Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Víziközmű-szolgáltatási és Hulladékgazdálkodási Szabályozási Főosztályán

a Hulladékgazdálkodási Árszabályozási Osztályára

gazdasági elemző

feladatkör betöltésére.

A köztisztviselői jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

Ellátandó feladatok:

 • részt vesz a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) a Hivatal hatáskörébe tartozó hulladékgazdálkodási díjra, és a díj alkalmazásának feltételeire vonatkozó javaslat előkészítésében;
 • figyelemmel kíséri a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági árszabályozási problémákat és javaslatokat dolgoz ki ezek kezelési módjaira;
 • értékeli és elemzi a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző szolgáltatók által közölt adatokat, valamint javaslatot tesz az árképzés és áralkalmazás részletes szabályaira;
 • részt vesz a hulladékgazdálkodás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó (a továbbiakban: szippantott szennyvíz) szolgáltatás területét érintő ideiglenes ellátás díjának vizsgálatához szükséges kötelezően benyújtandó adatok tartalmának és formájának meghatározásában és előkészíti ezen adatok honlapon történő közzétételét;
 • ellenőrzi az hulladékgazdálkodási és a szippantott szennyvíz szolgáltatás ideiglenes ellátása tekintetében az ideiglenes ellátás díjának megfelelőségét, valamint az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető többletköltségek indokoltságát;
 • véleményével ellátja a kijelölt közérdekű szolgáltató ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető indokolt többletköltségei szerinti igényét, és előkészíti az elnökön keresztül továbbítandó javaslatot az előirányzat kezelőjéhez;
 • részt vesz a Statisztikai Főosztály részére a Főosztály hulladékgazdálkodási szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatainak ellátásához szükséges rendszeres adatszolgáltatások tartalmának meghatározásában és javaslatot tesz az ellenőrzési mechanizmusok kidolgozására;
 • nyilvántartja és vezeti a hulladékgazdálkodási szolgáltatók beszámolási kötelezettségével kapcsolatos adatszolgáltatásait;
 • szakmailag ellenőrzi és megállapítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és alvállalkozók megfelelőségét, Ht.-ben meghatározott, és a Hivatal hatáskörébe tartozó esetekben;
 • részt vesz a Ht. által a Hivatal hatáskörébe utalt hulladékgazdálkodás vagyonkataszterének kialakításában és annak folyamatos karbantartásában, továbbá a vagyonkataszter adatairól szóló éves rendszeres és eseti jelentés készítésében.
 • javaslatot dolgoz ki a Hivatal honlapján közzéteendő hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatok és információk tartalmára és formájára és előkészíti ezen adatok honlapon történő közzétételét;
 • részt vesz a számviteli szétválasztás szabályainak kidolgozásában és a szabályzat évenként történő felülvizsgálatában;
 • figyelemmel kíséri a nemzetközi hulladékgazdálkodás trendjét és annak árszabályozásra gyakorolt hatásait.

 

A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Hivatal Víziközmű-szolgáltatásért és Hulladékgazdálkodásért felelős Elnökhelyettes alá tartozó Víziközmű-szolgáltatási és Hulladékgazdálkodási Szabályozási Főosztály, Hulladék Árszabályozási Osztály tevékenységéhez kapcsolódó feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény, a Hivatal hatályos belső szabályzatai, valamint a felek megállapodása az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú közgazdasági végzettséget igazoló diploma,
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (minimum: Word, Excel, PowerPoint)
 • érvényes erkölcsi bizonyítvány kiváltásának vállalása, amely azt is igazolja, hogy a pályázó nem áll a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 24. § (12) és (13) bekezdésében meghatározott bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt,
 • továbbá a pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • műszaki egyetemi diploma,
 • statisztikai elemző és matematikai programozó ismeretek,
 • a hulladékgazdálkodásban szerzett szakmai tapasztalat,
 • közigazgatásban, hatósági munkakörben szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • precíz, alapos, önálló munkavégzés,
 • az információk bizalmas kezelésére vonatkozó képesség,
 • rugalmas, nyitott, feladatorientált személyiség,
 • határozottság, rendszerszemléletben való gondolkodás,
 • terhelhető, stressz-tűrő, dinamikus személyiség,
 • megbízhatóság és diszkréció.

Állás, munka területe(i):

 • Pénzügy, Könyvelés
 • Elemző, Tanácsadó
 • Üzleti elemző

Szükséges tapasztalat:

 • Nem igényel tapasztalatot

Szükséges végzettség:

 • Főiskola

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz, mely az alábbi adatköröket tartalmazza:

a) személyes adatok (neve, születési neve, anyja neve, neme, születési helye, családi állapota, állampolgársága, állandó és ideiglenes lakcíme, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe, honlapja, fényképe),

b) betöltött beosztásra, munkakörre,

c) szakmai tapasztalatra,

d) végzettségre, szakképzettségre,

e) készségekre, képességekre, kompetenciákra (nyelvismeretre, számítógép-felhasználói készségekre, járművezetési engedélyre, katonai szolgálatra) vonatkozó adatok;

 • magyar nyelvű motivációs levél,
 • végzettséget/szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata (amennyiben van),
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy kötelezettségvállalási nyilatkozat arra, hogy nyertes pályázata esetén a bizonyítványt legkésőbb a kinevezése időpontjáig benyújtja,
 • egyéb, a pályázót bemutató információk (pl. referencia levelek),

A feladatkör betölthetőségének időpontja:

A feladatkör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. (Feladatkörtől függően: A feladatkör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez kötött.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a "Jelentkezem" gombra kattintva.

Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a HR/39-1/2021  azonosító számot, valamint a feladatkör megnevezését: gazdasági elemző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra azon pályázati feltételeknek megfelelt pályázók kerülnek, akik a pályázati anyagukat határidőn belül hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. A benyújtott pályázatok elbírálása a benyújtás sorrendjében folyamatosan történik.

A 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a munkáltató külön felhívására kell bemutatni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 15.