetén a felek – legfeljebb egy alkalommal – a próbaidőt meghosszabbíthatják, de ebben az esetben sem haladhatja meg az összesített próbaidő időtartama a három hónapot.

Legfeljebb hat hónapig terjedő, három hónapnál hosszabb próbaidőt kollektív szerződés rendelkezése alapján állapíthatnak meg a Felek.

A próbaidő lényege, hogy a munkáltató megismerje a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartását, képességeit, a munkavállaló pedig megtapasztalja a munkahelyi környezetet és elvárásokat. A próbaidő szabályozásának indoka igencsak egyszerű, a felek a munkaviszony létrehozásakor még nem ismerik egymást. A feleknek azonban lehetőségük van annak eldöntésére, hogy a próbaidő elteltét követően kívánnak-e egymással dolgozni, vagy sem.

Milyen feltételei vannak a próbaidő kikötésének?

Próbaidő csak és kizárólag a munkaszerződésben, írásban köthető ki. Ha ezt a felek nem tették meg, úgy annak fennállására később egyik fél sem hivatkozhat, és magába a munkaszerződésbe sem kerülhet be utólagosan.

A gyakorlatban megfigyelhető, hogy egyrészt a munkaviszony létesítésekor a felek egyre gyakrabban kötnek ki próbaidőt, másrészt azonban az is egyfajta tendencia, hogy azt a felek csak szóban rögzítik. A szóban kikötött próbaidő nem érvényes, mégis vannak olyan munkáltatók, akik egy szóbeli megállapodásra alapozva szüntetik meg a munkaviszonyt, mondván, szóban ebben állapodtak meg. Az ilyen megszüntetési mód jogellenes.

A próbaidő alatt a munkáltató még akkor is megszüntetheti a munkaviszonyt azonnali hatállyal, ha a munkavállaló betegállományban van.

Mi változott a Munka Törvénykönyvében a próbaidővel kapcsolatban 2023. január 1-től?

Az Mt. legutóbbi módosítása során a jogalkotó rögzítette, hogy határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő hat hónapon belül ismételt létesítése esetén azonos vagy hasonló munkakörben történő foglalkoztatás alkalmával próbaidő nem köthető ki.

Új szabály továbbá, hogy a legfeljebb tizenkét hónapra létesített, határozott időtartamú munkaviszony esetén a próbaidő tartamát arányosan kell megállapítani. Ez azt jelenti, hogy mivel főszabály szerint, a határozatlan időtartamra előírható leghosszabb próbaidő 3 hónap (kollektív szerződés esetén 6 hónap), akkor ez legalább 12 hónap időtartalmú határozott idejű munkaviszony esetén írható elő, de például 6 hónapos határozott idejű munkaviszony esetén ez maximum már csak másfél (kollektív szerződés esetén 3) hónap lehet.

Miért előnyös a próbaidő kikötése a munkavállalónak?

A próbaidő intézménye különösen akkor szolgálhatja a munkavállaló érdekeit, amikor egyszerre több állást is megpályázott és még hezitál, hogy melyik munkát válassza hosszabb távra. A próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetés gyakorlatilag lehetővé teszi a munkavállaló számára, hogy a ,,következő" nap már az új, általa előnyösebbnek tartott munkahelyen kezdjen.

Míg mondjuk, ha a felek két hónap felmondási időt kötnek ki a munkaszerződésben, de próbaidő nincs kikötve és a munkavállaló rendes felmondással megszünteti a munkaviszonyát, akkor a két hónapot le kell dolgoznia, és ezen időtartam letelte után kezdhet csak az új munkahelyen.

Felmondhatnak-e próbaidő alatt határozott idejű munkaviszony esetén?

Próbaidő kikötése esetén nemcsak a határozatlan, de a határozott idejű munkaviszonyt is meg lehet szüntetni azonnali hatállyal és indokolás nélkül.

Próbaidő alatt a munkaviszony azonnali hatállyal megszüntethető. Mire kell ügyelni?

A próbaidő alatt a munkaviszony minden kötöttség nélkül azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntethető. A munkaviszonynak ebben a formában történő megszüntetésére is vonatkozik az a követelmény, hogy a jogokat és a kötelezettségeket a rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni. Az azonnali hatályú megszüntetést írásba kell foglalni és amennyiben a munkáltató szünteti meg azonnali hatállyal a jogviszonyt, abban az esetben jogorvoslati kioktatást is kell tartalmazni a jognyilatkozatnak, ugyanis a munkavállalónak ebben az esetben is joga van bírósághoz fordulni.

Fontos további szabály, hogy az azonnali hatályú megszüntetésről szóló nyilatkozatot nem kell megindokolni. Ha azonban tartalmaz indokolást, akkor azért a nyilatkozó fél helytállni köteles. Igen nagy "öngól" lehet a munkáltató részéről, hogyha az azonnali hatályú megszüntetést megindokolja, azonban később a munkaügyi bíróságon nem tudja bizonyítani az indokok valóságát és okszerűségét.

A 2023. január 1. napjától hatályos Mt. módosítás az indokolási kötelezettség tekintetében új szabályt vezetett be:

A munkavállaló felmondásól számított 15 napon belül benyújtott kérelmére a munkáltató 15 napos határidővel köteles megindokolni a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatát akkor is, ha kérelem hiányában erre nem lenne köteles az alábbi esetekben:

Amennyiben a munkavállaló szerint a megszüntetésre

  • a személyes gondozás érdekében biztosított 5 napos munkaidő-kedvezmény,
  • az apasági szabadság,
  • a szülői szabadság,
  • a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadság igénybevétele, vagy
  • a munkaszerződés-módosítás iránti kérelme miatt került sor.

Mikor kell közölni, ha próbaidő alatt felmondanak?

A próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetés esetén kiemelten nagy jelentősége van a közlés időpontjának. Az írásbeli nyilatkozat alapvetően akkor tekinthető közöltnek, ha azt az érdekeltnek vagy az átvételre jogosult személynek adják át. A közlés akkor is hatályos, ha az átvételt az érdekelt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza, erről jegyzőkönyvet kell felvenni.

Ha a fél az azonnali hatályú megszüntetésről szóló nyilatkozatot csak a próbaidő lejártát követően közli a másik féllel, a nyilatkozat jogellenes.  A 2023. január 1. napjától hatályos Mt. módosítás 26. § (2) bekezdése értelmében próbaidő alatt a megszüntető jognyilatkozat érvényesen megtehető úgy is, ha legkésőbb a próbaidő utolsó napján postára adják!

(Frissítve: 2023 február)

A Profession.hu Facebook oldala

A Profession.hu Instagram oldala