Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Dékáni Hivatal

 

gazdasági ügyintéző (2019/292)

munkakör betöltésére.

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  A Hivatal gazdasági ügyeinek kezelése: bérek, kereset kiegészítések és jutalmak, béren kívüli juttatások, megbízási és vállalkozási szerződések, pénztárkezelés, utazási ügyek intézése – dékán, dékánhelyettesek részére, Hivatal személyi állományának nyilvántartása, iktatási feladatok Poszeidon rendszerben. A Kar gazdasági ügyeinek kezelése: Személyi állomány listák karbantartása, kari kereset kiegészítés és megbízási szerződések, kari jutalmak, utazási ügyek intézése a kar érdekében végzett tevékenységet ellátó kari kollégák részére, hallgatói támogatások, vagyonnyilatkozatok, ideiglenes keretek kezelése, idegen nyelvű képzés keretében végzett oktatási tevékenység elszámolása. Kari költségvetési ügyek: Költségvetési adatok kezelése – létszám, bérigény, tanszékek költségvetési támogatásának nyilvántartása, költségtérítéses képzés elszámolása, a Kar pénzügyi helyzetének naprakész nyilvántartása, kari és tanszéki rezsi elszámolások, tankörrendszer költségeinek elszámolása, kari PR költségek kezelése, kari projektek pénzügyeinek kezelése. A Kar és a Dékáni Hivatal álló- és fogyóeszköz leltárának vezetése és a készletek időszakonkénti egyeztetése, a szükséges selejtezések elvégzése. Leltárfelelősi feladatok elvégzése. A dékán és a gazdasági dékánhelyettes munkájának segítése, munkáltatója által kiadott eseti feladatok ellátása.
   

Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) BME vonatkozó szabályzatainak rendelkezései az irányadók.
   

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, vagy Egyetem,
  • MS Office Word, Excel megbízható ismerete és használata
  • Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • POSZEIDON rendszer ismerete
  • Felsőoktatási intézményben, gazdasági ügyek intézésében szerzett több éves gyakorlat
  • Angol vagy német nyelv legalább középfokú ismerete

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Andrea nyújt, a +36-1/463-2861 -es telefonszámon.
   
  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
   
  • Részletes, magyar nyelvű szakmai önéletrajz
  • Végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást, egyéb ismereteket tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hiteles másolata
  • Annak ismertetése, hogy a megbízást miért akarja elnyerni (motivációját), és mivel igazolja rátermettségét
  •  Minden olyan (ok)irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
  • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
  • Külföldön szerzett okleveleknél: OFFI által lefordított, hitelesített oklevelek másolata

Állás, munka területe(i):

 • Adminisztráció, Asszisztens, Irodai munka
 • Szakmai asszisztens
 • Közigazgatás
 • Közalkalmazott
 • Pénzügy, Könyvelés
 • Pénzügyi asszisztens, Munkatárs
 • Teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:

 • Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A jelentkezéskor a munkakör megnevezését és a pályázati azonosítót kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.