ÁLLÁSKERESÉS EGYSZERŰEN, ÖNÉLETRAJZ NÉLKÜL, MOBILON.

Böngéssz a közeledben lévő állások között, vagy találd meg új munkatársadat a Mobil Munka alkalmazás segítségével.

álláskereső vagyok munkaadó vagyok

Töltsd le az alkalmazást okostelefonodra!

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

I. PREAMBULUM

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy Adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a „Mobilmunka” mobilalkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás vagy App) üzemeltetője, a profession.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. IV. emelet, Cg. 01-09-199015, a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által az Alkalmazás üzemeltetése során az Alkalmazást (ideértve annak egyes funkcióit) igénybe vevő természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználók) által megadott személyes adatok vonatkozásában követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Jelen Tájékoztatót a Társaság - tiszteletben tartva a Felhasználók magánszféráját - magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezései megfelelően irányadóak és alkalmazandóak abban az esetben is, amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást nem mobilalkalmazás keretében, hanem más technikai felületen, platformon veszi igénybe (az Alkalmazás és a további felületek együtt: Felület), hacsak a jelen Adatkezelési tájékoztató kifejezetten másként nem rendelkezik.

Jelen Adatkezelési tájékoztató az App felületén mindenkor elérhető és az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, az abban meghatározott rendelkezések és fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók és viszont.

Az Alkalmazás működésének részletes leírását az Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentum (is) tartalmazza.

A Társaság kijelenti, hogy az Alkalmazás üzemeltetése során birtokába került adatkezelési tevékenysége megfelel a jelen Adatkezelési tájékoztató és a hatályos jogszabályok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,) rendelkezéseinek. Jelen Tájékoztató az Alkalmazás felületén folyamatosan elérhető.

A Társaság elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A jelen Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy az Alkalmazás használatakor a Társaság személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban, valamint az ÁSZF-ben foglaltak szerint és annak megfelelően, és ezt fenntartás nélkül elfogadja. A Felhasználó az Alkalmazás aktiválásával/használatával ezen hozzájárulását megerősíti.

Felhasználó telefonszámának elküldésével kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF és a jelen Tájékoztató rendelkezéseit, kifejezetten hozzájárul személyes adatai Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez a Társaság részéről. A hozzájárulás megadásával az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót magára nézve kötelezőnek ismeri el és kifejezetten elfogadja.

Az Alkalmazás használata során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Felhasználó telefonszáma elküldésével elfogadja a jelen Tájékoztatót és annak rendelkezéseit, egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára, és tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy az Alkalmazás használatához szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása és ezt a Felhasználó teljesíti.

Az Alkalmazás funkciói csak (a mobiltelefonszám, illetve az SMS üzenetben érkezett aktiváló kód megadásával megvalósuló) aktiválás után válnak elérhetővé a Felhasználók számára. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes adatot nem szolgáltatja, úgy ezzel azt is tudomásul veszi, elfogadja, hogy nem fér hozzá az Alkalmazáshoz, annak funkcióihoz.

A Felhasználó azzal, hogy a Felületen regisztrál és a Szolgáltatásokat igénybe veszi, úgy nyilatkozik, hogy a magyar munkavállalói közösség, illetve munkaerőpiac aktív résztvevője kíván lenni, tudomásul véve, hogy az általa megosztott információk, adatok, vélemények, egyéb tartalmak, illetve azok jelen Tájékoztatóban meghatározott része a Felhasználók és munkaadók, illetve azok meghatározott része számára elérhetővé válnak. Amennyiben a Felhasználó ezen szándéka megváltozik, kérjük, hogy ezt egyértelműen jelezze Társaságunk felé azzal, hogy megszünteti regisztrációját.

 

A Felületen nyújtott szolgáltatás globális célja a Felhasználó magyar munkavállalói közösségben való jelenlétének, továbbá munkához jutásának, a munkaerőpiacon történő eredményes jelenlétének segítése, közösségi kapcsolatépítés.

A Társaság általi adatkezelésre a Felhasználók előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor.

A Felület céljából adódóan a Felületet és Szolgáltatásainkat csak a 16 életévüket betöltött személyek használhatják, illetve vehetik igénybe, a Szolgáltatást jogosulatlanul igénybe vevő 16. életévét be nem töltött Felhasználó tevékenységéért törvényes képviselője felel.

 

Az Alkalmazást a Felhasználó saját álláskeresése, illetve hirdetésfeladás, munkaerő keresése céljából használja. Ellenkező esetben a Felhasználó szavatol és felel azért, hogy az Alkalmazás használata során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által megosztott tartalomért a Felhasználó felel. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Az adatközlés valótlanságáért, hiányosságaiért, valamint a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja, amelyet a Felhasználó elfogad.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Alkalmazás bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt adatkezelések célját, és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik, kivéve az Alkalmazás működésének megszüntetését, amely esetben a Társaság az Alkalmazáshoz és annak egyes funkcióihoz kapcsolódó adatkezelést megszünteti.

Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy Társaságunk akár a saját maga, akár a Felhasználó által törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

TÁRSASÁG ADATAI:

 

Postacím, székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 4. emelet

honlapcím: https://www.profession.hu/mobilmunka

E-mail: info@mobilmunka.com

 

Telefonszám: +36 (1) 430-6868

 

II. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

A kezelt adatok köre

munkakereső Felhasználó

munkaadó Felhasználó

Az Alkalmazás aktiválásához elengedhetetlen adat

telefonszám, aktiváló kód

telefonszám, aktiváló kód

Az álláshirdetésre jelentkezéshez elengedhetetlen adatok

telefonszám, teljes név, település, születési év, pályázati kérdésre adott helyes válasz, amennyiben volt pályázati kérdés

-

Opcionálisan megadható adatok

e-mail cím, fénykép, legmagasabb iskolai végzettség, tapasztalat

e-mail cím, fénykép

Az álláshirdetés feladásához elengedhetetlen adatok

-

vállalkozás, munkaadó neve, keresett foglalkozás (21 kategória közül választandó), a munkakör rövid körülírása, munkavégzés helye, fizetési információ, munkaidő,
e-mail cím vagy telefonszám közül az egyik megadása elengedhetetlen ahhoz, hogy a munkakereső Felhasználó a munkaadó Felhasználóval kapcsolatba léphessen.

Az álláshirdetés feladásánál opcionálisan megadható adatok

fiók, kirendeltség, fénykép, 
pályázati kérdés, amit kínál a cég, munkaköri elvárások

Egyéb, az Alkalmazás használatakor kezelt adatok

user ID, mobilkészülék token-je, a mobilkészülék operációs rendszerének típusa, verziója, a telepített alkalmazás verziója, a használt IP-cím, hozzáférés időpontja, lokációs adatok, keresési adatok, kér-e Értesítést vagy sem, kedvencnek jelölt, elrejtett álláshirdetések, megpályázott állások, az állásjelentkezés időpontja, hibajelentéshez kapcsolódó adatok, hirdetések elrejtésének ténye, utolsó bejelentkezés időpontja, aktiválás időpontja, belépések száma, fogadhat-e push notificationt

Az adatkezelés célja

Az Alkalmazás Felhasználó általi aktiválása, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel, -tartás (hirdetés tartalmának esetleges egyeztetése és egyéb okból), az Alkalmazás funkcióinak elérhetővé tétele.

Munkavállalók

A munkakereső Felhasználók nyilvántartása, a Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén állásajánlatok célzott, a mobilkészülék aktuális helyzetéhez igazodó megjelenítése, keresési szolgáltatás minőségének biztosítása, statisztikai célú anonim adatképzés.

Az Alkalmazás aktiválásával és használatával a Felhasználó értelemszerűen hozzájárul az álláshirdetésre jelentkezéshez elengedhetetlen adatainak a munkaadó Felhasználó számára történő továbbításához, így az adatkezelés további célja a munkakereső Felhasználó állásjelentkezésének (és az álláshirdetésre jelentkezéshez elengedhetetlen adatainak) munkaadó Felhasználó részére történő továbbítása.

Az adatkezelés további célja a munkakereső Felhasználó számára annak lehetővé tétele, hogy a Mentett hirdetéseket, illetve a megpályázott hirdetéseket rendszerezhesse.

 

Munkaadók

 A munkaadó Felhasználók tájékoztatása a munkakereső Felhasználó jelentkezéséről, a jelentkezés továbbítása a munkaadó Felhasználó részére.

További célok:
A Felhasználók részére az Alkalmazás optimális használatát segítő, az Alkalmazás működésével, funkcióival összefüggő rendszerüzenet küldése (Értesítés) e-mailben vagy push notification útján (amennyiben az Alkalmazás telepítésekor a Felhasználó engedélyezte az Értesítések fogadását és az Alkalmazás felületén az „Értesítések” gomb is be van kapcsolva). Az Értesítésekről a Felhasználó bármikor leiratkozhat az „Értesítések” gomb kikapcsolásával, illetve e-mail útján az e-mail alján található linkre kattintással.

 A Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén reklám tartalmú közvetlen megkeresés küldése e-mail útján. Társaságunk - ha az aktiválás bármely okból akadályba ütközik - , az aktiválás lehetővé tétele, az Alkalmazás funkcióinak elérhetővé tétele érdekében SMS-ben tájékoztatja a Felhasználót a technikai akadály elhárultáról.

 A technikai adatok (így: lokációs adatok, az mobilkészülék operációs rendszerének típusa, verziója, mobilkészülék token-je) kezelése az Alkalmazás működése, funkcióinak biztosítása céljából elengedhetetlen, célja továbbá, hogy a Felhasználónak személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk, a szolgáltatás hatékonyságát növelhessük.

A technikai adatok (lokációs adatok, az mobilkészülék operációs rendszerének típusa, verziója, mobilkészülék token-je) kezelésének további célja anonim statisztikai adatképzés, az Alkalmazás látogatásainak, használatának elemzése a szolgáltatás javítása érdekében.

Az adatkezelés időtartama

Társaságunk a személyes adatokat az App utolsó megnyitásától számított 12 hónapig, illetve (amennyiben ez rövidebb) az Alkalmazás Társaságunk általi megszüntetéséig, illetve a Felhasználó adattörlési kérelmére történő adattörlésig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó vagy az adat jogosultjának (akinek hozzájárulását a munkaadó Felhasználó szavatolja és amiért felel) hozzájárulása

Adatmódosítási és adattörlési lehetőség a Felhasználó által

A Felhasználó a profiladatait (teljes név, település, születési év, fénykép, e-mail cím) bármikor törölheti és módosíthatja a „Profilom”-ba történő belépést követően. Az Értesítésekről leiratkozni az „Értesítések” fül alatt, illetve e-mail útján, az Értesítést tartalmazó e-mailben lévő linkre kattintással van lehetőség. A Kedvenc/Megpályázott állások az „Állásaim” fül alatt törölhetőek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a telefonszám, teljes név, település és születési év az állásjelentkezéshez elengedhetetlen adatoknak minősülnek. A telefonszám megváltoztatására nincs lehetőség. 
Más telefonszám használatához az Applikáció aktiválását újra kell kezdeni.

A munkaadó Felhasználó által feladott hirdetésben foglalt személyes adatok módosítására az Alkalmazás felületén a hirdetésre kattintva van lehetőség.

Adattovábbítás, az adatok megismerésére jogosult adatkezelők

A munkakereső Felhasználók álláshirdetésre jelentkezéshez elengedhetetlen adatait (telefonszám, teljes név, település, születési év, pályázati kérdésre adott helyes válasz, amennyiben volt pályázati kérdés) a munkakereső Felhasználó a regisztrációkor megadott, és az egyes álláshirdetésre jelentkezéssel megerősített kifejezett hozzájárulásával az adott álláshirdetést feladó munkaadó Felhasználó részére továbbítjuk e-mail üzenetben. Az SMS-ben és a telefonhívás útján történő jelentkezést a Felhasználó bonyolítja le.

Az álláshirdetésre jelentkezés esetén a Felhasználó jelentkezését a hirdetést feladó munkáltató részére továbbítja a Társaság.

 

Az álláshirdetésekre való jelentkezés során megadott adatok kezelését a Társaságon kívül a hirdetést feladó munkáltató is végzi, így a Társaság és a hirdetést feladó munkáltató közös adatkezelőknek minősülnek.

 

A hirdetést feladó munkáltató adatkezelésének menetéről, a munkáltató által alkalmazott eszközökről, adatfeldolgozókról és általában a munkáltatók által végzett adatkezelés körülményeiről a munkáltató tud tájékoztatást nyújtani. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos igények (az adatkezelésről való tájékoztatáskérés, a személyes adatok helyesbítése, zárolása, törlése iránti kérelem, tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen) Társaságunknál, illetve közvetlenül a munkáltatónál az álláshirdetésben megadott elérhetőségen terjeszthetőek elő.

A fenti közös adatkezelésre tekintettel kérjük a Felhasználót, hogy kérelmét mind a Társaság, mind a munkáltató részére szíveskedjen megküldeni.

 

A Társaság vállalja, hogy a Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése körében a személyes adatok kezelésével kapcsolatos, a munkáltató általi adatkezeléshez kapcsolódó, de a Társaságnál előterjesztett kérelmeket továbbítja a munkáltató részére és a Felhasználók információs önrendelkezési jogának érvényesülése, annak legteljesebb körű biztosítása érdekében nyilatkoztatja a munkáltatót, hogy a kérelemben foglaltaknak eleget tett-e. A Társaság valamennyi tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a munkáltató a kérelemben foglaltakra választ adjon és annak eleget tegyen (lásd ÁSZF VIII. Adatvédelem fejezet 8.3. pont). A munkáltató válaszáról annak kézhezvételét követően a Társaság is tájékoztatja a Felhasználót.

 

Társaságunk minden reggel egy „jó reggel e-mail”-ben továbbítja azon munkakereső Felhasználók álláshirdetésre jelentkezéshez elengedhetetlenül szükséges adatait a munkaadó Felhasználóhoz, akik az e-mail kiküldését megelőző 24 órában jelentkeztek valamely állásra a munkaadó Felhasználónál. Amennyiben a lista kevesebb, mint öt jelentkező munkakereső Felhasználót tartalmaz, az e-mail kiküldése 24 órával eltolódik mindaddig, amíg legalább 5 munkakereső Felhasználó jelentkezik az adott munkaadó Felhasználóhoz.

A Felhasználó esetenként beszerzett egyedi hozzájárulás alapján egyes adatai a fentieken túlmenően továbbításra kerülhetnek más adatkezelők részére. 

Adatfeldolgozó

A munkaadó Felhasználó által alkalmazott adatfeldolgozó(k)ról az adott munkaadó Felhasználó tud tájékoztatást nyújtani.

Invitech Megoldások Zrt.
szerverszolgáltatás, üzemeltetési és rendszergazdai feladatok

Twilio Inc.
SMS kiküldése a Felhasználó részére

Amazon.com, Inc.
felhő alapú szerverszolgáltatás a fényképek vonatkozásában

Google Inc.
használati tevékenységi adatok elemzés, lásd V. fejezet Külső szolgáltatókIII. A FELHASZNÁLÓK INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Tájékoztatjuk, hogy a jelen bekezdésben foglalt, illetve a Társaságunkhoz intézni kívánt bármely megkeresést, kérelmet postai úton Társaságunk mindenkori székhelyére (jelenleg 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. IV. emelet) vagy elektronikus úton az info@mobilmunka.com e-mail címre juttathatja el. A Társaság részére az Alkalmazással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt a Társaság a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott megkeresés esetén szükséges, hogy a Felhasználó, illetve egyéb érintett igazolja felhasználói minőségét, személyazonosságát és az adattal fennálló kapcsolatát.

i) A Felület, a Szolgáltatás használata, a profilok megtekintése, az álláshirdetésekre való jelentkezés során megadott személyes adatok kezelését a Társaságon kívül valamennyi regisztrált Felhasználó, valamint munkáltató, illetve a kapcsolattartó is végzi. Ezen személyek adatkezelésének menetéről, az általuk alkalmazott eszközökről, adatfeldolgozókról és általában az általuk végzett adatkezelés körülményeiről a regisztrált Felhasználó, munkáltató, kapcsolattartó tud tájékoztatást nyújtani azzal, hogy a regisztrált Felhasználók, munkáltatók a személyes adatokat kizárólag a Felület használata, a Szolgáltatás igénybevétele érdekében és céljából, a többi Felhasználóval történő kapcsolattartás, a Felhasználók munkához jutása, illetve a munkáltatók munkaerőhöz jutása érdekében kezelhetik és használhatják fel. A Társaság a Felhasználók, a munkáltatók és kapcsolattartóik adatkezeléséért való felelősségét teljes egészében kizárja, felelősséget csupán a saját maga által végzett adatkezelésért vállal.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk által a Felhasználók, munkáltatók, kapcsolattartók számára a szolgáltatásnyújtás keretében a jelen Adatkezelési tájékoztató szerint elérhetővé tett, továbbított adatok vonatkozásában a Felhasználó/munkáltató/kapcsolattartója általi adatkezeléssel összefüggésben tájékoztatás, az adatok helyesbítése, valamint törlése, zárolása az adott Felhasználótól/munkáltatótól/kapcsolattartótól kérhető, a tiltakozási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat az adott Felhasználónál/munkáltatónál/kapcsolattartónál terjeszthető elő.

A Felhasználó/munkáltató/kapcsolattartó adatkezeléséhez kapcsolódó, de Társaságunknál előterjesztett megkereséseket/kérelmeket Társaságunk a Felhasználó/munkáltató/kapcsolattartó részére továbbítja.

 

A Társaság vállalja, hogy a Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése körében a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérelmeket továbbítja a további Felhasználó /munkáltató/kapcsolattartó részére és a Felhasználók információs önrendelkezési jogának érvényesülése, annak legteljesebb körű biztosítása érdekében nyilatkoztatja Felhasználót/munkáltatót/kapcsolattartót, hogy a kérelemben foglaltaknak eleget tett-e. A Társaság valamennyi tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó/munkáltató a kérelemben foglaltakra választ adjon és annak eleget tegyen (lásd ÁSZF VIII. Adatvédelem fejezet 8.3. pont). A Felhasználó/munkáltató/kapcsolattartó válaszáról annak kézhezvételét követően a Társaság is tájékoztatja a Felhasználót.

 

Az álláshirdetésre jelentkezés során megvalósuló közös adatkezelésre tekintettel kérjük a Felhasználót, hogy kérelmét mind a Társaság, mind a további Felhasználó/munkáltató/kapcsolattartó részére szíveskedjen megküldeni. A Felhasználó/munkáltató/kapcsolattartó válaszáról annak kézhezvételét követően a Társaság is tájékoztatja a Felhasználót.

i)               Hozzáférés személyes adatokhoz

 

Társaság a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy az általa kezelt személyes adataira vonatkozóan Társaság folytat-e adatkezelést és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

·         az adatkezelés célja(i);

·         az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;

·         a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);

·         az adatkezelés tervezett időtartama;

·         a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;

·         a Hatósághoz való fordulás lehetősége;

·         az adatok forrása;

·         az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

Társaság köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az II. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

 

Amennyiben a Társaság adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett megkeresést intézhet a Társasághoz (adattörlés, zárolás, helyesbítés, tiltakozás, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás).

 

ii)             A személyes adatok helyesbítése iránti kérelem

 

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését (megjelölve a helyes adatokat) az adatkezelés céljának figyelembevételével szintén a Társaság II. pontban meghatározott elérhetőségein, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával. Társaság a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Társaságunk megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztató II. fejezetében meghatározott egyes adatkezelésekre vonatkozó esetekben és módon személyes adatait a Felhasználó saját maga is helyesbítheti, módosíthatja az ott rögzítettek szerint.

 

Alapadatok módosítása/törlése:

Mobil Munka alkalmazás menüjében a profilmenüpontban

 

iii)            A személyes adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog) - a

 

A Felhasználó kérelmezheti a Társaság II. pontban meghatározott elérhetőségein személyazonosságának igazolásával, hogy a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)       a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)      a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;

c)       a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;

d)      a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;

e)      a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)        a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha a Társaság nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

·         a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

·         a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

·         a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

·         a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

·         jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztató II. fejezetében meghatározott egyes adatkezelésekre vonatkozó esetekben és módon személyes adatait a Felhasználó saját maga törölheti az ott rögzítettek szerint.

 

Alapadatok módosítása/törlése:

A Mobil Munka menüjében lévő „Rólunk” menüpontban a „Profil törlése” linkre kattintva.

 

A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben törölheti a Társaság. A Felhasználó személyes adatait a Felhasználási Feltételekben meghatározott inaktivitás esetén szintén törli a Társaság.

 

 

A Szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – a Társaság törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a kizárólag a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más Szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a Szolgáltatás megszűnését.

 

iv)            Kezelt adatok korlátozása

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Társaság a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

·         a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

·         az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

·         az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

·         a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A Társaság a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

v)             Az adathordozhatósághoz való jog

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a)

az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és

 

b)

az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

vi)            Profilalkotáshoz kapcsolódó jogok

 

Társaság által folytatott, automatizált adatkezelésen alapuló profilalkotás esetén a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy

·         az Társaság részéről emberi beavatkozást kérjen,

·         az őt érintő profilalkotással összefüggésben álláspontját kifejezze,

·         a Társaság profilalkotással összefüggő automatizált adatkezelésen alapuló döntésével szemben kifogást nyújtson be.

 

vii)          Tiltakozáshoz való jog

 

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

·         közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

·         a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

A Felhasználó tiltakozása esetén a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 

Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

A fentiekben említett tiltakozási jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

A Felhasználót nem illeti meg a tiltakozás joga:

·         hozzájáruláson

·         szerződés teljesítésén

·         jogi kötelezettség teljesítésén

·         létfontosságú érdek védelmén

alapuló adatkezelések esetén.

 

 

viii)        A Felhasználó jogainak gyakorlásával kapcsolatos értesítési és eljárási szabályok

 

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről.

 

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, a Társaság ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.

 

A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat nem releváns adatok kitakarását követő bemutatásával, illetve hiteles másolatának nem releváns adatok kitakarását követően a Szolgáltató ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve a hagyatékban részesülő személy kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

 

Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. nyereményjátékból való kizárást, stb.) eredményezhet.

 

 

ix)            Bírósági jogorvoslat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz való fordulás lehetősége

 

Társaság mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni a Társaság II. pontban meghatározott elérhetőségeire.

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: + 36-1/391-1400, fax: + 36-1/391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu, az előzőekben és a továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Felhasználó bírósághoz fordulhat:

 • a felvilágosítás megtagadása,
 • a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,
 • jogainak megsértése esetén, továbbá
 • ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha
 • Társaságunk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Ha Társaságunk a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha Társaságunk, illetve más adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Felhasználó személyiségi jogát megsérti, a Felhasználó Társaságunktól sérelemdíjat követelhet.
Kérjük, hogy a Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően forduljanak bizalommal Társaságunkhoz a probléma megfelelő kezelése és megnyugtató orvoslása érdekében.

vi) A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben (Szolgáltatás, illetve egyes funkcióinak felfüggesztése) törölheti a Társaság. A Felhasználó személyes adatait az Alkalmazás utolsó megnyitását követő 12 hónap elteltével szintén törli a Társaság.

A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Társaság, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
Az Alkalmazás egyes funkcióinak esetleges megszűnésével – a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – a Társaság törli az Alkalmazás Felhasználóinak a kizárólag az Alkalmazás egyes konkrét funkciójához kapcsolódóan kezelt személyes adatait. Az Alkalmazás és/vagy egyes funkcióinak átnevezése, átalakítása, más funkcióval való egyesítése nem jelenti a megszűnését.

VI. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

 

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely a Társaság által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

 

Az a Felhasználó, aki adatvédelmi incidenst észlel munkája során, azt köteles haladéktalanul a felettesének, valamint az adatvédelemért felelős személynek bejelenteni. Az adatvédelemért felelős személy a jelzett vagy észlelt adatvédelmi incidenst haladéktalanul megvizsgálja, majd az adatvédelmi incidens tudomására jutását követő 24 órán belül javaslatot tesz az adatvédelmi incidens elhárításához és kezeléséhez szükséges intézkedésekre a Társaság döntésre jogosult vezetője részére. Az adatvédelmi incidens elhárítása érdekében megtett intézkedésekről és azok eredményéről az adatok kezeléséért vagy az adatvédelmi incidens elhárításáért felelős személy az intézkedések végrehajtását követő 3 munkanapon belül köteles az adatvédelemért felelős személyt tájékoztatni.

 

Az adatvédelemért felelős személy indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha a Társaság bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • adatvédelemért felelős személy neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

 

Amennyiben az adatvédelemért felelős személy az adatvédelmi incidens vizsgálata során azt állapítja meg, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, erről haladéktalanul tájékoztatja a Társaság döntésre jogosult vezetőjét. Társaság az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről a Társaság honlapján keresztül. A tájékoztatás közzététele az adatvédelemért felelős személy feladata.

 

Az adatvédelmi incidensekről a Társaság az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetése az adatvédelmi felelős feladata. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

 

A nyilvántartásban szereplő adatokat Társaság az adatvédelmi incidens észlelésétől számított … évig őrzi meg.

V. TOVÁBBI ADATKEZELÉSI TUDNIVALÓK

Külső szolgáltatók

Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok 
A Társaság szolgáltatásának működéséhez külső analitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe. A Társaság ezúton tájékoztatja az Alkalmazást használókat az egyes adatokon szerződött partnerei által – a Társaságtól függetlenül – végzett tevékenységről. A Felhasználó az Alkalmazás használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó információk alábbi célból és módon történő kezeléséhez:

A Társaság a Google Inc. Google Analytics, Firebase és Appsflyer szolgáltatását használja a szolgáltatás keretében. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az Alkalmazás használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc., Facebook inc és AppsFlyer Ltd. egyesült államokbeli szerverein tárolja és átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek megbízásából feldolgozzák az információkat. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a szolgáltatást használó azonosítását egyéb online szolgáltatásokon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

Alkalmazások webáruházait működtető szolgáltatók 
Az Alkalmazás áruházait (pl. Apple Store, Android Store) működtető szolgáltatók (pl. Apple Inc., Google Inc.) a Társaságtól függetlenül kezelik a végfelhasználói készülékre telepített Alkalmazás Felhasználóinak adatait és küldenek frissítésre vonatkozó értesítéseket.

Adatbiztonság

A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Csak az illetékes, vonatkozó munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz a legmagasabb szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

A kommunikáció titkosított csatornán keresztül zajlik a Felhasználó eszköze és a webszerverek között. A Társaság az Invitech Megoldások Zrt. telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren és székhelyén kezeli a személyes adatokat.

Cookie

Társaságunk a szolgáltatás nyújtása során annak megfelelő működése, alapvető és kényelmi funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény fokozása, a szolgáltatásban rejlő lehetőségek kiaknázása, a Felhasználók viselkedésének figyelemmel kísérése, statisztikák képzése érdekében egy vagy több cookie-t használ.

A „cookie” általában egy betűkből és számokból álló kis file, amit a Szolgáltató web szervere a Felhasználó eszközére küld. Ez lehetővé teszi például, hogy a Szolgáltató rendszere felismerje a Felhasználó által használt végberendezést, amikor a Szolgáltató web szervere és az eszköz közötti kapcsolat létrejön. A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye a Szolgáltató számára, hogy a Felhasználó számára egyediesített ajánlatokat, reklámokat, hirdetéseket tegyen elérhetővé, melyek a felhasználói élményt az alkalmazás használata során személyesebbé teszik, és a Felhasználó egyéni szükségleteit jobban tükrözik.

3rd party cookie-k – harmadik fél cookie-k 
A Third-party cookie-kat ugyan az Alkalmazás használatakor, de nem a Társaság (al)domain-jéről, hanem egy harmadik fél (jellemzően egy hirdetésközvetítő vagy a facebook) domain-jéről tölti le a Felhasználó eszközére, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás részben ilyen Third-party modulokból áll. A Third-party cookie-k a harmadik félhez kerülnek vissza. 
A Third-party cookie-k felett a Társaságnak nincs ellenőrzési jogköre, ezért kérjük a Felhasználókat, tekintsék át ezen harmadik felek cookie-kkal (Third party cookie-k) kapcsolatos tájékoztatóit. (Google Analytics, Firebase, Facebook, Appsflyer)

Igényérvényesítési postai és e- mail cím, ügyfélszolgálat, elérhetőség

Postacím: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 4. emelet 
Telefon: +36 (1) 430-6868
E-mail: info@mobilmunka.com

A Társaság az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

Tájékoztató hatályos

2018. május 24.