Hatálybalépés: 2024.02.22.

Adatkezelési Tájékoztató

I. PREAMBULUM

 

A Profession.hu állásportál célja, hogy lehetőséget teremtsen a munkaerőpiacon az aktív és passzív munkavállalóknak arra, hogy új állásajánlatokra találjanak, új állásajánlatokat kapjanak, majd akár ezen állásokra pályázzanak, továbbá támogassa őket abban, hogy sikeresen építsék jövőbeli karrierjüket.

 

A munkaadók, mint harmadik, szerződött fél által a www.profession.hu portálon feladott/publikált álláshirdetésekre az aktív munkavállalók regisztrált felhasználóként jelentkezhetnek, illetve az önéletrajz adatbázisba feltöltött dokumentumaik és kitöltött személyes profiljuk alapján számukra vonzó állásajánlatokat kaphatnak közvetlenül a Profession.hu aktuális partnereitől, vagy a Profession.hu állásértesítő szolgáltatásán keresztül, illetve bekerülhetnek a jelöltajánló szolgáltatás keretében a Profession.hu aktuális partnerei figyelmébe ajánlott jelöltek közé. A passzív álláskeresők pedig akár különösebb erőfeszítés nélkül juthatnak friss és releváns (azaz képességeikre szabott) állásajánlatokhoz a Profession.hu hatékony közreműködésével. Emellett a Profession.hu írott tartalmain és szolgáltatásain (pl. kalkulátorok) keresztül naprakész információkkal látja el a munkavállalókat, hogy tájékozottságuk révén magabiztosan és sikeresen helyezkedhessenek el a munkaerő piacon.

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a profession.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. IV. emelet, Cg. 01-09-199015, a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által a Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató, az és a Felhasználási Feltételek szerint a www.profession.hu, a www.professionservices.hu weboldal és a Társaság jogosultsága alá eső, a Profession termékhez kapcsolódó technikai felületek, platformok (a továbbiakban: Felület) szolgáltatásai (a továbbiakban: Szolgáltatás vagy Szolgáltatások) nyújtása során követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Jelen Tájékoztatót, annak tartalmát a Társaság – tiszteletben tartva a Szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő természetes személyek [álláskeresők, munkavállalók, felhasználók, oldallátogatók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)] magánszféráját – magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a Felületen a mindenkor elérhető a Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató, a Felhasználási Feltételek és az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, az azokban meghatározott rendelkezések és fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók és viszont. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy az egyes Szolgáltatások részletes leírását a Felhasználási Feltételek elnevezésű dokumentum (is) tartalmazza.

 

A Társaság kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztató és a hatályos jogszabályok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.); a továbbiakban: GDPR, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseinek. Jelen Tájékoztató a Felületen folyamatosan elérhető.

 

A Társaság elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja. A Felület böngészése és a Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat.

 

A Felhasználó a Felület látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a Szolgáltatás(ok), azok egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével tudomásul veszi, illetve hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára, és elfogadja, hogy a Felület egyes részei látogatásához, egyes Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása.

 

A Felület egyes elemei, funkciói, Szolgáltatás(ok) igénybevétele csak regisztráció, illetve belépés után válnak elérhetővé a Felhasználók számára. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes adatot nem szolgáltatja, úgy ezzel azt is tudomásul veszi, elfogadja, hogy nem fér hozzá a Felület bizonyos részeihez, egyes Szolgáltatásokhoz, a Szolgáltatások egyes elemeihez.

 

A Felhasználó azzal, hogy a Felületen regisztrál és a Szolgáltatásokat igénybe veszi, úgy nyilatkozik, hogy a magyar munkavállalói közösség, illetve munkaerőpiac aktív résztvevője kíván lenni, tudomásul véve, hogy az általa megosztott információk, adatok, vélemények, egyéb tartalmak, illetve azok jelen Tájékoztatóban meghatározott része a Felhasználók és munkaadók, illetve azok meghatározott része számára elérhetővé válnak. Amennyiben a Felhasználó ezen szándéka megváltozik, kérjük, hogy ezt egyértelműen jelezze Társaságunk felé azzal, hogy megszünteti regisztrációját.

 

A Felületen nyújtott szolgáltatás globális célja a Felhasználó magyar munkavállalói közösségben való jelenlétének, továbbá munkához jutásának, a munkaerőpiacon történő eredményes jelenlétének segítése, közösségi kapcsolatépítés.

 

A Társaság általi adatkezelésre a Felhasználók előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes, kifejezett hozzájárulása, valamint a Társaság előzetesen meghatározott jogos érdeke alapján, illetve jogszabály rendelkezésénél fogva kerül sor.

 

A Felület céljából adódóan a Felületet és Szolgáltatásainkat csak a 16 életévüket betöltött személyek használhatják, illetve vehetik igénybe.

 

A Felületet és az egyes Szolgáltatásokat a Felhasználó saját álláskeresése céljából használja, veszi igénybe. A Felhasználó által megosztott felhasználói tartalomért a Felhasználó felel.

 

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel, azokat a Felhasználó köteles naprakészen tartani. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

 

Hacsak a jelen Tájékoztató szövegéből kifejezetten más nem következik, munkáltató és/vagy hirdető alatt a munkaerőt kereső munkáltatókat, munkaerő-közvetítőket és hirdetőket is érteni kell.

 

A jelen Tájékoztatóban a jelentkezésen/pályázaton az egyes álláshirdetésekre jelentkezések során a Felhasználó által megadott valamennyi adatot érteni kell a csatolt önéletrajzzal, motivációs levéllel és egyéb dokumentumokkal és azok tartalmával együtt.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felület bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt adatkezelések célját és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik.

 

Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy Társaságunk akár a saját maga, akár a Felhasználó által törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja.

 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezéseket a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

II.TÁRSASÁG ADATAI:

 

profession.hu Kft.
Postacím, székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 4. emelet
Telefon: +36 (1) 224-2070
Honlapcím: www.profession.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@profession.hu
Ügyfélszolgálat: https://ugyfelszolgalat.profession.hu/
Adatvédelmi tisztviselő: p2m Informatika Kft., E-mail: adatvedelem@profession.hu

III. A TÁRSASÁG ÁLTALI EGYES ADATKEZELÉSEK

 

 1. Regisztráció (Profil létrehozása)

A Társaság bizonyos Szolgáltatásai kizárólag regisztrációval vehetőek igénybe, amely regisztráció során a kezelt adatok körénél személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. Amennyiben az egyes szolgáltatások igénybevétele során kerül sor a regisztrációra, az űrlap szerinti szükségszerűen kitöltendő adatok köre eltérő lehet.

 

A regisztráció megkönnyítésére a Társaság többféle módon is lehetőséget biztosít. A Felhasználó hozzájárulása alapján a Társaság, illetve a külső szolgáltatók útján kerül sor a felhasználói e-mail cím való(di)ságának ellenőrzésére valamennyi e-mail cím esetében.

 

Facebook és Google felhasználói fiók útján megvalósuló regisztráció esetén nincs szükség a regisztrációs email cím érintett általi hitelesítésére. Facebook és Google alkalmazással való regisztráció esetén a regisztráció közben a Meta Platforms Ireland Ltd., és a Google Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra a Társaság felé a Meta Platforms Ireland Ltd., a Google Inc. adatvédelmi irányelveinek betartása mellett.

 

A kezelt adatok köre:  

név, e-mail cím, lakóhely, utazási hajlandóság (leendő munkahely maximális távolsága a lakóhelytől kilométerben alapértelmezetten 15 km), munkakör/pályakezdő, álláskeresői státusz és álláskeresés indoka;

közösségi oldal használatával történő regisztráció esetén továbbá: Facebook ID/Google ID, , Google profil fotó

mobileszközön történt regisztráció ténye és a készülék azonosítója (IOS_ID, Android_ID, device_ID); annak a ténye, hogy a Felhasználó hozzájárult-e ahhoz, hogy a Társaság reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresést küldjön számára.

Az álláshirdetésre jelentkezéssel egy időben megkezdett/elvégzett regisztráció esetén a fentieken túlmenően vagy telefonszám megadása vagy önéletrajz feltöltése szükséges (hirdetéstől függően).

A regisztráció létrehozása során az önéletrajzi profil fel/kitöltését is elindíthatja.

Az adatkezelés célja  

Felhasználói (munkavállalói) regisztráció, a Felhasználó azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel/- tartás, a Felület alapvető és egyes funkcióinak elérhetővé tétele, az egyes Szolgáltatások testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele, a keresés, szűrés a Társaság részéről a Felhasználók között a munkáltatók/hirdetők által megadott preferenciáknak megfelelően, a Felhasználók megkeresése/értesítése/tájékoztatása álláslehetőségekről, a Felhasználók személyre szabott kiszolgálása, a Felhasználók nyilvántartása, állásajánlatok célzott megjelenítése, keresési szolgáltatás minőségének biztosítása, álláshirdetésre jelentkezés biztosítása, önéletrajz tárolása későbbi jelentkezéshez.

 

Előzetes külön hozzájárulások esetén továbbá:

 • • állásértesítő küldése,
 • • önéletrajz adatbázisban a Felhasználók kereshetővé tétele és kiajánlhatóvá tétele a Jelöltajánló szolgáltatás keretében,
 • • toborzás munkáltatók/hirdetők részére,
 • • a Szolgáltatással való elégedettséget mérő kérdőívek e-mail útján történő megküldése a Felhasználók számára a Szolgáltatás minőségének biztosítása, javítása, valamint az esetleges panaszok kezelése érdekében, piackutatás, nyereményjáték, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresés (II. 6-8. pontban meghatározottak szerinti esetekben és részletes tartalommal).

 

Az adatkezelés időtartama  

Az e-mail cím Felhasználási feltételek III. 1. pontjában meghatározott hitelesítése  hiányában 6 teljes napig (144 óra); az E-mail cím hitelesítése esetén a Felhasználó profiljában történő utolsó aktivitásától (pl: a Felület utolsó használatától, állásértesítő utolsó megtekintésétől vagy lekattintásától, illetve az utolsó állásjelentkezéstől) számított 720 napig; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig, ideértve azt az esetet is, amikor a Felhasználó a regisztrációját megszünteti.

 

Az adatkezelés jogalapja  

A Felhasználó hozzájárulása

Az álláshirdetésre jelentkezés menete során a Szolgáltató jogos érdek jogalapon indítja el a regisztrációt az e-mail cím hitelesítéséig. Az e-mail cím hitelesítése során a felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor a végleges regisztrációra vagy az adatkezelés megszüntetésére. A regisztráció elindítására jogos érdekből kerül sor adatbiztonsági okokból. A Szolgáltató a munkaadó/hirdetők részére biztosított ún. ATS azaz az álláshirdetésre jelentkezések biztonságos kezelését segítő Jelöltkezelő Rendszer szolgáltatással biztosítja a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket, az adatok e-mail továbbítása helyett jelöltkezelő rendszert alkalmaz. Az érintett önrendelkezési joga e-mail címe hitelesítése során biztosított, az adatkezelés a szükséges célok eléréséhez feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű.

 

Adatmódosítási és adattörlési lehetőség a Felhasználók által  

A regisztrációs adatok a felhasználói fiókban bármikor módosíthatók a

 

Alapbeállításaim >> (Alapadatok) Regisztrációs adatok módosítása menüpont alatt. A regisztrációs adatok módosítására az űrlapos jelentkezés folyamata során is lehetőség van.

A regisztráció törlése a felhasználói fiókban a „Alapbeállításaim >>(Alapadatok) Felhasználói fiók törlése” menüponton keresztül kezdeményezhető. A regisztráció törlésével egyidejűleg kezdeményezhető, hogy az állásjelentkezéssel érintett munkaadók az érintetti adatokat a jelentkezéstől számított 90 napig továbbra is kezeljék.

 

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők (adattovábbítás) Hatósági, bírósági adatigénylés esetén: lásd III. A TÁRSASÁG ÁLTALI EGYES ADATKEZELÉSEK 17. Egyéb adatkezelések
A Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése  

Az IV. fejezetben leírtak szerint.

 

 

 1. Önéletrajz profil, önéletrajz adatbázis (CVDB)

Az adatkezelés előfeltétele  

A 1. pontban írt Profession Regisztráció megléte.

 

A kezelt adatok köre (önéletrajz profil)  

 • • önéletrajz – ezzel együtt fénykép (képmás), egyéb feltöltött felhasználói tartalom (referencia, motivációs levél) felhasználói önéletrajz profilban az önéletrajzon túlmenően megadható adatok:
  név, cím, e-mail cím, születési év, telefonszám, anyanyelv, korábbi és jelenlegi munkahely és munkavégzés adatai (szakmai tapasztalat, betöltött pozíció, üzleti ágazat, foglalkozási terület, beosztás, feladatkörök, munkakezdés és kilépés időpontja), végzettségi, képzési adatok (képzés szintje, végzettség neve, intézmény neve, ország), nyelvismeret, számítástechnikai ismeretek, álláskeresési, munkahelyi preferenciák (munkába állás lehetséges ideje, munkavégzés helye, keresett pozíció, foglalkozási terület, munkahelyi motiváló tényezők, nettó fizetési igény és igényelt juttatások, külföldi munkavégzés érdekli-e), vezetői engedély típusa, referencia (nyilatkozó neve, referencia szövege), szakmai erősségek, személyiségi jegyek, készségeket leíró adatok, különleges jogviszonyra vonatkozó adat(ok) ( diák, nappali tagozaton; megváltozott munkaképességű; nyugdíjas; vállalkozó), bemutatkozás, hobbi, eredmények, önéletrajz profil elérhetőségének státusza és utolsó státuszállítás időpontja.
 • • az önéletrajzi profil adatokból levont következtetések és a felhasználói viselkedés alapján kezelt további adatok:
  adott pozícióban/szakterületen eltöltött évek száma, utolsó állásjelentkezés a profession.hu oldalon/alkalmazásban, szakterületen eltöltött évek száma összegezve, munkahely és lakóhely távolsága, állásjelentkezési aktivitás (magas, közepes, alacsony, önéletrajz profil frissítésének/módosításának illetve a munkaadók számára elérhetővé tételének utolsó dátuma, az utolsó álláskeresési aktivitás dátuma (amelynél a Társaság a Felhasználó alábbi tevékenységeit veszi figyelembe: regisztráció, bejelentkezés, állásértesítő pixel, állásértesítő kattintás, jelentkezés, állásértesítő feliratkozás, állásértesítő módosítás, álláshirdetés megtekintés, álláshirdetések listaoldali megtekintése).

 

Az adatkezelés célja  

Az Önéletrajz adatbázis (CVDB) szolgáltatás – ideértve a Jelöltajánló szolgáltatást is – üzemeltetése, az önéletrajzi profil elérhetővé tétele (megtekintésre és letöltésre) az arra előfizető partnerek (munkáltatók/hirdetők, munkaerő-közvetítők és kölcsönzők, toborzóink, valamint a csökkentett adattartalmú próba CVDB szolgáltatást kipróbáló munkáltatók) és a Társaság körében/részére, keresés, szűrés a Társaság részéről a Felhasználók között a munkáltatók/hirdetők által megadott preferenciáknak megfelelően, vagy a Jelöltajánló kereső algoritmusa segítségével (szövegelemzéssel és parametrikus adatok összevetésével), előzetes hozzájárulás esetén a felhasználók önéletrajz profil adatainak átadása munkáltatók/hirdetők részére.

 

Az adatkezelés időtartama  

A felhasználói önéletrajz profil a Felhasználó regisztrációjának megszűnéséig tart, annak elérhetőségét azonban az érintett bármikor állíthatja (visszavonhatja az elérhetővé tételhez adott hozzájárulást és újra hozzájárulhat).

 

Az adatkezelés jogalapja  

A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), megváltozott munkaképesség jelölés esetén kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont és 9. cikk (2) a) pont).

 

Adathelyesbítési, korlátozási és törlési lehetőség a Felhasználók által  

A felhasználói CVDB profil adatai az „Önéletrajzom” menüpont alatt bármikor módosíthatók. A nyelvi teszt eredménye alapján a nyelvismeret módosítható.

A Felhasználónak lehetősége van a CVDB profilja elérhetőségét állítani (legyek elérhető/ne legyek elérhető) az „Önéletrajzom”  menüpont alatt. Az elérhetőség beállításától függően a Felhasználó CVDB profilja a hirdetők/munkáltatók részére elérhető és kereshető vagy nem elérhető, nem kereshető.

 

Jelentkezői aktivitás mutató  

A Társaság állásjelentkezési aktivitást mér az alapján, hogy az érintett Felhasználó hány álláshirdetésre jelentkezett a profession.hu szolgáltatás igénybevételével az azt megelőző 30 napon belül, ez alapján az állásjelentkezési aktivitás:
magas: 15 jelentkezés fölött
közepes: 6-14 jelentkezésig
alacsony: 5 jelentkezésig.
Az aktivitás vizsgálatának jogalapja a Társaság és a CVDB-t használó munkáltatók jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f)): a Társaság általi értéknövelt önéletrajz adatbázis biztosítása és a munkáltatók munkaerő-keresési hatékonyságának növelése. Az állásjelentkezési aktivitás mutató kizárólag az érintett profession.hu oldalon mutatott aktivitását jelöli.

 

A Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése  

Az önéletrajz adatbázisba (CVDB) feltöltött adatok, önéletrajz, egyéb dokumentumok kezelését a Társaságon kívül a különböző CVDB szolgáltatást (ideértve a Jelöltajánló szolgáltatást is) igénybe vevő partner is végzi, így a Társaság és a CVDB szolgáltatást igénybe vevő munkáltató közös adatkezelőknek minősülnek. A partner adatkezelésének menetéről, a partner által alkalmazott eszközökről, adatfeldolgozókról és általában a partner által végzett adatkezelés körülményeiről a partnerek tudnak tájékoztatást nyújtani.

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos igények (az adatkezelésről való tájékoztatáskérés, a személyes adatok helyesbítése, zárolása, törlése iránti kérelem, tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen) Társaságunknál, illetve közvetlenül a CVDB szolgáltatást igénybe vevő partnernél terjeszthetőek elő. A Felhasználó a felhasználói profiljában tekintheti meg, hogy mely partnerek töltötték le önéletrajzát és tekintették meg az önéletrajzprofiljának adatait, továbbá ez irányú információs önrendelkezési jogainak érvényesítése Felhasználói kérelemre Társaságunk tájékoztatást ad arról, hogy mely partnerek tekintették meg/töltötték le személyes adataikat.

 

A CVDB profil adatok munkáltatókkal való megosztása során Társaságunk és a CVDB szolgáltatást (ideértve a Jelöltajánló szolgáltatást is) igénybe vevő partnereink közös adatkezelőnek minősülnek. A közös adatkezelésre tekintettel javasoljuk, hogy információs önrendelkezési joga gyakorlásával kapcsolatos kérelmét mind a Társaság, mind a partner részére szíveskedjen megküldeni.

 

A Társaság vállalja, hogy a Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése körében a partner általi személyes adatkezeléssel kapcsolatos, de a Társaságnál előterjesztett kérelmeket továbbítja a partner részére és a Felhasználók információs önrendelkezési jogának érvényesülése, annak legteljesebb körű biztosítása érdekében nyilatkoztatja a partnert, hogy a kérelemben foglaltaknak eleget tett-e. A Társaság valamennyi tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a partner a kérelemben foglaltakra választ adjon és annak eleget tegyen (lásd ÁSZF X. Adatvédelem fejezet 10.2. pont). Az adatkezelő partner kérelemre adott válaszáról annak kézhezvételét követően a Társaság is tájékoztatja a Felhasználót.

 

Amennyiben a Felhasználó úgy ítéli meg, hogy valamely álláslehetőségre megfelelő jelölt lehet, lehetősége van bármely álláshirdetésre önkéntesen jelentkezni függetlenül attól, hogy adatai megosztásra kerültek-e vagy sem a munkaadókkal/hirdetőkkel.

 

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők (adattovábbítás)  

Az Önéletrajz adatbázisban elérhető felhasználói önéletrajz profilt a Társaság az azt igénybe vevő partnerek között elérhetővé teszi (a partnerek azt megtekinthetik és letölthetik és a letöltéstől/kiajánlástól számított maximum 90 naptári napon belül kezelhetik, továbbá ugyanezen feltételekkel és céllal maga a Társaság (mint munkáltató és mint toborzási szolgáltatást nyújtó társaság) is eléri.

 

Az Önéletrajz adatbázist igénybe vevő partnerek kereshetnek a CVDB profillal rendelkező Felhasználók között számtalan paraméter szerint, így különösen az i) utolsó álláshirdetésre jelentkezés dátuma, ii) a CVDB profil frissítésének, módosításának, illetve az önéletrajz aktiválásának utolsó dátuma, valamint iii) az utolsó álláskeresési aktivitás dátuma szerint.

Az Önéletrajz adatbázist igénybe vevő partnerek a Jelöltajánló szolgáltatás keretében is kereshetnek a CVDB profillal rendelkező Felhasználók között, amelynek során a Társaság egy kereső algoritmussal (szövegelemzéssel és parametrikus adatok összevetésével) megvizsgálja a Jelöltajánló szolgáltatásra előfizető partner álláshirdetésének szöveges tartalmát és a Felhasználó regisztrációs adatait és önéletrajzát, valamint az állásjelentkezési aktivitását annak érdekében, hogy az adott álláshirdetésre potenciális jelöltek adatait tegye elérhetővé a munkáltató/hirdető részére korlátozott számban. A hirdetés- és jelöltegyezés vizsgálatához használt adatok köre: i) a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok (lokáció, nyelvismeret, tanulmányok, utolsó pozíció), ii) ki/feltöltött önéletrajz profil adatok (lokáció, nyelvismeret, tanulmányok, utolsó pozíció, szakmai erősségek), iii) Felhasználó utolsó www.profession.hu oldalon leadott állásra jelentkezésének dátuma, iv) ki/feltöltött önéletrajz profilban és álláshirdetésben található kulcsszavak.
A Társaság a CVDB szolgáltatás népszerűsítése érdekében kevesebb funkcionalitással és korlátozott személyes adat-hozzáféréssel járó (nevet, fényképet és elérhetőségi adatokat nem tartalmazó) CVDB szolgáltatást tehet elérhetővé próbaidőre a munkáltatók számára.
A CVDB szolgáltatást igénybe vevő aktuális partnerek körét a Felhasználó az állást hirdető cégek aloldalon ismerheti meg. A Felhasználó kizárhatja, hogy egyes partnerek hozzáférjenek a profiljához, illetve az összes jövőbeli partner számára is megtilthatja a hozzáférést az „Önéletrajzom>>Önéletrajz láthatósága, Cégek kizárása” funkció alatt. Amennyiben a Felhasználó átmenetileg nem szeretné, hogy a munkaerőt kereső partnerek hozzáférjenek profiljához, a szolgáltatást az „Önéletrajzom” menüpont alatt a „Ne legyek elérhető” gombbal szüneteltetheti, majd bármikor visszakapcsolhatja önéletrajza elérhetőségét („Legyek elérhető”).

Hatósági, bírósági adatigénylés esetén: lásd III. A TÁRSASÁG ÁLTALI EGYES ADATKEZELÉSEK 17. Egyéb adatkezelések

 

Nekem ajánlott állások menüpont

A Jelöltajánló szolgáltatás keretében ajánlható jelöltek korlátozott számára tekintettel, a Társaság a „Nekem ajánlott állások” menüpontban teszi elérhetővé azon álláshirdetések listáját, amelyek relevánsak a hirdetési szöveg és a Felhasználók által megadott/feltöltött adatok elemzése alapján a Felhasználó számára. A Társaság kizárólag a www.profession.hu oldalon meghirdetett és jelöltajánló szolgáltatással érintett állásajánlatokat és az önéletrajz adatbázisban adatait elérhetővé tévő Felhasználók adatait vizsgálja egy szoftveres kereső algoritmus (automatizált szoftveres adatkezelés szövegelemzéssel és parametrikus adategyeztetéssel) segítségével.

 

Hirdetés és jelölt egyezés vizsgálatához kezelt adatok köre  

 • • a felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat (lokáció, nyelvismeret, tanulmányok, utolsó pozíció)
 • • önéletrajz (lokáció, nyelvismeret, tanulmányok, utolsó pozíció, szakmai erősségek)
 • • Felhasználó utolsó www.profession.hu oldalon leadott állásra jelentkezésének dátuma
 • • önéletrajzban és álláshirdetésben található kulcsszóegyezés figyelése

 

 

Az adatkezelés célja  

A Felhasználók által megadott adatok alapján releváns álláshirdetések összegyűjtése és közzététele.

 

Az adatkezelés módja  

Kereső algoritmus (automatizált szoftveres adatkezelés szövegelemzéssel és parametrikus adategyeztetéssel)

 

Az adatkezelés időtartama  

A Felhasználó önéletrajz adatbázisban való elérhetőségéig, a regisztrációjának megszűnéséig vagy a szolgáltatás kikapcsolásának kéréséig.

 

Az adatkezelés jogalapja  

Társaságunk azon jogos érdeke, hogy szolgáltatásának színvonalát, annak igénybevételét növelje, a Felhasználók munkához jutását segítse, megkönnyítse (mely egyben az érintettek érdeke is), és a Jelöltajánló szolgáltatást üzemeltetni tudja. Az érintett Felhasználó és a hirdető közös érdeke, hogy az álláskeresést hatékonyabbá tegye, a releváns álláslehetőségek listázása ehhez nyújt segítséget.

A szolgáltatás során csak a Felhasználó által álláskeresési céllal rendelkezésre bocsátott adatokat vizsgálja a Társaság. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a listában nem szereplő álláslehetőségekre önállóan is jelentkezzen. Az érintett bármikor kérheti az adatkezelés ne terjedjen ki rá. Mindezekre tekintettel az adatkezelés a fent részletezett célok eléréséhez feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű, valamint az érintettek önrendelkezési joga biztosított.

 

Adathelyesbítési, törlési lehetőség a Felhasználók részéről és a Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése  

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Felhasználó érdeke adatainak naprakészen tartása, amely lehetővé teszi a valóban releváns állásajánlatok megjelenítését. A regisztrációs adatok és az önéletrajz az I. és II. Fejezetben meghatározott módon frissíthetők.

 

Amennyiben a Felhasználó úgy ítéli meg, hogy valamely álláslehetőségre megfelelő jelölt lehet, lehetősége van bármely álláshirdetésre önkéntesen jelentkezni a figyelmébe ajánlott álláslehetőségeken felül is.

 

Az algoritmus alkalmazásának kikapcsolása (adatkezelés elleni tiltakozás) a regisztrációs e-mail címről az ugyfelszolgalat@profession.hu e-mail címre írt e-mail útján kezdeményezhető.

 

 

 1. Jelentkezés álláshirdetésre

 

A kezelt adatok köre  

Űrlapon keresztül történő jelentkezés esetén történő adatkezelés

 • • név, e-mail cím, önéletrajz vagy telefonszám, kísérőlevél, nettó fizetési igény az adott állás kapcsán;
 • • a jelentkezés során feltöltött dokumentumok pl. motivációs levél, referencia, képmást tartalmazó fénykép, végzettséget igazoló dokumentum;
 • • annak a ténye, hogy a Felhasználó hozzájárult-e ahhoz, hogy a Társaság reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresést küldjön számára, mobileszközön történt regisztráció ténye és a készülék azonosítója (IOS_ID, Android_ID, device_ID);
 • • a jelentkezés adatai (jelentkezés ténye, dátuma, pozíció neve, munkáltató/hirdető cég neve, kategória, alkategória, lokáció) és a jelentkezési folyamat állapota (Megtekintette a munkaadó, Elutasított), az érintett illetve a munkáltató/hirdető megjegyzései az adott jelentkezéssel összefüggésben.

 

A jelentkezéssel az érintettek alábbi adatai kerülnek megosztásra – az önéletrajz profil kitöltöttségétől is függően – az ún. ATS-ben (Application Tracking System, Jelöltkezelő Rendszer) a hirdetőkkel: név, email cím, csatolt dokumentumok, telefonszám, fénykép, lakóhely, jelentkezéshez kapcsolódó vagy ennek hiányában a profilban kitöltött és megosztott nettó fizetési igény, végzettségek (végzettség szintje, szakirány, intézmény neve),  beszélt nyelvek és nyelvismeret szintje, pozíciók, munkáltatók, munkáltatóknál eltöltött időszak, szakterület, szakmai tapasztalat időtartama, beküldött kísérőlevél, csatolt dokumentumokban megosztott különleges jogviszonyra vonatkozó adat(ok) ( diák, nappali tagozaton; megváltozott munkaképességű; nyugdíjas; vállalkozó),  annak ténye, hogy az érintett elérhető-e az önéletrajz adatbázisban, jelentkezés dátuma, bemutatkozás, eredmények, szabadidő, jogosítvány.

 

Karrieroldalra mutató hirdetésre történő jelentkezés esetén kezelt adatok: jelentkezés dátuma, pozíció neve, munkáltató/hirdető cég neve, kategória, alkategória, lokációs adatok, név, e-mail cím, amennyiben az megadásra kerül, profession.hu profil kitöltöttségétől függően továbbá: telefonszám, lakóhely, végzettségek (végzettség szintje, szakirány, intézmény neve),  beszélt nyelvek és nyelvismeret szintje, pozíciók/pályakezdő státusz, munkáltatók, munkáltatóknál eltöltött időszak, szakterület, szakmai tapasztalat időtartama, annak ténye, hogy az érintett elérhető-e az önéletrajz adatbázisban, jelentkezés dátuma, bemutatkozás, eredmények, szabadidő, jogosítvány. .Közvetlenül a munkáltató karrieroldalán megadott személyes adatokat Társaságunk nem kezeli.

A jelentkezési adatok munkáltatókkal való Jelöltkezelő Rendszerben megvalósuló megosztása során Társaságunk és a hirdető közös adatkezelőnek minősülnek. A közös adatkezelésre tekintettel javasoljuk, hogy információs önrendelkezési joga gyakorlásával kapcsolatos kérelmét mind a Társaság, mind a hirdető részére szíveskedjen megküldeni. A hirdető Jelöltkezelő Rendszeren kívüli adatkezelésének menetéről, a partner által alkalmazott eszközökről, adatfeldolgozókról és általában a partner által végzett adatkezelés körülményeiről a partnerek tudnak tájékoztatást nyújtani.

 

A hirdető saját jelöltkezelő rendszerébe való közvetlen jelentkezés a felületen:

Amennyiben a jelentkezési űrlapon a hirdető adatkezelési tájékoztatójának külön jelölőnégyzettel való elfogadása lehetséges, az érintett hozzájárulása alapján titkosított csatornán az alábbi adatok kerülnek továbbításra a hirdető mint önálló adatkezelő részére: név, e-mail cím, önéletrajz, telefonszám, a jelentkezés során feltöltött dokumentumok pl. motivációs levél, referencia, képmást tartalmazó fénykép, végzettséget igazoló dokumentum, a jelentkezés adatai (jelentkezés ténye, dátuma, pozíció neve, kategória, alkategória, lokáció).

 

Profession Services logóval ellátott álláshirdetésre jelentkezés

A Profession Services logóval ellátott álláshirdetések a Társaság által kerülnek munkaerő-közvetítés keretében közzétételre. Ezen hirdetések nem tartalmaznak az állást kínáló munkáltató/hirdető személyének beazonosítását lehetővé tevő adatokat.

A Profession Services logóval ellátott álláshirdetésekre jelentkezéskor a csatolt önéletrajz, valamint a Felhasználó által megadott egyéb adatok a Társaságnál a Jelöltkezelő Rendszerben kerülnek tárolásra. Az adatok továbbítására csak a Felhasználó kifejezett, előzetes, tájékozott hozzájárulásával kerül sor.

 

A jelentkezéshez kapcsolódó pályázatkövetési szolgáltatás során kezelt adatok:

Az álláshirdetésre jelentkezés/pályázat során csatolt önéletrajz, a jelentkezés adatai (jelentkezés ténye, dátuma, pozíció neve, munkáltató/hirdető cég neve, kategória, alkategória, lokáció) és a jelentkezési folyamat állapota ( pl.Felvettek, Megfeleltem, Elutasítottak,), a munkáltató/hirdető megjegyzései az adott jelentkezéssel összefüggésben.

 

 

Az adatkezelés célja  

A Felhasználó pályázatának munkáltató/hirdető részére történő továbbítása, keresés, szűrés a Társaság részéről a Felhasználók között a munkáltatók/hirdetők által megadott preferenciáknak megfelelően, a Profession Jelöltkezelő Rendszer szolgáltatás nyújtása és igénybevétele, a Felhasználók személyre szabott kiszolgálása.

A Felhasználók számára annak lehetővé tétele, hogy jelentkezéseiket, azok állapotát nyomon követhessék. (Pályázatkövetés)

 

Az álláshirdetésre történő jelentkezéssel egy időben a Felhasználó hozzájárul adatainak a munkáltató/hirdető számára történő továbbításához, továbbá az állásjelentkezéshez szükséges regisztrációs adatai (lásd fent a kezelt regisztrációs adatoknál) elérhetővé tételéhez az ún. ATS-ben (Application Tracking System, Jelöltkezelő Rendszer), egyes egyedi esetekben jelentkezési adatai e-mailes továbbításához, így az adatkezelés további célja a Felhasználó jelentkezésének/pályázatának, rendelkezésre bocsátott adatainak munkáltató/hirdető rendelkezésére bocsátása.

 

Az egyes hirdetésekre jelentkezések rendszerezésére a munkáltatók/hirdetők részére az ún. ATS-ben biztosít lehetőséget a Társaság. Az űrlapon keresztül történő jelentkezés során az ATS-ben való biztonságos megjelenés érdekében elindul a regisztrációs folyamat. A jelentkezői e-mail cím hitelesítésekor az érintett önkéntes jognyilatkozata alapján vagy hozzájárul a regisztráció megtartásához vagy kérheti jelentkezése megtartása (adatai hirdető részére való e-mailes továbbítása) mellett személyes adatai Szolgáltató általi törlését, a megkezdett regisztráció megszüntetését.

 

A hirdetésre jelentkező Felhasználók beküldött pályázati anyagának, a kiírt pályázatnak való megfelelésre vonatkozó adatnak, valamint a regisztrációs adatainak elérhetővé tétele az adott hirdetéshez tartozó toborzási folyamat lezárásáig, de maximum a jelentkezéstől számított 90 naptári napig.

Egyes egyedi esetekben a Társaság e-mail útján is a hirdető/munkáltató rendelkezésre bocsátja az alábbi jelentkezési adatokat: név, email cím, telefonszám, csatolt dokumentumok (pl. önéletrajz, motivációs levél), kísérőlevél, jelentkezés dátuma.

 A hirdető saját jelöltkezelő rendszerébe való közvetlen jelentkezés esetén:

Amennyiben a jelentkezési űrlapon a hirdető adatkezelési tájékoztatójának külön jelölőnégyzettel való elfogadása lehetséges, az adatkezelés célja a jelentkezők által rendelkezésre bocsátott adatok munkáltató/hirdető mint önálló adatkezelő részére való továbbítása titkosított csatornán közvetlenül azok jelöltkezelő rendszerébe. Ez esetben a jelentkezői adatok nem kerülnek a Profession ATS rendszere útján megosztásra a hirdetővel/munkaadóval. . Társaságunk 90 naptári napig tárolja és statisztikai célra kezeli (lásd III. A TÁRSASÁG ÁLTALI EGYES ADATKEZELÉSEK 13. Statisztikai adatkezelés) ezen jelentkezéseket is

 

Az adatkezelés időtartama  

Az adott állásjelentkezés adatait a Társaság a fent hivatkozott ATS-ben való elérhetővé tétel időtartamával összhangban maximum 90 naptári napig kezeli (tárolja). Amennyiben a munkáltató jelzi a Társaság részére, hogy a pozíció betöltésre került, a Társaság az adatokat törli az ATS-ből. Az adatkezelés megszűnik a regisztráció megszűnésével, ideértve azt az esetet is, amikor a Felhasználó a regisztrációját megszünteti. Amennyiben a regisztráció megszüntetése során az érintett úgy nyilatkozik, hogy állásjelentkezéseit fenn kívánja tartani, a jelentkezési adatai továbbításra kerülnek az állásjelentkezéssel érintett adott munkáltató(k) felé adatai törlésével egyidejűleg. A hirdetők a jelentkezéstől számított 90 napig jogosultak a jelentkezői adatok kezelésére – külön hozzájárulás beszerzése vagy önálló adatkezelési jogalap hiányában.

A hirdető saját jelöltkezelő rendszerébe való közvetlen jelentkezés és karrierlinkes átirányítást követő jelentkezés esetén:

Amennyiben a jelentkezési űrlapon a hirdető adatkezelési tájékoztatójának külön jelölőnégyzettel való elfogadása lehetséges, továbbá karrierlinkes hirdetésről való átirányítást követő karrieroldalon való külső jelentkezés esetén a hirdető maga határozza meg a saját jelöltkezelő rendszere szerinti adatkezelés időtartamát.

 

Az adatkezelés jogalapja  

A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), megváltozott munkaképesség jelölés esetén kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont és 9. cikk (2) a) pont).

 

Adathelyesbítési (és törlési) lehetőség a Felhasználók által  

A Felhasználó a „Alapbeállításaim>>Jelentkezések” menüpont alatt visszavonhatja a jelentkezését, erről a Társaság a munkáltatót/hirdetőt az ATS-en keresztül és e-mailben is értesíti, a Felhasználó személyes adatait az adott hirdetéssel összefüggésben az ATS-ből törli és az e-mailben felszólítja a munkáltatót/hirdetőt az adott állásjelentkezéssel összefüggő személyes adatok törlésére és a törlés megtörténtének visszaigazolására. A visszaigazolást a Táraság megküldi a Felhasználó részére.

 

A Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése  

Az álláshirdetésekre való jelentkezés során megadott adatok és csatolt, feltöltött önéletrajz kezelését a Társaságon kívül a munkáltató/hirdető is végzi. A munkáltatók/hirdetők adatkezelésének menetéről, a munkáltatók/hirdetők által alkalmazott eszközökről, adatfeldolgozókról és általában a munkáltatók/hirdetők által végzett adatkezelés körülményeiről a munkáltatók/hirdetők tudnak tájékoztatást nyújtani.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos igények (az adatkezelésről való tájékoztatáskérés, a személyes adatok helyesbítése, zárolása, törlése iránti kérelem, tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen) Társaságunknál, illetve közvetlenül a munkáltatóknál/hirdetőknél az álláshirdetésben megadott elérhetőségen, a Profession Services logóval ellátott hirdetések esetén a Felhasználóval a kapcsolatfelvétel és hozzájárulás-kérés során közölt elérhetőségen terjeszthetőek elő.

 

A fenti közös adatkezelésre tekintettel kérjük a Felhasználót, hogy kérelmét mind a Társaság, mind a munkáltató/hirdető részére szíveskedjen megküldeni.

 

A Társaság vállalja, hogy a Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése körében a személyes adatok kezelésével kapcsolatos, a hirdető/munkáltató általi adatkezeléshez kapcsolódó, de a Társaságnál előterjesztett kérelmeket továbbítja a munkáltató/hirdető részére és a Felhasználók információs önrendelkezési jogának érvényesülése, annak legteljesebb körű biztosítása érdekében nyilatkoztatja a munkáltatót/hirdetőt, hogy a kérelemben foglaltaknak eleget tett-e. A Társaság valamennyi tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a munkáltató/hirdető a kérelemben foglaltakra választ adjon és annak eleget tegyen (lásd ÁSZF X. Adatvédelem fejezet 10.2. pont). A munkáltató/hirdető válaszáról annak kézhezvételét követően a Társaság is tájékoztatja a Felhasználót.

 

Az álláshirdetésre jelentkezés esetén a Felhasználó jelentkezését/pályázatát a hirdetést feladó munkáltató/hirdető részére továbbítjuk és a regisztrációs adatokkal együtt elérhetővé tesszük az ún. ATS-ben.

 

A hirdető saját jelöltkezelő rendszerébe való közvetlen jelentkezés esetén:

Amennyiben a jelentkezési űrlapon a hirdető adatkezelési tájékoztatójának külön jelölőnégyzettel való elfogadása lehetséges, az érintett a hirdetőnél mint önálló adatkezelőnél külön élhet az információs önrendelkezési jogaival. A pályázat profession.hu felületen való törléséről vagy az attól való visszalépésről ugyanakkor a Társaság tájékoztatja a hirdetőt.

 

 

A hirdetés és a jelentkező profilja közötti megfeleltetés   

A hirdetés és a jelölt jelentkezési profilja (pozíciónév és szakmai készségek) közötti kulcsszó megfeleltetéssel és parametrikus adatok (lokáció, szektor (azaz alkategória), tapasztalati évek száma, végzettség szintje, nyelvtudás és annak szintje) megfeleltetésével a Társaság minden álláshirdetésre jelentkező kapcsán egy százalékos mutatóval mutatja meg az ATS-ben a hirdető részére az egyezést. Az egyezés vizsgálata csak és kizárólag a megadott adatok egyezőség-vizsgálatán alapul.

 

Az összevetés jogalapja a Társaság és a hirdetők jogos érdeke: a Társaság általi értéknövelt jelöltkezelő rendszer (ATS) biztosítása és a hirdetők munkaerő-keresési hatékonyságának növelése. A százalékos megfeleltetés vizsgálata az önéletrajzi profilok könnyebb áttekintését segíti, a jelentkezőre nézve viszont nem jelent többletinformációt vagy értékítéletet, így a jelentkezők magánszférája nem sérül. Az összevetés eredményét a Társaság az adott hirdetéshez tartozó toborzási folyamat lezárásáig, de maximum a jelentkezéstől számított 90 naptári napig teszi a hirdető számára hozzáférhetővé.

 

 

 1. Toborzási tevékenység

Társaságunk annak érdekében, hogy az érintettek munkához jutását, illetve a munkaerőpiacon történő jelenlétét minél eredményesebben segítse, a munkáltatók/hirdetők megbízásából az általuk megadott preferenciáknak megfelelően toborzási tevékenységet végez (Profession Services szolgáltatás).

 

A munkaközvetítői tevékenység (magán-munkaközvetítői nyilvántartási szám: BPM/01/15807-3/2015-1003) keretében Társaságunk a munkáltatók/hirdetők megbízásából az általuk megadott preferenciáknak megfelelően szűrési tevékenységet végez az egyes álláslehetőségekre

 1. a regisztrációs adatok, CVDB adatok, az álláshirdetésre jelentkezés adatai, az oda beérkező pályázatok/jelentkezések, illetve a toborzási adatbázisban szereplők adatai között és/vagy
 2. a munkáltatók/hirdetők saját adatbázisaiban a munkáltatók/hirdetők saját adatkezelési szabályzatában, a vonatkozó jogszabályokban foglaltak és az adatfeldolgozói szerződéses feltételek szerint, továbbá
 3. olyan adatbázisokban, amelyekhez a Társaság az adott adatbázisra vonatkozó jogszabályi és szerződéses feltételek megtartása mellett jogszerűen hozzáfér vagy jut hozzá,

és felveheti a kapcsolatot azon érintettekkel, akik a Társaság rendelkezésére álló, jogszerűen a Társaság birtokába jutott adatok alapján megfelel(het)nek a munkáltatók/hirdetők elvárásainak egy személyes megkeresés, elbeszélgetés (telefon vagy videohívás, más technikai berendezés, elektronikus hírközlő eszköz útján) és/vagy online személyiségteszt, illetve a munkáltatók/hirdetők szakmai tesztjének kitöltése céljából (kapcsolatfelvétel).

 

Toborzási alapelveink

 1. Csak olyan adatok közlését várjuk Öntől, amely személyiségi jogát nem sérti és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése szempontjából lényeges.
 2. A felvételi folyamatban alkalmazott képesség- és alkalmassági vizsgálat eredményét Ön is jogosult megismerni.
 3. Amennyiben az Önnel folytatott meghallgatás során feljegyzést készítünk, tájékoztatjuk a feljegyzés készítésének tényéről, valamint lehetővé tesszük, hogy a feljegyzést megismerhesse.
 4. Nem alkalmazunk pszichológia, grafológiai teszteket, poligráfos vizsgálatot.
 5. Erkölcsi bizonyítványt csak indokolt esetben (pl. jogszabályi előírás) kérünk.
 6. Korábbi munkáltatójától kizárólag az Ön előzetes kifejezett hozzájárulása alapján kérhet Társaságunk értékelést.
 7. Bármikor visszavonhatja jelentkezését, meggondolhatja magát, kérheti toborzó kollégánktól vagy az services@profession.hu email címen, hogy ne keressük állásajánlatokkal.

 

Adattovábbítás a potenciális munkáltató felé

Amennyiben ehhez az érintett külön hozzájárul, a személyes megkeresés, elbeszélgetés során elhangzott, az álláslehetőségben megjelölt pozíció szempontjából releváns információkat, adatokat, valamint a személyiség-, és szakmai teszt eredményét a Társaság rögzíti. Azon érintettek jelentkezését/pályázatát/önéletrajzát és a kapcsolatfelvétel során az érintettel egyeztetett információkat, adatokat, valamint a személyiségteszt, illetve a munkáltatók/hirdetők szakmai tesztjének érintettel szintén egyeztetett eredményét, akik megfelelnek a munkáltatók/hirdetők preferenciáinak, a Társaság továbbítja a hozzájárulás-kéréskor megjelölt munkáltató/hirdető részére.

 

A potenciális munkáltató számára fontos, hogy kiszűrje azokat a jelentkezőket, akik korábban alkalmazásában álltak, illetve akik szerepelnek saját álláskeresői adatbázisában, amely segít annak eldöntésében, hogy a jövőben együtt kívánnak-e Önnel dolgozni, illetve eldönti, hogy Társaságunk által ajánlott vagy saját jelöltnek minősül. Erre tekintettel Társaságunk az előszűrés (névellenőrzés, közismert nevén: namecheck) céljára nevét és születési dátumát, illetve Társaságunk partnere által megjelölt adatkört az Ön külön tájékozott hozzájárulása alapján átadja a potenciális munkáltató részére. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat az előszűrés céljára, fennáll annak a lehetősége, hogy nem hívják be interjúra, ez a munkáltató egyedi megítélésén múlik. Tekintettel arra, hogy a munkáltató személyéről Ön előzetesen tudomással rendelkezik, hozzájárulása tájékozott, az adatai törlését bármikor kérheti, az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat, magánszférája nem sérülhet.

 

Adatok megőrzése későbbi álláspályázat érdekében, toborzási adatbázis

Az érintett erre irányuló előzetes hozzájárulása esetén későbbi, más munkáltatók/hirdetők fentieknek megfelelő igényeinek kiszolgálása, az érintettek részére további/későbbi ajánlatok, álláslehetőségek megküldése, az erről szóló tájékoztatás megadása, valamit más munkáltatók/hirdetők részére történő szűrés elvégzése érdekében a fenti adatokat tároljuk és felhasználjuk. Minden félreértést elkerülendő: valamely munkáltató/hirdető részére az érintett hozzájárulásával továbbított, Társaságunk által tárolt adatok toborzó kollégáink által automatikusan nem, csak az érintett kifejezett, előzetes, ez irányú hozzájárulásával kerülnek továbbításra további/más munkáltató/hirdető részére.

 

 

 

A kezelt adatok köre  

 • • név, e-mail, jelölt forrása, önéletrajza(i), motivációs levele(i), toborzási adatbázisban szereplés ténye és maximális időtartama, továbbá az egyes álláshirdetésekre jelentkezéskor megadott és rögzített adatok, így különösen az önéletrajz adatai, (pl. nyelvtudás, szakmai tapasztalat, telefonszám, cím, születési dátum, képmás, nem)
 • • olyan adatbázisokból (például munkahelyek.hu, LInkedIn) kinyert adatok, amelyekhez a Társaság az adott adatbázisra vonatkozó jogszabályi és szerződéses feltételek megtartása mellett jogszerűen hozzáfér vagy jut hozzá,
 • • a hívás, valamint a megkeresés, elbeszélgetés során elhangzott, az álláslehetőségben megjelölt pozíció szempontjából releváns, az érintettel egyeztetett információk, megszerzett szakmai tapasztalat és időtartama, nyelvtudás és szintje, nyelvi teszt és annak eredménye, lokációs adat (régió, cím), jelenlegi munkáltató, munkahelyváltás oka, a felkínált munkahelyen történő kezdés lehetséges időpontja, jövedelemigény, jogosítvány, foglalkoztatás jellege, különleges jogviszonyra vonatkozó adat(ok) (pl. megváltozott munkaképességű; vállalkozó), valamint a személyiségteszt, illetve a munkáltatók/hirdetők szakmai tesztjének érintettel szintén egyeztetett eredménye, kompetenciateszt eredménye, motiváció, személyiségjegyek – a személyiségteszt eredménye, hogyan ajánlaná magát, leírás önmagáról, munkához való hozzáállás, attitűd, viselkedés, erősségek, egyéb az adott álláslehetőség szempontjából releváns készségeket leíró adatok, soft skillek, sikerek; a beszélgetés során rögzített adatok, az érintett által rendelkezésre bocsátott tartalmak;
 • • toborzási tevékenység keretében betölteni kívánt pozíciók, amelyre az érintett jelentkezett vagy amellyel kapcsolatban megkeresést kapott, ennek dátuma, állapota;
 • • elhelyezés dátuma, munkáltató és pozíció, ahova elhelyezésre került.

 

A toborzás során az érintett történt személyes, illetve egyéb megkeresés, elbeszélgetés során beszerzett egyedi hozzájárulás alapján a munkáltató/hirdető számára továbbítjuk a jelentkező érintett kezelt adatait.

Az adattovábbítás opcionális, arra akkor kerül sor, ha az érintett megfelel a munkáltatói/hirdetői preferenciáknak, erről az érintettet tájékoztatjuk.

Az érintettnek az adattovábbításhoz adott hozzájárulás során lehetősége van arról nyilatkozni, hogy személyes adatai kizárólag az adott pozíció kapcsán kezelhetőek vagy más nyitott pozíciók kapcsán is megkereshető-e a jövőben, azaz kíván-e a toborzási adatbázisban szerepelni.

 

Az adatkezelés célja  

 

Munkaerő-közvetítési tevékenység ellátása toborzási adatbázis fenntartásával, ennek keretében különösen:
az érintett azonosítása, a többi érintettől való megkülönböztetése, az érintettek munkához jutásának segítése, toborzási szolgáltatás működtetése, a keresés, szűrés a Társaság részéről az érintettek és a toborzási adatbázisban szereplő érintettek között, az érintettel való kapcsolatfelvétel/-tartás, az érintettek megkeresése, értesítése/tájékoztatása álláslehetőségekről, további kapcsolatfelvétel az érintettel munkához jutásának/juttatásának elősegítése érdekében, a jelölt érintettek bemutatása a partnerek számára, anonim statisztikai adatszolgáltatás

 

Az adatkezelés időtartama  

 

Az érintett választhat, hogy személyes adatai:
– az adott nyitott pozíció kapcsán a hozzájárulása visszavonásáig, de legfeljebb 6 hónapig kezelhetőek,
– vagy kezelhetőek más nyitott pozíciók kapcsán való megkeresés céljára is a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 2 évig (toborzási adatbázis).
Amennyiben az érintett még nem szerepel a toborzási adatbázisban és nem nyilatkozik 7 napon belül a személyes adatok törlésre kerülnek

 

 

Az adatkezelés jogalapja  

 

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), megváltozott munkaképesség jelölés esetén kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont és 9. cikk (2) a) pont).
A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 13.§ és 14/A.§ szerinti anonim adatszolgáltatás (GDPR 6. cikk c) pont).

 

 

Adathelyesbítési (és törlési) lehetőség a Felhasználók részéről és a Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése  

 

Az érintett bármikor visszavonhatja jelentkezését, kérheti személyes adatai törlését illetve azt, hogy ne keressük a jövőben nyitott pozíciók kapcsán, vagy kérheti adatai módosítását. A kérelem benyújtható közvetlenül a toborzó e-mail címén vagy a services@profession.hu email címen.

 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy valamely álláslehetőségre megfelelő jelölt lehet, lehetősége van bármely álláshirdetésre önkéntesen jelentkezni függetlenül attól, hogy az adott hirdetés kapcsán alkalmas jelöltként adatai megosztásra kerültek-e/sem a hirdetővel.

 

A jelentkezői személyes adatok önálló adatkezelője a munkáltató/hirdető, aki a személyes adatok – jogszabályoknak és a munkáltató/hirdető saját adatkezelési rendelkezéseinek megfelelő – kezeléséért és felhasználásáért saját maga felel. A munkáltatók/hirdetők adatkezelésének menetéről, a munkáltatók/hirdetők által alkalmazott eszközökről, adatfeldolgozókról, és általában a munkáltatók/hirdetők által végzett adatkezelés körülményeiről, stb. a munkáltatók/hirdetők tudnak tájékoztatást nyújtani saját adatkezelési szabályzatuk alapján. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos igények (az adatkezelésről való tájékoztatáskérés, a személyes adatok helyesbítése, zárolása, törlése iránti kérelem, tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen) Társaságunknál és közvetlenül a munkáltatónál/hirdetőnél a kapcsolatfelvételkor közölt elérhetőségen terjeszthetőek elő.

 

A Társaság vállalja, hogy az érintettek információs önrendelkezési jogainak érvényesítése körében a személyes adatok kezelésével kapcsolatos, a hirdető/munkáltató általi adatkezeléshez kapcsolódó, de a Társaságnál előterjesztett kérelmeket továbbítja a munkáltató/hirdető részére és az érintettek információs önrendelkezési jogának érvényesülése, annak legteljesebb körű biztosítása érdekében nyilatkoztatja munkáltatót/hirdetőt, hogy a kérelemben foglaltaknak eleget tett-e. A Társaság valamennyi tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a munkáltató/hirdető a kérelemben foglaltakra választ adjon és annak eleget tegyen (lásd ÁSZF X. Adatvédelem fejezet 10.2. pont). A munkáltató/hirdető válaszáról – annak kézhezvételét követően a Társaság is tájékoztatja az érintettet.

 

Kérjük az érintettet, hogy kérelmét mind a Társaság, mind az adattovábbítással érintett munkáltatók/hirdetők részére szíveskedjen megküldeni.

 

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők (adattovábbítás)  

 

A Szolgáltatás jellegéből adódóan a munkáltatók/hirdetők és a Társaság is adatkezelőként jár el. A toborzás során megosztott adatok tekintetében a címzettek önálló adatkezelőként járnak el.

 

Hatósági, bírósági adatigénylés esetén: lásd III. A TÁRSASÁG ÁLTALI EGYES ADATKEZELÉSEK 17. Egyéb adatkezelések

 

A munkaadó felé sikerdíjas megállapodás alapján toborozott és felvételt nyert érintettekre vonatkozó adatkezelés  

 

Amennyiben a toborzásra megbízást adó munkaadó sikerdíjat fizet a sikeresen közvetített érintettel való szerződéskötés alapján, a sikerdíj mértékét az érintett szerződéskötéskor számított éves bruttó alapbére alapján kerül kiszámításra.

A toborzásra megbízást adó munkaadó és a Társaság jogos érdeke, hogy a közöttük fennálló szerződéses kapcsolat szerinti elszámolásra, díjfizetésre és mindezek alapján a számviteli kötelezettségek betartására sor kerülhessen. A várható bérezés a toborzás során ismert, az érintett számíthat erre az adatkezelésre, és alapbére akár el is térhet az 1 év során a kezdő alapbértől. Az adatkezelés a fent részletezett célok eléréséhez feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű, az érintettek önrendelkezési joga biztosított, a jogszabályon alapuló számviteli kötelezettség teljesítése okán a tiltakozás korlátozottan érvényesül.

 

 

 1. Önéletrajz készítő

   

A kezelt adatok köre  

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges:

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. Opcionálisan megadható adatok: telefonszám, cím, születési hely, idő, fénykép, korábbi és aktuális iskolákra vonatkozó információk, korábbi és aktuális munkahelyekre és munkahelyi tapasztalatokra vonatkozó információk, nyelv- valamint egyéb ismeretekkel kapcsolatos információk.

 

Az adatkezelés célja  

Az Önéletrajz készítő szolgáltatás nyújtása, önéletrajz összeállítást lehetővé tevő szolgáltatás nyújtása sablonok és automatizmusok segítségével,

 

Az adatkezelés időtartama  

Az önéletrajz elkészülte, mint cél megvalósulásáig/ a szolgáltatás utolsó igénybevételét követő 30 napig.

 

Az adatkezelés jogalapja  

A Felhasználó hozzájárulása

 

Adathelyesbítési (és törlési) lehetőség a Felhasználók által  

Az önéletrajz elkészítését, elkészültét követően a saját magának elküldött e-mailben szereplő linkre kattintva a Felhasználónak lehetősége van a bevitt adatok ellenőrzésére, javítására és kiegészítésére.

 

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők  

Az elkészült önéletrajz megismerésére kizárólag a Felhasználó jogosult az alábbi módon:

kizárólag az önéletrajz készítő szolgáltatás használata során, a Felhasználó által e-mailben saját magának elküldött, ún. hash kulcsot tartalmazó URL (link) szolgál belépésre, és csak az adott linkhez tartozó, a Felhasználó által korábban szerkesztett dokumentumhoz lehet az URL-en keresztül hozzáférni.

 

Az adatkezelés további részletei  

Amennyiben a Felhasználó úgy rendelkezik, hogy elkészített önéletrajzával egyidejűleg regisztrál is, úgy regisztrált adatai vonatkozásában a „Regisztráció”-nál rögzítettek az irányadók. (II. 1. pont).

 

 

 

 1. (Egyedi) Piackutatás

   

Kifejezett ezzel ellentétes előzetes tájékoztatás és kifejezett hozzájáruláskérés hiányában a piackutatás során adott válaszok és adatok nem kerülnek összekapcsolásra a válaszadók személyével, ennek megfelelően a piackutatás anonim.

 

A kezelt adatok köre  

Az adatfelvételkor adott tájékoztatás szerint.

 

Az adatkezelés célja  

Piackutatás az adatfelvételkor adott tájékoztatás szerint.

 

Az adatkezelés időtartama  

Eltérő előzetes tájékoztatás hiányában a piackutatásban résztvevők adatait a Társaság 6 hónapig kezeli.

 

Az adatkezelés jogalapja  

A piackutatásban részt vett Felhasználók adatainak kezelése a hozzájárulásukon alapul

 

Adathelyesbítési (és törlési) lehetőség a Felhasználók által  

A Szolgáltatónál kezdeményezhető a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségek bármelyikén.

 

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők  

A Társaság az adatokat más adatkezelőnek a hatósági, bírósági megkeresések kivételével nem továbbítja (Hatósági, bírósági adatigénylés esetén: lásd III. A TÁRSASÁG ÁLTALI EGYES ADATKEZELÉSEK 17. Egyéb adatkezelések)

 

 

Rendszeres statisztikai adatképzés

 

A Társaság időközönként a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresésre feliratkozott Felhasználók minden egyes alkalommal véletlenszerűen kiválasztott csoportjának e-mail útján kérdőívet küld, amelyben felhasználói/fogyasztói szokásokra vonatkozó kérdés(ek) és a következő adatkérések szerepelnek: nem, kor, iskolai végzettség, településtípus, munkaerő-piaci státusz, amelyek alapján a felhasználó eleve nem azonosítható. A megadott válaszok feldolgozása is anonim módon történik, sem a válaszok, sem az e-mail címek nem kerülnek összekapcsolásra a válaszadók személyével, ennek megfelelően a statisztikai adatképzés anonim. A kérdőívet kitöltők választásuk alapján részt vehetnek a kapcsolódó nyereményjátékban az egyedileg megadott és elfogadott feltételek alapján, ebben az esetben az e-mail címük megadása is szükséges. A kitöltött kérdőívek a Felhasználótól közvetlenül a Micra-S Piackutató- Marketing- és Üzletviteli Tanácsadó Betéti Társasághoz érkeznek. A Micra-S Bt. a megválaszolt kérdőívek kiértékelését végzi, és a statisztikai eredményről értesíti a Társaságot.

 

 

 1. Nyereményjáték

A nyereményjátékok során megvalósuló adatkezelés körülményeit, feltételeit, a kezelt adatok körét, az adatkezelés célját, időtartamát, az adatkezelés jogalapját, az adathelyesbítés lehetőségét, az adatok megismerésére jogosult adatkezelők körét, az adatfeldolgozót az adott nyereményjáték során alkalmazott nyereményjáték szabályzat tartalmazza.

 

 1. Állásértesítő

 

 

A kezelt adatok köre

 

 

 

név, e-mail cím, keresett pozíció/szakmai tudás, keresett pozíció kategóriája, munkakeresés lokációja (lakóhely és utazási hajlandóság), szakmai végzettség, szakmai tapasztalat időben, nyelvismeret, keresett foglalkoztatás jellege, munkarend, mobileszközön történt feliratkozás ténye és a készülék azonosítója (IOS_ID, Android_ID, device_ID), azok a hirdetők/munkáltatók, akiktől a Felhasználó hirdetést szeretne kapni, értesítő gyakorisága, e-mail értesítő megnyitásának időpontja, értesítőküldés formája, munkahelyek, Felhasználó Felületen végzett aktivitása (pl. megtekintett aloldalak, mely cégekről nézett adatlapot, értékelést a Felületen), kulcsszó használat, találati beállítások, álláskeresői státusz és álláskeresés indoka. Az állásajánlatok célzott megjelenítéséhez a jelentkezett, megtekintett álláshirdetéseket és listaoldalakat, keresett kulcsszavakat is figyelembe veszi a Társaság.

 

Az adatkezelés célja:  

Állásértesítő küldése (e-mail/push üzenet)

 

Profilalkotás, célzott állásértesítő küldés:  

A Társaság az állásértesítőt a Felhasználó által megadott adatok, valamint a Felhasználó Felületen végzett aktivitásából levonható következtetések alapján célzott tartalommal küldi és erről az e-mailes megkeresésben tájékoztatást ad. A szolgáltatás nyújtása során és érdekében profilalkotás történik. A Felhasználó számára a megadott adatoknak megfelelő, továbbá a Felületen tanúsított magatartásával összhangban álló álláshirdetések is megjelenítésre kerülhetnek az állásértesítőben.

 

Az adatkezelés időtartama:  

A szolgáltatás igénybevételére az E-mail cím hitelesítését követően van lehetőség, illetve mobil applikációban történő beállítást követően azonnal. Az állásértesítő kikapcsolható (szüneteltethető) az állásértesítő e-mail alján elérhető link útján vagy a felhasználói fiókban/mobil applikációban, majd visszakapcsolható a felhasználói fiókban/mobil applikációban. Az adatkezelés az állásértesítő törléséig, valamint a regisztráció megszűnéséig tart, ideértve azt az esetet is, amikor a Felhasználó a regisztrációját megszünteti.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

 

 

A Felhasználó hozzájárulása állásértesítő beállításával.
Álláshirdetésre jelentkezés, valamint regisztráció esetén – beállított állásértesítő hiányában – jogos érdek jogalapon kerül az állásértesítő beállításra, amely igazodik a jelentkezéssel érintett álláshirdetéshez és a regisztrációs adatokhoz. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés kizárólag olyan felhasználókat érint, akik aktív álláskeresők, az állásértesítő szabadon módosítható, kikapcsolható, törölhető, az adatkezelés a fent részletezett célok eléréséhez feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű, valamint az érintettek önrendelkezési joga (kikapcsolás, törlés) biztosított.

 

 

Adathelyesbítési és törlési lehetőség a Felhasználó által:  

 

Az állásértesítő küldéséhez szükséges adatok módosítása a https://www.profession.hu/allasertesito/list menüpontban és a mobil applikációban kezdeményezhető.

Az állásértesítő kikapcsolása az állásértesítő e-mail láblécében vagy az ugyfelszolgalat@profession.hu e-mail címen, továbbá a mobil applikációban kezdeményezhető, továbbá beállítható a felhasználói fiókban és a mobil applikációban is.

Az Állásértesítő adatai, paraméterei, csatornája (e-mail/push üzenet) bármikor módosíthatóak a felhasználói fiókban az „Állásértesítőim” menüpont alatt, mobil applikációban az „Állásaim” menüpontban az „Állásértesítések” fülön. Állásértesítőről történő leiratkozásra (kikapcsolás) vagy annak törlésére a felhasználói fiókban a „Állásértesítőim’’ menüpont alatt és a mobil applikációban az „Állásaim” menüpontban az „Állásértesítések” fülön van lehetőség. Az Állásértesítő fogadásának tiltása a beállítások elmentését követő legkésőbb 72 óra elteltével lép életbe.

 

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők (adattovábbítás):

 

 

A Társaság az adatokat más adatkezelőnek a hatósági, bírósági megkeresések kivételével nem továbbítja (Hatósági, bírósági adatigénylés esetén: lásd III. A TÁRSASÁG ÁLTALI EGYES ADATKEZELÉSEK 17. Egyéb adatkezelések)

 

A Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése:

 

 

 

A IV. fejezetben leírtak szerint. A Felhasználó jogosult a Társaságtól, mint adatkezelőtől kérni, hogy az állásértesítő küldésére profilalkotás mellőzésével, kizárólag a Felhasználó által az állásértesítő igénybevétele céljából megadott adatok alapján kerüljön sor. A beállításra a felhasználói fiókban a „Alapbeállításaim>> (Alapadatok) Elektronikus hirdetés beállítások’’ menüpont alatt (amely elérhető a „Értesítési beállításaim” menüpontból is) van lehetőség. A Felhasználó jogosult továbbá, hogy a Társaság részéről a profilalkotással összefüggésben emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és az állásértesítővel, annak kiküldésével szemben kifogást nyújtson be.

 

 

 

 1. Elektronikus reklám- és marketingüzeneteket (e-DM)

A kezelt adatok köre, célzott megkeresés (profilalkotás)  

 

A regisztráció során megadott adatok, így különösen: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, legmagasabb iskolai végzettség, nyelvismeret, szakterület, szakmai tapasztalat, lakóhely (irányítószám, város), pályázatkövetési információ, aktuális pozíciója, álláskeresői státusz és álláskeresés indoka, leiratkozás ténye és dátuma, papíralapú hozzájárulás esetén az aláírás, továbbá a felhasználói fiókhoz tartozó adatok: elérhetőség CVDB-ben, állásértesítő feliratkozás ténye, mobilapplikáció letöltés ténye.

 

A Társaság egyes e-DM üzeneteket a Felhasználó által megadott adatok, valamint a Felhasználó Felületen (ideértve a mobil applikációt is) és e-DM-ben végzett aktivitása (pl. e-mail megnyitása/meg nem nyitása, e-mail tartalomra kattintás, állás elmentése, álláshirdetésre jelentkezés megkezdése, megtekintett állások, állásjelentkezések, egyéb konverziós események weboldalon és mobil applikációban, oldallátogatások) és az abból levonható következtetések automatikus módon történő kiértékelése és elemzése alapján célzott tartalommal és gyakorisággal küldi. A Felhasználó számára a megadott adatoknak megfelelő és a Felületen tanúsított magatartásával összhangban álló tartalmak kerülnek megjelenítésre egyes e-DM üzenetekben.

 

Az adatkezelés célja  

 

Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre, illetve push üzenetben amennyiben a Felhasználó engedélyezte a mobil készülékén, hogy a Profession mobilapplikáció értesítést küldjön (a továbbiakban e-DM).

 

Az e-DM tartalmazhatja a Társaság saját ajánlatait; a Társaság Szolgáltatásainak, rendezvényeinek, nyereményjátékainak ismertetését; megkezdett, de be nem fejezett szolgáltatásra vonatkozó figyelmeztetést; harmadik fél HR szakmához kapcsolódó ajánlatait, harmadik fél állásajánlatait tartalmazó megkeresést; HR szakmai és álláskereséssel kapcsolatos cikkeket, tippeket és híreket tartalmazó karrierhírlevelet; anonim módon feldolgozásra kerülő statisztikai adatképzést célzó kérdőíveket; a Szolgáltatással való elégedettséget mérő kérdőíveket.

 

 

Az adatkezelés időtartama  

 

A szolgáltatás igénybevételére az E-mail cím hitelesítését követően van lehetőség, illetve mobilapplikációban történő beállítást követően azonnal. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig/leiratkozásig, valamint a regisztráció megszűnéséig tart, ideértve azt az esetet is, amikor a Felhasználó a regisztrációját megszünteti. A Társaság felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonásától számított legfeljebb 72 óra eltelte szükséges ahhoz, hogy a Felhasználó garantáltan ne kapjon olyan megkeresést, amelyről leiratkozott.

 

A leiratkozás ténye és dátuma a bizonyíthatóság érdekében rögzítésre kerül olyan módon, hogy abból a korábbi személyes adatok nem visszanyerhetők, de konkrét adat megadásakor a leiratkozás bizonyítható.

 

Az adatkezelés jogalapja  

A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6.cikk (1)a) pont)

 

Adathelyesbítési,leiratkozási  (és törlési) lehetőség a Felhasználók által  

 

A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható, az adatkezelés megtiltható.

 

A hozzájárulás visszavonható az e-DM e-mail üzenet alján elérhető link útján, a felhasználói fiókban a „Alapbeállításaim>> (Alapadatok) Elektronikus hirdetés beállítások’’ menüpont alatt (amely elérhető a „Értesítési beállításaim” menüpontból is), az applikációban az „Értesítések>>Értesítés beállítások” menüpont alatt, továbbá a Társaság jelen Tájékoztató II. fejezetében meghatározott elektronikus és postai címén is és az e-DM üzenetben megjelölt módon.

 

A Felhasználó beállíthatja és megváltoztathatja, hogy e-mail és/vagy mobil push üzenet formájában fogad e-DM üzeneteket. A beállításokra a felhasználói fiókban a „Alapbeállításaim>> (Alapadatok) Elektronikus hirdetés beállítások’’ menüpont alatt (amely elérhető a „Értesítési beállításaim” menüpontból is), az applikációban az „Értesítések>>Értesítés beállítások” menüpont alatt van lehetőség.
A mobil készülék beállításaiban megtiltható, hogy a mobilapplikáció bármilyen értesítést (push üzenet) küldjön a Felhasználó készülékére.

 

A Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése:  

A IV. fejezetben leírtak szerint.

 

Az Érintett jogosult a Társaságtól, mint adatkezelőtől a Felületen tett hozzájárulás alapján a böngészőben letárolt viselkedésfigyelő cookie (ld. cookie-k) tiltásával/törlésével, valamint a mobiltelefon belső háttértárjában tárolt adatok törlésével kérni, hogy az állásajánlatokat tartalmazó e-DM küldésére profilalkotás mellőzésével kerüljön sor. A felhasználó jogosult továbbá arra, hogy a Társaság részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és az elektronikus reklám- és marketingüzenetek küldésével szemben kifogást nyújtson be. A megkezdett, de be nem fejezett szolgáltatásokra figyelmeztető üzenetek küldése e-DM leiratkozás útján tiltható meg.

 

Mivel a jelen esetben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó profilalkotást is a Társaság II. pontban foglalt elérhetőségeinek bármelyikén.

 

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők (adattovábbítás)  

Társaságunk az adatokat nem továbbítja harmadik személyek részére a hatósági, bírósági megkeresések kivételével (lásd III. A TÁRSASÁG ÁLTALI EGYES ADATKEZELÉSEK
17. Egyéb adatkezelések)

 

 

 

Elégedettségmérés

 

A kezelt adatok köre  

Regisztrált felhasználók esetében:

 

A Felhasználó regisztráció során megadott alap adatai:

 • • név, telefonszám, e-mail cím, életkor, elmúlt 12 hónap jelentkezési száma, regisztráció ideje, lokáció, végzettség, szakmai tapasztalat, fő szakterület, nyelvismerete, van-e állásértesítő beállítva, a hirdetés, melyre jelentkezett,
 • • az elégedettségi kérdőív megválaszolása során megfogalmazott véleményének megosztása során keletkezett értékelés számszerűen és az ehhez tartozó szöveges visszajelzés.

 

Nem regisztrált Felhasználók esetében:

 • • e-mail cím, név, telefonszám, értékelés és a szöveges vélemény

 

Az adatkezelés célja  

 

A Szolgáltatással való elégedettséget mérő kérdőívek e-mail útján történő megküldése a Felhasználók számára a Szolgáltatás minőségének biztosítása, javítása, valamint az esetleges panaszok kezelése érdekében. Elégedettségi kérdőívek kiküldésére kizárólag akkor kerül sor regisztrált Felhasználók esetében, ha a Felhasználó a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresésre (e-DM) feliratkozott, ahhoz kifejezetten hozzájárult.

 

Nem regisztrált Felhasználó esetén, a szolgáltatással kapcsolatos vélemény kinyilvánítására, a szolgálatatásunk minőségének biztosítása, javítása, valamint az esetleges panaszok kezelése érdekében, nyújtunk lehetőséget az elektronikus kommunikáció során.

 

Az adatkezelés időtartama  

 

Eltérő előzetes tájékoztatás hiányában az elégedettség mérésben résztvevők adatait a Társaság 3 hónapig kezeli.

 

 

Az adatkezelés jogalapja  

 

A Felhasználó hozzájárulása

 

 

Adathelyesbítési (és törlési) lehetőség a Felhasználók által  

 

A Szolgáltatónál kezdeményezhető a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségek bármelyikén.

 

 

A Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése  

A IV. fejezetben meghatározottak szerint.

 

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők  

 

A Társaság az adatokat más adatkezelőnek nem továbbítja.

 

 

 

 

 1. Ügyfélszolgálattal, panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

A Társaság szolgáltatásaival kapcsolatos ügyintézés, ügyfélszolgálat biztosítása, a jogszerű működés ellenőrzése érdekében/céljából történő adatkezelés. 

 

 

A kezelt adatok köre  

 • • Email útján: név, e-mail cím, megkeresés tartalma
 • • Írásbeli megkeresés útján: név, cím, megkeresés tartalma, válasz másolati példánya
 • • Telefonos ügyintézés esetén: név, hangfelvétel, a hívás kezdő időpontja és időtartama, telefonszám, egyedi hívásazonosító
 • • Chat beszélgetés esetén: megkeresés tartalma, válasz, chatre vonatkozó naplóadatok (chat kezdési és befejezési időpontja, időtartama, várakozási idő, beszélgetés tartalma, IP cím, lokáció, hálózat, böngésző fajtája, verziója és nyelvezet, operációs rendszer, képernyő felbontása, statisztikai adatok)
 • • Felületi jogellenes tartalom bejelentés esetén: név, e-mail cím, megbízható bejelentői státusz, jelentés tartalma

 

Az adatkezelés célja  

A Társaság Felületen elérhető szolgáltatásaival kapcsolatos ügyintézés, általános információnyújtás, ügyfélszolgálat biztosítása a jogszerű működés ellenőrzése (a szolgáltatás igénybevételére való jogosultság megfelelőségének ellenőrzése) és a fogyasztói panaszok kezelése, valamint a digitális szolgáltatásokról szóló EU rendelet szerinti bejelentési és cselekvési mechanizmus és jogorvoslat biztosítása érdekében.

A hívás kezdő időpontjára és időtartamára vonatkozó adatot, valamint a telefonszámot (hívás azonosítására szolgáló adatok) a Társaság a hívások azonosítása, más hívásoktól való megkülönböztetése céljából kezeli.

A chat naplóadatok kezelésére más chat beszélgetésektől való megkülönböztetés céljából, valamint a chat szolgáltatás működésének ellenőrzése, hatékonyabbá tétele, fejlesztése érdekében kerül sor.

Panaszkezelés esetén az adatkezelés célja a Társasághoz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a Felhasználó személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint a Társaság panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása, szükség esetén jegyzőkönyv készítése.

Jogellenes tartalom jelentése esetén az adatkezelés célja a digitális szolgáltatásokról szóló EU rendelet szerinti bejelentési és cselekvési mechanizmus és jogorvoslat biztosítása, a bejelentés kivizsgálása, a bejelentés lehetőségével való visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés időtartama  

 

24 hónap, a még folyamatban lévő megkeresések, ügyek kivételével, amelyek esetében az adatkezelés megszüntetésére az ügy elintézését követő 6 hónap elteltével kerül sor.

Az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján a panaszról készült jegyzőkönyvet és a panaszra adott válasz másolati példányát a Társaság 3 évig őrzi meg és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

 

Az adatkezelés jogalapja  

 

Az ügyfélszolgálati ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja az adatkezelő azon jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), hogy az ügyintézést – és ezzel a fogyasztóvédelmi és a digitális szolgáltatások igénybe vevőire vonatkozó előírások betartását – utólagosan bizonyítsa, az érintett és a Szolgáltató is a jogait, jogorvoslati lehetőséségeit érvényesíteni tudja, s egyben pontosabb tájékoztatást nyújtson, amely nagyobb ügyfélelégedettséget eredményez, és lehetőséget nyújt tájékoztatás nyújtásra, továbbá kifogások, kérések kezelésére. Az ügyintézés többféle formáját is biztosítja a Társaság, így az érintett döntési lehetősége biztosított, választhat, mely formában kíván kommunikálni és mennyi adatot oszt meg az ügyintézés során.

A fogyasztói panaszkezelés tekintetében az adatkezelés jogalapja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § a (GDPR 6.cikk (1) c) pont, jogi kötelezettség teljesítése).

A telefonos ügyintézés során a hangrögzítésre az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk a) pont) kerül sor. Amennyiben a hívásrögzítéshez a Felhasználó nem járul hozzá, a hozzájárulás megtagadását akként fejezheti ki, hogy nem választ az egyes menüpontok közül, a hívást megszakítja. Ebben az esetben Társaságunk felkereshető az ugyfelszolgalat@profession.hu e-mail címen vagy postai levél formájában (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. IV. emelet ).

 

Az adatok megismerésére jogosult adtakezelők, adattovábbítás  

A Társaság az adatokat más adatkezelőnek – nem ideértve a fogyasztóvédelmi hatóságot, felügyeleti szerveket, bíróságot, békéltető testületet, peren kívüli vitarendezési testületet – nem továbbítja. (Hatósági, bírósági adatigénylés esetén: lásd III. A TÁRSASÁG ÁLTALI EGYES ADATKEZELÉSEK 17. Egyéb adatkezelések)

 

Az információs önrendelkezési jogok érvényesítése  

 

A Felhasználó bármikor kérheti a hangfelvétel törlését. Ez esetben Társaságunk a rögzített beszélgetést, hangfelvételt törli és amennyiben a beszélgetés tartalma indokolja, írásbeli jegyzőkönyvben rögzíti a beszélgetés lényegét (nem szó szerint). A jegyzőkönyv felvételére (adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) pont) a beszélgetés tartalmának bizonyíthatósága érdekében kerül sor. Ha a beszélgetés tartalma nem indokolja a jegyzőkönyv felvételét, a beszélgetés jegyzőkönyv felvétele nélkül törlésre kerül.

A Felhasználó a hangfelvételről, chat beszélgetésről, az ügyfélszolgálatnak írt e-mailekről írásban, e-mailen vagy postai levél útján másolatot kérhet, amelyet hangfelvétel esetén elektronikus formában jelszóval védve bocsátja a Társaság a Felhasználó rendelkezésére, egyéb esetekben elektronikus levél útján. A másolatot a Felhasználó más célra nem használhatja fel, tehát nem hozhatja nyilvánosságra és nem adhatja át harmadik személynek, különösen, de nem kizárólagosan más állásportálnak. Társaságunk kizárólag a beszélgetés jelen pont szerinti felhasználásához járul hozzá, azaz, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon a kezelt adatáról.

A Felhasználó tiltakozhat az ügyfélszolgálati írásbeli/chat/e-mail levelezés során megvalósuló adatkezeléssel szemben. A Társaság ez esetben megvizsgálja, hogy a személyes adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak vagy sem, és ettől függően dönt az adatkezelés fenntartásáról/megszüntetéséről.

Az információs önrendelkezési jog gyakorlására egyebekben a jelen Tájékoztató IV. fejezete irányadó.

 

 

 

 

 

 1. Cég Illeszkedési Index (CIX)

 

A Cég Illeszkedési Index (CIX) kérdőívre adott válaszok alapján meghatározható, hogy a kérdőívet kitöltő Felhasználó mennyire illeszkedik az álláshirdetést feladó, valamint az önéletrajz adatbázist használó cégek értékrendszeréhez, elvárásaihoz, cégkulturájához.

Az index alapjául szolgáló kérdőívet a munkavállaló Felhasználók és a munkaadó igénybevevők is egyarát kitölthetik. A kérdőív szeretné megismerni a munkavállalók és munkaadók cégkultúrával szemben támasztott elvárásait, és ezen elvárásokat hasonlítja össze az alapján, hogy a két fél hogyan súlyozta a válaszait. Az index egy matematikai súlyozásos számításon alapul.

 

A kezelt adatok köre • cégilleszkedési kérdőív válaszai

• az érintett valamint a cégek által adott válaszok %-os illeszkedési mutatója (CIX: cég illeszkedési index)

Az adatkezelés célja Az erintett mint munkavállaló es a munkáltató partnerek munkavégzéssel/cégkultúrával kapcsolatos elvárásainak összevetésén, az elképzelések összehasonlításán keresztül a munkaerő kiválasztási folyamat hatékonyabbá tétele, az álláskeresés és a munkaerőkeresés segítése.
Az adatkezelés időtartama A hozzájárulás visszavonásáig, legkésőbb a regisztráció megszűnéséig.

A CIX kérdőív törölhető, módosítható, újra kitölthető az Alapbeállításaim>>Cég illeszkedési kérdőív menüpontban.

Az adatkezelés jogalapja A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6.cikk (1) a) pont).

 

Az adatok megismerésére jogosult adtakezelők, adattovábbítás A Társaság a CIX kérdőívre adott válaszokat a CVDB igénybe vevőknek és azon álláshirdetést közzétevő partnereknek teszi hozzáférhetővé a jelöltkezelő rendszerben, akiknek az álláshirdetésére az érintett jelentkezik. A hirdető a cég illeszkedési indexhez is hozzáfér.

A Felhasználó bármikor állíthatja, hogy a kérdőívet az indexet csak a hirdetők vagy csak a CVDB igénybevevők lássák, illetve megtilthatja az adattovábbítást a Alapbeállításaim >> Cég illeszkedési index kérdőív menüpontban.

Az információs önrendelkezési jogok érvényesítése A Felhasználó bármikor kérheti a kérdőívre adott válaszok törlését, módosíthatja azokat vagy új kérdőívet tölthet ki a Alapbeállításaim >> Cég illeszkedési kérdőív menüpontban.

 

 1. Cégértékelés

 

A kezelt adatok köre • előre meghatározott értékelési szempontok mentén skálázva, illetve jelölésekkel;

• szöveges értékelés.

Az adatkezelés célja  

A munkáltató értékelése, a többi álláskereső segítése a megfelelő munkahely megtalálásában.

 

Az adatkezelés időtartama  

A hozzájárulás visszavonásáig, legkésőbb a regisztráció megszűnéséig. Törlésre kerül az értékelés akkor is, ha a Felhasználó törli a szakmai profiljából azt a pozíciót, amely kapcsán értékelést adott le vagy magát az értékelt munkáltatót

 

Az adatkezelés jogalapja  

A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6.cikk (1) a) pont).

 

Az adatok megismerésére jogosult adtakezelők, adattovábbítás  

Amennyiben kizárólag skálázott paraméterekmentén értékel a Felhasználó, az értékelés összesített adatként jelenik meg.

Amennyiben a Felhasználó szöveges véleményt is megfogalmaz, értékelése és véleménye az alábbi adatok nyilvános közzététele mellett válik hozzáférhetővé:

a Felhasználó jelenlegi/korábbi munkavállaló, a munkáltatónál az adott pozícióban eltöltött évek száma, pozíciójának Szolgáltató szakmai kategóriarendszere szerinti alkategóriája (pl. behajtási munkatárs esetén „Követeléskezelés, Behajtás”), munkarendje (pl. teljes, részleges munkaidő), munkáltató adott székhelye/telephelye szerinti település, a Felhasználó parametrikus értékelése.

Az értékelés nem jelenik meg nyilvánosan a Felületen mindaddig amíg a munkáltató ismertető cégoldala nem elérhető a Felületen, illetve ha utóbb megszűnik a cégoldal elérhetősége.

A Szolgáltató a nyomozóhatóságok, bíróságok megkeresésére (pl. becsületsértés, rágalmazás gyanúja, jóhírnév megsértése miatt indított peres eljárás esetén), azok számára vagy más törvényi kötelezettség alapján köteles a Felhasználó adatainak kiadására. (Hatósági, bírósági adatigénylés esetén: lásd III. A TÁRSASÁG ÁLTALI EGYES ADATKEZELÉSEK 17. Egyéb adatkezelések)

 

Az információs önrendelkezési jogok érvényesítése  

A Felhasználó bármikor jogosult törölni értékelését és új értékelést leadni.

A skálázott paraméterek/jelölők a szöveges véleménnyel együtt törölhetőek és újra felvihetőek vagy szöveges vélemény hiányában önmagukban módosíthatóak. A törlés illetve módosítás a felhasználói fiókban a https://www.profession.hu/munkavallalo/ertekelesek menüpontban, illetve az applikációban az Értékeléseim menüpontban kezdeményezhető.

 

 

 1. Statisztikai adatkezelés

 

A Társaság a jelen dokumentumban megjelölt, általa kezelt érintetti személyes adatok és egyéb a Szolgáltatások nyújtása, használata révén rendelkezésére álló (naplózott, következtetett) információk elemzése, anonim statisztikák készítése útján folyamatosan figyeli a munkaerőpiaci trendeket (területi, iparági, jelentkezői típus, hirdetői típus, stb. mentén).

A Társaság az elemzéseket üzletszerzési (díjköteles szolgáltatások üzemeltetése, tanulmányok készítése) és üzletfejlesztési (új szolgáltatás bevezetése, szolgáltatások módosítása) céljára használja – ideértve nemcsak az analízist, hanem a statisztika/elemzés nyilvánosságra hozatalát, harmadik felekkel való közlését is.

Ennek keretében a Társaság többek között a Profession Prémium szolgáltatások nyújtása érdekében az álláshirdetésre jelentkező érintettek által az adott jelentkezésnél megadott vagy ennek hiányában az önéletrajz profilban megadott nettó bérigény adatot átlagszámításhoz, a nyelvtudást, végzettség szintjét, tapasztalat mértékét jelentkezői arányszámok felállítására, a profil szerinti aktuális pozíciót annak bekategorizálására használja fel és a Prémium Profil szolgáltatásra előfizetők részére az adott állásra jelentkezők által megjelölt profil/jelentkezéskori nettó bérigényekből számított átlagszámokat, egyéb említett jelentkezői adatok mentén készült diagrammokat, arány- és darabszámokat, százalékokat tesz elérhetővé

 

A statisztikai adatkezelésre egyrészt a Társaság minőségi szolgáltatásnyújtása, másrészt a Prémium Profil szolgáltatás üzemeltetése, mint jogos érdekek alapján, továbbá a Prémium Profil szolgáltatásra előfizetők érdekében (önpozícionálás, mint jogos érdek) is történik. Tekintettel arra, hogy a statisztikák anonim módon kerülhetnek csak nyilvánosságra az érintettek magánszférája nem sérül.

 

 1. Munkáltatói karrierportálon történő regisztráció (Profession Passport)

 

Egyes hirdetők olyan karrieroldalt tartanak fenn, ahol lehetőséget adnak arra, hogy a Profession regisztrációs fiók segítségével regisztráljon az érintett.

Profession Passporttal való regisztráció a hirdető karrierportálján: A Felhasználó kérelmére és kifejezett hozzájárulása esetén e-mail címét és ún. profession azonosítóját (profession ID) a munkáltató/hirdető karrierportálján történő regisztráció és profil létrehozása, valamint a karrierportálra történő újbóli belépés lehetővé tétele érdekében a hozzájárulás-kéréskor megjelölt munkáltató/hirdető részére továbbítjuk. A Profession Passport segítségével való regisztráció az email cím hitelesítést segíti amennyiben további adattovábbítást nem engedélyezett az érintett. A továbbítás eredményeképp a karrierportált üzemetető munkáltató/hirdető is önálló adatkezelővé válik.

 

A fentieken túlmenően a Felhasználó kérelmére és az alábbi, ún. alapadatok továbbítására (vezetéknév, keresztnév, születési dátum, telefonszám, ország azonosító, irányítószám, város, anyanyelv, vezetői engedély típusa) vonatkozó kifejezett hozzájárulása (hozzájárulás valamennyi alapadat továbbításához) esetén az alapadatokat együttesen, míg a szakmai tapasztalatra, végzettségre, nyelvismeretre, erősségekre, elképzelésekre vonatkozó adatok és a Felhasználó által feltöltött önéletrajz és egyéb feltöltött dokumentumok (pl. fénykép, motivációs levél) továbbítására vonatkozó, az egyes adatok vonatkozásában külön-külön megadott hozzájárulása esetén a hozzájárulás-kéréskor megjelölt munkáltató/hirdető részére továbbítjuk a munkáltató/hirdető karrierportálján történő állásjelentkezés érdekében.

 

Az adattovábbítás minden esetben a Felhasználónak az egyes munkáltató/hirdető karrierportálján kezdeményezett kifejezett kérelmére, hozzájárulása megadását követően történik és a hozzájárulással érintett adat-/dokumentumkörre vonatkozik.

 

A Felhasználó profession felhasználói fiókjában az adatain/profilján utóbb végrehajtott egyes módosítások nem kerülnek átvezetésre a munkáltató/hirdető karrierportálján létrehozott profilban, és erre ellenkező irányban sem kerül sor.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adattovábbítást követően a Felhasználó információs önrendelkezési jogát a továbbított adatok vonatkozásában az adott munkáltatónál/hirdetőnél érvényesítheti.

 

Az egyes karrierportálok igénybevételével összefüggésben megvalósuló munkáltatói/hirdetői adatkezelésről, a karrierportál igénybevételének feltételeiről részletes tájékoztatást a Felhasználó a munkáltató/hirdető karrierportálján érhet el. Kérjük ennek részletes áttanulmányozását a karrierportálon történő regisztrációt, a szolgáltatás igénybevételét, az adattovábbítás kezdeményezését megelőzően!

 

 

Társaságunk a Szolgáltatásainak nyújtása során a Felület, a Szolgáltatások megfelelő működése, a Felület alapvető és kényelmi funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény fokozása, a Szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása, a Felhasználók viselkedésének figyelemmel kísérése, statisztikák képzése és a Felhasználók külső felületeken való ismétel elérése érdekében sütiket (cookie-kat) és más hasonló technológiákat alkalmaz. A részletes süti tájékoztató az alábbi linken érhető el:  www.profession.hu/cookieszabalyzat.

Viselkedésfigyelő süti

Annak érdekében, hogy a Felhasználónak személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk, érdeklődésének, igényeinek leginkább megfelelő állásokat/álláshirdetéseket ajánlhassunk, a szolgáltatás hatékonyságát növelhessük, a Felület látogatásait, használatát elemezhessük (a Felület és aloldalai/alfelületei megtekintésének ténye és időtartama, a jelentkezések figyelése), sütit helyezünk el böngészőjére, ezáltal számítógépére, telefonjára vagy egyéb eszközére (végfelhasználói készülék) és használjuk ezt, amennyiben ehhez a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárul. Ezt a hozzájárulást a Felhasználó a Felületen megjelenő szövegsávon fogadja el. A viselkedésfigyelő süti egy véletlenszerűen generált azonosítót tárol, majd az alkalmazás ez alapján bizonyos felhasználói eseményeket (jelentkezés, hirdetés megtekintés, látogatási időtartam, kulcsszó, lokáció, készülék típusa) rögzít az adatbázisban. A Felületen való belépés után a Felhasználó viselkedéséről rögzített adatokat összekapcsolja a Felhasználóval.

 

 1. Ajánlórendszerek

A tartalomszolgáltatás keretében a Társaság hirdetésmegjelenítés és/vagy a Felhasználó és a Szolgáltatás által a regisztráció igénybevétele során megadott, hozzáférhetővé tett adatokat (beleértve a Társaság, valamint a külső szolgáltató által elhelyezett cookie-k által a Felület észlelt felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatokat, naplózási adatokat), konverziós eseményeket felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Felületen célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg („Önnek ajánljuk” álláslista). Az így nyert adatokat a Társaság felhasználja e-DM üzenetek küldéséhez is. Így például az állásajánlatok célzott megjelenítése során és érdekében az alábbi adatok kezelésére kerül sor: jelentkezett, megtekintett álláshirdetések és listaoldalak, adatai. A felületi hirdetésajánló működéséről itt olvashat részletesen.

 

 1. Egyéb adatkezelések

 

 

Hatósági adatigénylés

 

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, fogyasztóvédelmi békéltető testület, peren kívüli vitarendezési testületet, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Társaságunk az adatszolgáltatást – amennyiben a megkereső szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – köteles (adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk. (1) c) pont) teljesíteni. Az adatszolgáltatás a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékre korlátozódik.

 

 

Naplózott adatok

 

A Szolgáltató statisztikai és hibakeresési célból, valamint a visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza a következő adatokat és 180 napot követően törli: látogatás időpontja, IP cím, a megtekintett oldal címe.

 

A Felület működésének nyomon követése keretében a naplózott hibaesemény (ún. standard yii log, dátum, időpont, a hibaesemény megnevezése/leírása, IP cím adattartalommal) a hibaeseménytől számított 180 napig kerül megőrzésre.

 

A naplózásra a Szolgáltató azon jogos érdekéből kerül sor, hogy biztosítani tudja a Felületek informatikai biztonságát, azok ellenállóképességét a weboldallal/alkalmazással szemben intézett sértő, jogellenes vagy rosszhiszemű cselekményekkel, tevékenységekkel szemben (pl. engedély nélküli hozzáférés). A naplózás a fent részletezett célok eléréséhez feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű.

 

 

 

Rendszerüzenetek

 

 

 A regisztrációval vagy annak megszűnésével, illetve a Szolgáltatás működésével kapcsolatos rendszerüzenetekről leiratkozni nem lehet.

 

 

Alkalmazások webáruházait működtető szolgáltatók

 

A mobil és táblagép alkalmazások áruházait (pl. Apple Store, Android Store) szolgáltatók (pl. Apple Inc., Google Inc.) a Társaságtól függetlenül kezelik a végfelhasználói készülékre telepített Szolgáltatások Felhasználóinak adatait és küldenek frissítésre vonatkozó értesítéseket.

 

 

Jelentkezési folyamat véleményezése

 

Az érintettnek lehetősége van anonim módon véleményezni az álláshirdetésre jelentkezés folyamatát. A jelentkezési folyamat véleményezése (adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk. (1) a) pont) során rögzítésre kerül a véleményezés ténye és a legutolsó véleményezés időpontja. Az adatkezelés a profil megszűnéséig tart.

 

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről (pl. webkonferencia, nyereményjáték) az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

IV. A FELHASZNÁLÓK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen bekezdésben foglalt, illetve a Társaságunkhoz intézni kívánt bármely megkeresést, kérelmet postai úton Társaságunk Felületen is közzétett mindenkori székhelyére (jelenleg 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. IV. emelet) vagy elektronikus úton az ugyfelszolgalat@profession.hu e-mail címre juttathatja el. A Társaság részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt a Társaság a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott megkeresés esetén szükséges, hogy a Felhasználó, illetve egyéb érintett igazolja felhasználói minőségét, személyazonosságát és az adattal fennálló kapcsolatát.

 

Tekintettel arra, hogy a felhasználói fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása a Felhasználó felelőssége, a felhasználói fiókon keresztül benyújtott megkeresést a Társaság a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti.

 

Munkáltatók részére történő adattovábbítással kapcsolatos tudnivalók

 

Az álláshirdetésekre való jelentkezés során megadott adatok és csatolt, feltöltött önéletrajz, továbbá a Felhasználó hozzájárulásával a jelen Tájékoztató szerint a munkáltatónak/hirdetőnek továbbított adatok kezelését a Társaságon kívül a munkáltató/hirdető is végzi.

 

A munkáltatók/hirdetők adatkezelésének menetéről, az általuk alkalmazott eszközökről, adatfeldolgozókról és általában a munkáltatók/hirdetők által végzett adatkezelés körülményeiről a munkáltatók/hirdetők tudnak tájékoztatást nyújtani.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk által a hirdetőnek/munkáltatónak a szolgáltatásnyújtás keretében adatkezelés céljából továbbított adatok vonatkozásában a hirdető/munkáltató általi adatkezeléssel összefüggésben tájékoztatás, az adatok helyesbítése, valamint törlése, zárolása az adott hirdetőtől/munkáltatótól kérhető, a tiltakozási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat az adott hirdetőnél/munkáltatónál terjeszthető elő közvetlenül az álláshirdetésben megadott elérhetőségen, a Profession Services logóval ellátott hirdetések esetén a Felhasználóval a kapcsolatfelvétel és hozzájárulás-kérés során közölt elérhetőségen, illetve amennyiben az elérhetőséggel a Felhasználó nem rendelkezik, úgy azt kérésére Társaságunk rendelkezésére bocsátja.

 

A hirdető/munkáltató adatkezeléséhez kapcsolódó, de Társaságunknál előterjesztett megkereséseket/kérelmeket Társaságunk a hirdető/munkáltató részére továbbítja.

 

A Társaság vállalja, hogy a Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése körében a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérelmeket továbbítja a munkáltató/hirdető részére és a Felhasználók információs önrendelkezési jogának érvényesülése, annak legteljesebb körű biztosítása érdekében nyilatkoztatja munkáltatót/hirdetőt, hogy a kérelemben foglaltaknak eleget tett-e. A Társaság valamennyi tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a munkáltató/hirdető a kérelemben foglaltakra választ adjon és annak eleget tegyen (lásd ÁSZF X. Adatvédelem fejezet 10.2. pont). A munkáltató/hirdető válaszáról annak kézhezvételét követően a Társaság is tájékoztatja a Felhasználót.

 

A közös adatkezelésre tekintettel kérjük a Felhasználót, hogy kérelmét mind a Társaság, mind a munkáltató/hirdető részére szíveskedjen megküldeni. A munkáltató/hirdető válaszáról annak kézhezvételét követően a Társaság is tájékoztatja a Felhasználót.

 

Felhasználó jogai

 

 1. Hozzáférés személyes adatokhoz

 

Társaság a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy az általa kezelt személyes adataira vonatkozóan Társaság folytat-e adatkezelést és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • • az adatkezelés célja(i);
 • • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • • a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • • a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • • az adatok forrása;
 • • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

Társaság köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az II. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

 

Amennyiben a Társaság adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett megkeresést intézhet a Társasághoz (adattörlés, zárolás, helyesbítés, tiltakozás, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás).

 

 

 1. A személyes adatok helyesbítése iránti kérelem

 

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését (megjelölve a helyes adatokat) az adatkezelés céljának figyelembevételével szintén a Társaság II. pontban meghatározott elérhetőségein, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával. Társaság a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

 

Társaságunk megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztató III. fejezetében meghatározott egyes adatkezelésekre vonatkozó esetekben és módon személyes adatait a Felhasználó saját maga is helyesbítheti, módosíthatja az ott rögzítettek szerint.

 

Alapadatok módosítása/törlése:

https://www.profession.hu/hu/munkavallalo/criteria

Önéletrajz adatok módosítása/törlése:

https://www.profession.hu/hu/munkavallalo/cvdb/employee

Állásértesítő módosítása/törlése:

https://www.profession.hu/hirlevel/list

Pályázatok módosítása/törlése:

https://www.profession.hu/hu/munkavallalo/palyazataim

Önéletrajz tárhely módosítása/törlése:

https://www.profession.hu/cvfeltoltes

Mentett állások módosítása/törlése:

https://www.profession.hu/allasaim

 

 

 1. A személyes adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

 

A Felhasználó kérelmezheti a Társaság II. pontban meghatározott elérhetőségein személyazonosságának igazolásával, hogy a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 3. a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 4. a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha a Társaság nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztató II. fejezetében meghatározott egyes adatkezelésekre vonatkozó esetekben és módon személyes adatait a Felhasználó saját maga törölheti az ott rögzítettek szerint.

 

Alapadatok módosítása/törlése:

https://www.profession.hu/hu/munkavallalo/criteria

Önéletrajz adatok módosítása/törlése:

https://www.profession.hu/hu/munkavallalo/cvdb/employee

Állásértesítő módosítása/törlése:

https://www.profession.hu/hirlevel/list

Pályázatok módosítása/törlése:

https://www.profession.hu/hu/munkavallalo/palyazataim

Önéletrajz tárhely módosítása/törlése:

https://www.profession.hu/cvfeltoltes

Mentett állások módosítása/törlése:

https://www.profession.hu/allasaim

 

A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben törölheti a Társaság. A Felhasználó személyes adatait a Felhasználási Feltételekben meghatározott inaktivitás esetén szintén törli a Társaság.

 

A Szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – a Társaság törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a kizárólag a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más Szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a Szolgáltatás megszűnését.

 

 

 1. Kezelt adatok korlátozása

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Társaság a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 • • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A Társaság a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 

 1. Profilalkotáshoz kapcsolódó jogok

 

Társaság által folytatott, automatizált adatkezelésen alapuló profilalkotás esetén a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy

 • • az Társaság részéről emberi beavatkozást kérjen,
 • • az őt érintő profilalkotással összefüggésben álláspontját kifejezze,
 • • a Társaság profilalkotással összefüggő automatizált adatkezelésen alapuló döntésével szemben kifogást nyújtson be.

 

 

 1. Tiltakozáshoz való jog

 

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • • közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • • a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

A Felhasználó tiltakozása esetén a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

A fentiekben említett tiltakozási jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

A Felhasználót nem illeti meg a tiltakozás joga:

 • • hozzájáruláson
 • •szerződés teljesítésén
 • • jogi kötelezettség teljesítésén
 • • létfontosságú érdek védelmén

alapuló adatkezelések esetén.

 

 1. A Felhasználó jogainak gyakorlásával kapcsolatos értesítési és eljárási szabályok

 

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről.

 

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, a Társaság ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.

 

A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat nem releváns adatok kitakarását követő bemutatásával, illetve hiteles másolatának nem releváns adatok kitakarását követően a Szolgáltató ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve a hagyatékban részesülő személy kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. nyereményjátékból való kizárást, stb.) eredményezhet.

 

 

 1. Bírósági jogorvoslat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz való fordulás lehetősége

 

Társaság mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni a Társaság II. pontban meghatározott elérhetőségeire.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: + 36-1/391-1400, fax: + 36-1/391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

A Felhasználó bírósághoz fordulhat:

 • • a felvilágosítás megtagadása,
 • • a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,
 • • jogainak megsértése esetén, továbbá
 • • ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha
 • • Társaságunk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

 

A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Ha Társaságunk a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha Társaságunk, illetve más adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Felhasználó személyiségi jogát megsérti, a Felhasználó Társaságunktól sérelemdíjat követelhet.

 

Kérjük, hogy a Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően forduljanak bizalommal Társaságunkhoz.

 V. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely a Társaság által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

 

Az a Felhasználó, aki adatvédelmi incidenst észlel munkája során, azt köteles haladéktalanul a felettesének, valamint az adatvédelemért felelős személynek bejelenteni. Az adatvédelemért felelős személy a jelzett vagy észlelt adatvédelmi incidenst haladéktalanul megvizsgálja, majd az adatvédelmi incidens tudomására jutását követő 24 órán belül javaslatot tesz az adatvédelmi incidens elhárításához és kezeléséhez szükséges intézkedésekre a Társaság döntésre jogosult vezetője részére. Az adatvédelmi incidens elhárítása érdekében megtett intézkedésekről és azok eredményéről az adatok kezeléséért vagy az adatvédelmi incidens elhárításáért felelős személy az intézkedések végrehajtását követő 3 munkanapon belül köteles az adatvédelemért felelős személyt tájékoztatni.

 

Az adatvédelemért felelős személy indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha a Társaság bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 

 • • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • • adatvédelemért felelős személy neve, elérhetősége;
 • •az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

 

Amennyiben az adatvédelemért felelős személy az adatvédelmi incidens vizsgálata során azt állapítja meg, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, erről haladéktalanul tájékoztatja a Társaság döntésre jogosult vezetőjét. Társaság az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről a Társaság honlapján keresztül. A tájékoztatás közzététele az adatvédelemért felelős személy feladata.

 

Az adatvédelmi incidensekről a Társaság az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetése az adatvédelmi felelős feladata. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 

 • • az érintett személyes adatok köre;
 • • az érintettek köre és száma;
 • • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • •az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • •az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

 

A nyilvántartásban szereplő adatokat Társaság az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

VI. Adatbiztonság

 

 

A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

A Társaság a jelszó olyan kódolt lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

Csak az illetékes, vonatkozó munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz a legmagasabb szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

A kommunikáció titkosított csatornán keresztül zajlik a Felhasználó böngészője és a webszerverek között.

 

A Társaság általi adatkezelésre a székhelyén is sor kerül

VII. Adatfeldolgozók

 

 

 

Adatfeldolgozó megnevezése Adatfeldolgozó elérhetősége Adatfeldolgozás célja Adatfeldolgozással érintett adatok köre
Zoomsphere Neumannova 1453/28, Zbraslav, 15 600 Praha 5, Czech Republic A Facebook-kommentek menedzselése A Facebookon (közösségi médiában) nyilvánosan elérhető adatok pl. név, email cím, lakhely, stb. és azon személyes adatok összessége, amit az Érintett önszántából elküldi a Szolgáltatónak pl. telefonszám
Sajtóművek Bt. 1192 Budapest, Gutenberg körút 3. 1. em. 5. social media ügynökségi adatfelhasználás A Facebookon (közösségi médiában) nyilvánosan elérhető adatok pl. név, email cím, lakhely, stb. és azon személyes adatok összessége, amit az Érintett önszántából elküldi a Szolgáltatónak pl. telefonszám
Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. nyertesek számára nyeremény postai úton való eljuttatása név, cím
Micra-S Piackutató- Marketing- és Üzletviteli Tanácsadó Betéti Társaság 2161 Csomád, Liget utca 14. Piackutatás, statisztikai adatok előállítása, kérdőívek értékelése során (Egyedi) Piackutatás:
ld. AT III./6.
DESIGN CD Bt. Budakalász, Árpád u. 14, 2011 postai küldemény kézbesítése név, cím, pozíció
Event and More Kft. Budapest, Csetneki u. 11, 1113 rendezvénye történő regisztráltatás név
ZeroTime Services Korlátolt Felelősségű Társaság 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4. rendszergazdai feladatok Regisztrációs adatok (ld. Adatkezelési Tájékoztató továbbiakban AT III./1. pontja)
Önéletrajz adatbázisban mentett adatok (ld. AT III./2. pontja)
Álláshirdetésre történő jelentkezés esetén mentett adatok (ld. AT III./3. pontja)
Profession Jelöltkezelő Rendszerben mentett adatok (ld. AT III./4. pontja)
Munkáltatói karrierportálon történő regisztráció esetén mentett adatok (ld. AT III./11. pontja)
Önéletrajz készítőben mentett adatok (ld. AT III./5. pontja)
(Egyedi) Piackutatáshoz mentett adatok (ld. AT III./6. pontja)
Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkereséshez (e-DM) mentett adatok (ld. AT III./9. pontja)
Cascade Informatikai és Energetikai Zrt. 1145 Budapest, Bácskai utca 29/b. szoftverüzemeltetés és hibajavítás a Jelöltkezelőrendszer üzemeltetése során Profession Jelöltkezelő Rendszerben mentett adatok (ld. AT III./4. pontja)
Invitech Megoldások Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2040 Budaörs, Edison utca 4.

Ügyfélszolgálat e-mail címe: vip@invitech.hu

ügyfélnyilvántartó és -kezelő rendszer üzemeltetése, szerverszolgáltatás ld.  Adatkezelési Tájékoztató III. pontja
Salesforce.com Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA elektronikus direkt marketing üzenet kiküldése
ügyfélszolgálati chat szoftver szolgáltatása, toborzási adatbázis tárhelyszolgáltatása
e-DM adatok (ld. Adatkezelési Tájékoztató III. 9. pontja)

toborzási adatbázis (ld. Adatkezelési Tájékoztató III.4. pontja)

UNITED CONSULT K2 Kft. 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u. 6 direkt marketing üzenetküldő rendszer bevezetése, fejlesztése e-DM adatok (ld. Adatkezelési Tájékoztató III. 9. pontja)
Hotjar Ltd. Level 2 St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit, Street St Julians STJ 1000, Malta statisztikai adatok képzése a kurzormozgatási és kattintási adatokból termékhasználati elemzés és fejlesztés céljából kattintási és kurzormozgási adatok
Microsoft Ireland Operations Limited  

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írország

OneDrive felhőtárhely szolgáltatás Munkaerő-közvetités szolgáltatáshoz kapcsolódó jelölt pályázati anyaga
Arenim Technologies Kft. 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Ügyfélszolgálati telefonos rendszer üzemeltetése Hangfelvételek
RTB HOUSE S.R.O. Vinohradska 2828/151, Zizkov, 130 00 Prága 3, Cseh Köztársaság online remarketing lásd cookie táblázat
Google Ireland Limited Gordon House,

Barrow Street,

Dublin 4,

Írország

Google Analytics elemző szolgáltatás lásd cookie táblázat
Gemius Hungary Kft. 1053 Budapest, Szép utca 5. 1. em. 2. szám Digitális Közönségmérési Tanács (DKT) mérés lásd cookie táblázat
Wanadis Kft. 1112 Budapest, Budaörsi út 153. Maileon e-mail marketing rendszer szolgáltatása regisztrált felhasználók neve, e-mail címe
Total Resource Solutions B.V. K.P. van der Mandelelaan 68-70
3062 MB Rotterdam
Hollandia
toborzási szoftver szolgáltatója toborzási adatbázis (ld. Adatkezelési Tájékoztató III.4. pontja)