Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet
Siófok Város Óvodája

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  Az intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása során együttműködés a hivatallal. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. Ellátja az egyéb vezetői feladatokat.

  2019. július 01. napjától Siófok Város Óvodája kilenc tagintézménnyel működik, az intézmény irányítását az intézményvezető mellett 3 intézményvezető-helyettes látja el, illetve valamennyi tagintézményt magasabb vezetői beosztással megbízott tagintézmény-vezető vezeti.

Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet, illetve nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
 • pedagógus szakvizsga kertében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget és a szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy vállalja annak megszüntetését jogviszony létesítésének esetén,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról,
 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben, hogy minden befolyástól mentesen, önkéntesen és kifejezetten hozzájárul Siófok Város Önkormányzata a képviselő-testület és a Nemzeti Erőforrás Bizottság ülésére benyújtandó előterjesztésben az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja valamint az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a személyes adatai kezeléséhez (neve és születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, neme, lakcíme, telefonszáma, állampolgársága, szakképzettsége, munkáltatói) és a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismerhetővé tételéhez,
 • amennyiben a pályázatnak zárt ülésen történő tárgyalását kéri, erre irányuló kérelem.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 3 éves intézményvezetői gyakorlat.

Egyéb információ az állásról:

 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2020. január 01. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 03.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Gáborné intézményvezető-helyettes nyújt, a 84/311-220-as telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A pályázatokról a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottsági meghallgatást követően dönt a képviselő-testület a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, az érdekvédelmi szervezet, a szülői szervezet véleményének megadására nyitva álló határidő lejártát követő legközelebbi képviselő-testületi ülésén. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

Állás, munka területe(i):

 • Oktatás, Kutatás, Tudomány
 • Oktatás-, Tudomány vezető
 • Óvónő, Dajka
 • Tanító, Tanár, Pedagógus
 • Teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:

 • 5-10 év szakmai tapasztalat

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

Siófok, 8600 Fő utca 218.

Jelentkezés módja:

Postai úton, a pályázatnak a Siófok Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8600 Siófok, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SFK/26.200/2019., valamint a munkakör megnevezését: Siófok Város Óvodája - intézményvezető.