Hatálybalépés: 2019.10.07.

MUNKÁLTATÓI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. Preambulum

 

A Profession.hu állásportál célja, hogy segítse a munkáltatókat a munkaerőkeresésben, lehetőséget teremtsen a munkáltatóknak álláshirdetés feladására, önéletrajz adatbázishoz való hozzáférésre, segítséget kapjanak a munkaerő kiválasztási folyamathoz, míg a munkaerőpiacon az aktív és passzív munkavállalóknak arra, hogy a profession.hu szerződött partnerei által meghirdetett új állásajánlatokra találjanak, új állásajánlatokat kapjanak, majd akár ezen állásokra pályázzanak, továbbá önéletrajzukat elérhetővé tehessék a munkaadók számára, illetve támogassa őket abban, hogy sikeresen építsék jövőbeli karrierjüket.

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a profession.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. IV. emelet, Cg. 01-09-199015, a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által a munkavállaló érintettekre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató, az Általános Szerződési Feltételek és a Felhasználási Feltételek  szerint a www.profession.hu, a www.professionservices.hu weboldal és a Társaság jogosultsága alá eső, a Profession termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai felületek, platformok (a továbbiakban: Felület) szolgáltatásai (a továbbiakban: Szolgáltatás vagy Szolgáltatások) nyújtása során követett és alkalmazott, valamint ahhoz kapcsolódó a megrendelőkhöz (ideértve a szerződéses partner munkáltatókat és kereskedelmi ügynököket, valamint a kereskedelmi ügynök által képviselt munkáltatókat, továbbá a cégcsoporton belül más cég által képviselt munkáltatókat is, a továbbiakban együttesen: Megrendelő) köthető érintettekre vonatkozó adatkezelési gyakorlatról. Jelen adatkezelési tájékoztató a Felület láblécében mindenkor elérhető Adatkezelési Tájékoztató, Felhasználási Feltételek és Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, az azokban meghatározott rendelkezések és fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók és viszont.

 

 

A jelen tájékoztató a természetes személynek minősülő Megrendelőt (pl. egyéni vállalkozó, egyéni ügyvéd, szabadalmi ügyvivő, őstermelő), valamint a Megrendelő kapcsolattartóit (a továbbiakban: Kapcsolattartó; a továbbiakban együttesen: Érintett) mint érintetteket, adatjogosultakat megillető jogokat és a profession.hu Kft.-re mint adatkezelőre kötelező feltételeket foglalja össze.

 

A Társaság kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztató és a hatályos jogszabályok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.); a továbbiakban: GDPR, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseinek. Jelen Tájékoztató a Felület láblécében folyamatosan elérhető. A jelen adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezéseket a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

 

A Társaság elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

 

A Megrendelő az általa vagy a kapcsolattartója által megosztott valamennyi felhasználói tartalomért, a személyes adatok valódiságáért, pontosságáért teljes körűen és maga felel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Társaság nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

II. Társaság (adatkezelő) adatai:

 

profession.hu Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Postacím, székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 4. emelet

Telefon: +36 (1) 224-2070

Honlapcím: www.profession.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@profession.hu

Ügyfélszolgálat: https://www.profession.hu/ugyfelszolgalat

Adatvédelmi tisztviselő: p2m Informatika Kft.

E-mail: adatvedelem@profession.hu

III. Hirdetőkre, munkaerőkeresést támogató egyéb szolgáltatás igénybevevőjére, továbbá kereskedelmi ügynökükre, mint Megrendelőkre vonatkozó adatkezelés

 

 

Az adatkezelés jogalapja  

A természetes személy Megrendelő tekintetében: szerződéskötés előkészítése, megkötése és teljesítése (GDPR 6.cikk (1) b) pont).

 

A Kapcsolattartó tekintetében: a Megrendelővel kötendő/megkötött szerződés előkészítése, megkötése, teljesítése és az üzletmenetfolytonosság fenntartása, mint a Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont). A Kapcsolattartó előzetes tájékoztatását a Megrendelő az ÁSZF 4.5. pontja szerint szavatolja. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás és a Munkaadói Adminisztrációs Felület is elektronikus felületen érhető el és a szerződéskötés/látványterv jóváhagyása elektronikusan zajlik, a Kapcsolattartói e-mail cím elengedhetetlen a Szolgáltatás nyújtásához, a jogosultságok megfelelő kezeléséhez pedig a Kapcsolattartói név és beosztás.

 

A szolgáltatási díjak fizetésével, számlázásával kapcsolatos adatkezelés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-án, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 47. és 164. §-án alapul (GDPR 5. cikk (1) c) pont).

 

Adathelyesbítési (és törlési) lehetőség  

Az adatok módosítására a Munkaadói Adminisztrációs Felületen  a profilban az „Adatok módosítása” menüpont alatt, az elektronikus megrendelés feladása, során, illetve írásban postai vagy elektronikus úton van lehetőség a Társaság II. pontban megadott elérhetőségein. A Megrendelő jogosult a Kapcsolattartó megnevezésére, így a kapcsolattartói minőség visszavonására is.

 

A kezelt adatok köre  

 

A kapcsolattartói fiók létrehozásához, kapcsolattartáshoz szükséges adatok: 

elengedhetetlenül szükséges adatok: kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, jelszó, munkahelye adatai (cégnév, adószám, cím, számlázási cím, email cím e-számlához)

fakultatív adatok: munkáltató bankszámlaszáma, cégjegyzékszáma

 

Szerződéskötés előkészítéséhez, teljesítéséhez, számlázáshoz kezelt adatok köre: Megrendelő (akár természetes személy) neve, adószáma, cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma, székhelye, Kapcsolattartó neve, beosztása és e-mail címe, telefonszám, fax szám, számlázási cím, levelezési cím, számlázási e-mail cím, bankszámlaszám, Kapcsolattartók nevei és e-mail címei, hirdetett pozíció neve, betölteni kívánt pozícióval kapcsolatos adatok, hirdetés(ek) azonosítója, igénybe vett szolgáltatások, ki nem egyenlített tartozások, fizetési kötelezettség(ek) behajtásához szükséges adatok, értékelések, vélemények.

 

 

Az adatkezelés célja  

A természetes személy Megrendelő tekintetében: Profession.hu Szolgáltatásra irányuló szerződés előkészítése (ideértve a Megrendelő által kifejezetten kért visszahívást, valamint a félbeszakadt megrendelésre figyelmeztető emailt), megkötése, teljesítése, munkaadói regisztráció, a Szolgáltatás üzemeltetése: álláshirdetések feladása, önéletrajzokhoz, egyéb kezelt (Felhasználó által engedélyezett, hozzájárult) adatokhoz való hozzáférés, hirdetési statisztikákhoz való hozzáférés, munkavállaló-kereséssel kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások (pl. jelöltajánló, Services toborzás, stb.) igénybevétele.

 

Kapcsolattartó tekintetében: A Társasággal a Szolgáltatások igénybe vétele céljából szerződést kötő munkáltató alkalmazásában álló Kapcsolattartó adatainak a szerződés előkésztése (ideértve a Kapcsolattartó által kifejezetten kért visszahívást, valamint a félbeszakadt megrendelésre figyelmeztető emailt), megkötése, és a Szolgáltatások teljesítése, kapcsolattartói fiók létrehozása, kapcsolattartás céljából történő kezelése, a Szolgáltatás üzemeltetése: álláshirdetések feladása, önéletrajzokhoz, egyéb kezelt (Felhasználó által engedélyezett, hozzájárult) adatokhoz való hozzáférés, hirdetési statisztikákhoz való hozzáférés, munkavállaló-kereséssel kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások (pl. jelöltajánló, Services toborzás, stb.) igénybevétele.

 

Az adatkezelés időtartama  

A Szolgáltató a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. §-ában meghatározott elévülési ideig, valamint a 47. §-ban meghatározott ideig kezeli a megrendelt szolgáltatások fizetésével, igénybevételével kapcsolatos adatokat (lásd „A kezelt adatok köre”).

 

A Társaság a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével a természetes személy Megrendelő és a Kapcsolattartó személyes adatait a Megrendelővel való utolsó kapcsolatfelvételtől számított 3 év elteltével törli.

 

A kapcsolattartó Munkáltatói Adminisztrációs Felülethez való hozzáférésének a megszüntetése az ugyfelszolgalat@profession.hu email címen és a kijelölt értékesítőn keresztül kezdeményezhető. Felhívjuk a Megrendelő figyelmét, hogy a kapcsolattartói hozzáférés megszüntetése nem jelenti a céges adatok kezelésének a megszüntetését.

 

Az adatok megismerésére jogosult adtakezelők, adattovábbítás  

A bankkártyás fizetéshez kapcsolódó adattovábbítás:

A bankkártyás fizetés a BIG FISH Payment Gateway rendszerén keresztül történik a BORGUN bank szolgáltatásán keresztül. Az Érintett a bankkártyával történő vásárlással tudomásul veszi, hogy az alábbi adatai átadásra kerülnek a BIG FISH Internet-technológiai Kft. mint adatfeldolgozón keresztül a fizetést biztosító BORGUN bank (Borgun hf, Ármúli 30, 108 Reykjavik, Izland) részére:

vásárlói adatok: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, IP cím; számlázási adatok: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, város, ország, cím (pl. közterület neve, típusa, házszám, emelet, ajtó, helyrajzi szám, egyéb kiegészítő címadatok), irányítószám, kiegészítő adatok: az az URL cím, ahová a BIG FISH Payment Gateway visszaküldi a vásárlót a kereskedőhöz a tranzakciót követően, választott fizetési szolgáltató, a használt keretrendszer verziószáma, a használt keretrendszer megnevezése, összeg, pénznem, rendelési azonosító, felhasználói azonosító, nyelv;.

Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára, a bankkártyákkal való visszaélés megakadályozása.

 

Az adattovábbítás jogalapja szerződés teljesítése és a fizetési szolgáltatók által elvárt erős ügyfélhitelesítés biztosítása, mint a bankkártyákkal való visszaélés megelőzésére irányuló jogos érdek (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja). A jogos érdeket az Európai Unió szabályozásán alapulva megalkotott a kártyatársaságokat, kibocsátó bankokat, és egyéb pénzforgalmi szolgáltatókat tömörítő EMVCo a 3D Secure 2.x/3.x szabványának és az Európai Bankhatóság A 3DSecure szabványának való megfelelés támasztja alá.

 

A követelésbehajtáshoz kapcsolódó adattovábbítás:

Az ÁSZF 10.8. pontja értelmében a Szolgáltató a Megrendelő késedelmes fizetése vagy nemteljesítése esetén a követelés kezelésének, behajtásának és érvényesítésének céljából és időtartamára az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltató követeléseinek kezelésével megbízott társaságok részére átadja (Adatfeldolgozók: INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, COFACE Hungary Credit Management Services Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Work Out Service Korlátolt Felelősségű Társaság)

 

IV. Elektronikus reklám- és marketingüzenetek (e-DM)

 

Az adatkezelés célja  

Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése (a továbbiakban e-DM).

Az e-DM tartalmazhatja a Társaság saját üzleti ajánlatait; a Társaság Szolgáltatásainak, rendezvényeinek, nyereményjátékainak, híreinek ismertetését; megkezdett, de be nem fejezett szolgáltatásra vonatkozó figyelmeztetést; kupon kedvezményt; szolgáltatói újdonságokról beszámolót; HR szakmai cikkeket/híreket/újdonságokat; akár harmadik fél HR szakmához kapcsolódó ajánlatait; a Szolgáltatással való elégedettséget mérő kérdőíveket (a Szolgáltatás minőségének biztosítása, javítása, valamint az esetleges panaszok kezelése érdekében), piackutatást célzó kérdőíveket.

 

A kezelt adatok köre, célzott megkeresés  

Szükséges minimum adatkör: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

 

Az e-DM tartalmát és küldési gyakoriságát befolyásolhatja a Megrendelő székhelye, mérete, igénybe vett szolgáltatások köre és mértéke, jelzett igénye, egyéb Megrendelőre vonatkozó adat, a Megrendelőhöz rendelt Kapcsolattartó Felületen és e-DM-ben végzett aktivitása (pl. e-mail megnyitása/meg nem nyitása, e-mail tartalomra kattintás, konverziós események, oldallátogatások) és ezen adatokból levonható következtetések. E-DM küldésére sor kerülhet manuális ügyfélválogatás és a felsorolt adatok automatikus módon történő kiértékelése és elemzése alapján is. A reklámüzenetek címzettje minden esetben a gazdasági tevékenysége körében eljáró Megrendelő (a Társaság potenciális vagy szerződött partnere).

 

Az elégedettségméréshez kezelt adatok köre: cégnév, Kapcsolattartó telefonszáma, Kapcsolattartó e-mail címe, az elégedettségi kérdőív megválaszolása során megfogalmazott véleményének megosztása során keletkezett értékelés számszerűen és az ehhez tartozó szöveges visszajelzés.

 

A piackutatás során megadott válaszok feldolgozása anonim módon történik, sem a válaszok, sem az e-mail címek nem kerülnek összekapcsolásra a válaszadók személyével, ennek megfelelően a statisztikai adatképzés anonim. A kérdőívet kitöltők választásuk alapján részt vehetnek a kapcsolódó játékban az egyedileg megadott és elfogadott feltételek alapján, ebben az esetben az e-mail címük megadása is szükséges.

 

Az adatkezelés jogalapja  

A Társaság üzletszerzési gazdasági érdeke, mint jogos érdek (GDPR 6.cikk (1) f) pont), amennyiben a Megrendelő regisztrált kapcsolattartóival rendelkezik a Felületen. Tekintettel arra, hogy az e-DM címzettje a Megrendelő mint gazdasági tevékenysége körében eljáró entitás, az érintettek magánszféráját az adatkezelés nem érinti (tekintettel arra, hogy céges kapcsolattartói adatok kezeltek), valamint az érintettek önrendelkezési joga biztosított, a személyes adatok kezelése a Megrendelő érdekeit is szolgálja (kedvezmények, hatékonyabb szolgáltatás igénybevétel, HR területre vonatkozó hasznos információk szerzése útján), továbbá arra, hogy az adatkezelés az üzletszerzés optimalizálásához feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű, valamint a GDPR (14) Preambulum bekezdésére, a Társaság jogos érdeke megalapozott.

 

A gazdasági tevékenysége keretében eljáró entitás kapcsolattartójaként/ HR szakma iránt érdeklődő magánszemélyként adott érintetti hozzájárulás (GDPR 6.cikk (1) a) pont).

 

Az üzletszerzési gazdasági érdek, mint jogos érdek (GDPR 6.cikk (1) f) pont) amennyiben az Érintett hozzájárult, hogy a neve, email címe mint a munkáltató cégadata elérhető legyen a Bisnode Magyarország Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. V. em.) cégadatbázisában (adatforrás). Tekintettel arra, hogy az e-DM címzettje a potenciális megrendelő mint gazdasági tevékenysége körében eljáró entitás, az érintettek magánszféráját az adatkezelés nem érinti, valamint az érintettek önrendelkezési joga biztosított, a személyes adatok kezelése a Megrendelő érdekeit is szolgálja (kedvezmények szerzése útján),továbbá arra, hogy az adatkezelés az üzletszerzés optimalizálásához feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű, valamint a GDPR (14) Preambulum bekezdésére, a Társaság jogos érdeke megalapozott.

 

Az adatkezelés időtartama  

A hozzájárulás visszavonásáig, az e-DM küldés elleni tiltakozásig.

 

A hozzájárulás visszavonásától, illetve a tiltakozástól számított legfeljebb 72 óra eltelte szükséges ahhoz, hogy az Érintett garantáltan ne kapjon olyan újabb e-DM üzenetet, amelyről leiratkozott.

A kapcsolattartói fiók megszüntetése a hozzájárulás visszavonásának minősül.

A leiratkozás ténye és dátuma a bizonyíthatóság érdekében rögzítésre kerül olyan módon, hogy abból a korábbi személyes adatok nem visszanyerhetők, de konkrét adat megadásakor a leiratkozás bizonyítható.

 

A Bisnode Magyarország Kft. adatbázisából származó cégadatok vonatkozásában a leiratkozott e-mail címekről negatív lista készül az ismételt megkeresés elkerülése, azaz a tiltakozás biztosítása érdekében.

 

Eltérő előzetes tájékoztatás hiányában a piackutatásban / elégedettségmérésben résztvevők adatait a Társaság 3 hónapig kezeli.

 

Adathelyesbítési törlési és tiltakozási lehetőség  

A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható, az adatkezelés megtiltható.

 

A hozzájárulás visszavonható, az adatkezelés megtiltható az e-DM levélből elérhető leiratkozó felületen, az ugyfelszolgalat@profession.hu ügyfélszolgálati email címen, továbbá a Társaság II. pontban meghatározott székhely szerinti postai elérhetőségén.

 

Információs önrendelkezési jogok érvényesítése  

Az Érintett jogosult a Társaságtól, mint adatkezelőtől a Felületen tett hozzájárulás alapján a böngészőben letárolt cookie tiltásával/törlésével beállítani, hogy a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldésére a Felületen/e-DM kapcsán mutatott aktivitás megfigyelésének és az automatizmus mellőzésével kerüljön sor. Az Érintett jogosult továbbá, hogy a Társaság részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldésével szemben bármikor tiltakozzon a Társaság II. pontban foglalt elérhetőségeinek bármelyikén.

 

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők (adattovábbítás)  

Társaságunk az adatokat nem továbbítja harmadik személyek részére.

 

V. Ügyfélszolgálattal, panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

A Társaság szolgáltatásaival kapcsolatos ügyintézés, ügyfélszolgálat biztosítása, a jogszerű működés ellenőrzése érdekében/céljából történő adatkezelés

 

A kezelt adatok köre  

• Email útján: név, e-mail cím, cégnév

Írásbeli megkeresés útján: név, cím, megkeresés tartalma, válasz másolati példánya

Telefonos ügyintézés esetén: név, hangfelvétel, a hívás kezdő időpontja és időtartama, telefonszám

Chat beszélgetés esetén: megkeresés tartalma, válasz, chatre vonatkozó naplóadatok (chat kezdési és befejezési időpontja, időtartama, várakozási idő, beszélgetés tartalma, IP cím, lokáció, hálózat, böngésző fajtája, verziója és nyelvezet, operációs rendszer, képernyő felbontása, statisztikai adatok)

 

Az adatkezelés célja  

A Társaság Felületen elérhető szolgáltatásaival kapcsolatos ügyintézés, ügyfélszolgálat biztosítása a jogszerű működés ellenőrzése (a szolgáltatás igénybevételére való jogosultság megfelelőségének ellenőrzése).

 

Panaszkezelés esetén: Az adatkezelés célja a Társasághoz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából az Érintett személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint a Társaság panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.

 

Az értékesítő munkatárssal folytatott telefonbeszélgetést a Társaság szervezetén belüli oktatási (egyéni és csoportszintű értékesítői készségfejlesztési) céllal előzetes tájékoztatás és hozzájárulás mellett rögzítheti.

 

A hívás kezdő időpontjára és időtartamára vonatkozó adatot, valamint a telefonszámot (hívás azonosítására szolgáló adatok) a Társaság a hívások azonosítása, más hívásoktól való megkülönböztetése céljából kezeli.

 

A chat naplóadatok kezelésére más chat beszélgetésektől való megkülönböztetés céljából, valamint a chat szolgáltatás működésének ellenőrzése, hatékonyabbá tétele, fejlesztése érdekében kerül sor.

 

Az adatkezelés időtartama  

24 hónap, a még folyamatban lévő megkeresések, ügyek kivételével, amelyek esetében az adatkezelés megszüntetésére az ügy elintézését követő 6 hónap elteltével kerül sor.

 

Az adatkezelés jogalapja  

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

 

Hangfelvétel  

Az ügyfélszolgálati telefonhívás alaklmával külön, egyedileg kért/adott hozzájárulás (amely hozzájárulást az Érintett az adatkezelésről szóló rövid tájékoztatást és az adatkezelési tájékoztató elérhetőségére vonatkozó figyelemfelhívást követően i) a telefonkészülék nyomógombjainak segítségével adhat meg azzal, hogy választ a rendelkezésre álló menüpontok közül vagy ii) azt szóban adhatja meg) esetén a Társaság munkatársával folytatott hívást, beszélgetést rögzítjük. Amennyiben a hívásrögzítéshez az Érintett nem járul hozzá, a hozzájárulás megtagadását akként fejezheti ki, hogy nem választ az egyes menüpontok közül, a hívást megszakítja. Ebben az esetben Társaságunk felkereshető a www.profession.hu weboldalon, illetve a Felületen megadott és alább is közölt egyéb elérhetőségeinken, pl. e-mailen, postai levél formájában, vagy a https://www.profession.hu/hu/ugyfelszolgalat/kerdes webcímen, az Érintett által továbbá az ÁSZF II. fejezetében megadott módokon, illetve Társaságunk is ezen módok egyikén veszi fel a kapcsolatot az Érintettel.

 

Az értékesítő munkatárssal folytatott telefonbeszélgetés során az értékesítő munkatárs tájékoztatja az adatkezelésről és nem indítja el/megszakítja a hangrögzítést kérésére.

 

Az adatok megismerésére jogosult adtakezelők, adattovábbítás  

A Társaság az adatokat más adatkezelőnek nem továbbítja.

 

Az információs önrendelkezési jogok érvényesítése  

Az Érintett bármikor kérheti a hangfelvétel, illetve a chat beszélgetés, ügyfélszolgálati levelezés törlését. Ez esetben Társaságunk a rögzített beszélgetést, hangfelvételt törli és amennyiben a beszélgetés tartalma indokolja, írásbeli jegyzőkönyvben rögzíti a beszélgetés lényegét (nem szó szerint). A jegyzőkönyv felvételére a beszélgetés tartalmának bizonyíthatósága érdekében kerül sor. Ha a beszélgetés tartalma nem indokolja a jegyzőkönyv felvételét, a beszélgetés jegyzőkönyv felvétele nélkül törlésre kerül.

 

Az Érintett a hangfelvételről, chat beszélgetésről, az ügyfélszolgálatnak írt e-mailekről írásban, e-mailen vagy postai levél útján másolatot kérhet, amelyet hangfelvétel esetén elektronikus formában jelszóval védve bocsátja a Társaság az Érintett rendelkezésére, egyéb esetekben elektronikus levél útján. A másolatot az Érintett más célra nem használhatja fel, tehát nem hozhatja nyilvánosságra és nem adhatja át harmadik személynek, különösen, de nem kizárólagosan más állásportálnak. Társaságunk kizárólag a beszélgetés jelen pont szerinti felhasználásához járul hozzá, azaz, hogy az Érintett tájékoztatást kapjon a kezelt adatáról.

 

Felhívjuk az Érintett figyelmét és kérjük, hogy a hívás azonosítására szolgáló adatokat szíveskedjen meg/feljegyezni és az adatkezeléssel kapcsolatos kérelem előterjesztésekor a Társasággal közölni, ennek hiányában ugyanis a Társaság nincs abban a helyzetben, hogy a hívásról másolatot adjon, illetve az Érintett más, adatkezeléssel kapcsolatos információs önrendelkezési joga gyakorlására irányuló kérelmét teljesítse. A Társaság nem felel olyan kárért, hátrányért stb., amely abból ered, hogy az Érintett nem bocsátja rendelkezésére a rögzített beszélgetés azonosításához elengedhetetlen adatokat.

 

VI. Cookie

 

Cookie

 Társaságunk a Szolgáltatásainak nyújtása során a Felület, a Szolgáltatások megfelelő működése, a Felület alapvető és kényelmi funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény fokozása, a Szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása, a Felhasználók viselkedésének figyelemmel kísérése, statisztikák képzése érdekében a következő cookie-kat (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie.) használja.

A HTTP-cookie egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, 23 majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a w eb szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

A cookie bármikor törölhető a böngészőből.

 

Session cookie

A cookie-k közül vannak olyanok, amelyek nélkülözhetetlenek a Felület és annak egyes funkciói működéséhez, a Felületen történő navigáláshoz. A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „session cookie”-val (munkamenet cookie) azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a Felhasználóról olyan információkat, amelyekkel a Felhasználókat azonosítani lehetne (személyes adat), amelyeket marketing célból fel lehetne használni, illetve amelyek emlékeznének arra, hogy a Felhasználó milyen más weboldalakon, a Felület milyen aloldalain/alfelületein járt.

 

Viselkedést figyelő cookie

Annak érdekében, hogy a Megrendelőinknek ügyfélre szabott szolgáltatást nyújthassunk, érdeklődésüknek, igényeiknek leginkább megfelelő ajánlatot tehessünk, a szolgáltatás hatékonyságát növelhessük, a Felület látogatásait, használatát elemezhessük (a Felület és aloldalai/alfelületei/kapcsolódó oldalai megtekintésének ténye, konverziós események), cookie-t helyezünk el böngészőjére, ezáltal számítógépére, telefonjára vagy egyéb eszközére (végfelhasználói készülék) és használjuk ezt, amennyiben ehhez előzetesen, kifejezetten hozzájárul. Ezt a hozzájárulást a cookie szövegsávon lévő elfogadásra kattintással adhatja meg. A cookie segítségével érzékeljük a látogatók (meglévő és potenciális ügyfelek) aktivitását a kóddal ellátott oldalakon és a speciális landoló üzleti oldalakon, amely alapján akár manuális, akár automatikus, tartalmában az ügyfélre szabott e-DM üzenetek küldésére, üzleti ajánlatokkal való telefonos megkeresésre kerülhet sor.

 

3rd party cookie-k – harmadik fél cookie-k

A Third-party cookie-kat ugyan a Felület megtekintésekor, de nem a Társaság (al)domain-jéről, hanem egy harmadik fél (jellemzően egy hirdetésközvetítő vagy a facebook) domain-jéről tölti le a Felhasználó böngészője, tekintettel arra, hogy a Felület részben ilyen Third-party modulokból áll. A Third-party cookie-k a harmadik félhez kerülnek vissza, amikor a Felhasználó megtekinti például valamely hirdetésüket vagy felkeresi a w eboldalukat. A harmadik fél (például hirdető) ezen cookie-k segítségével a felhasználó teljes böngészési előzményeit nyomon tudja követni azon weboldalak tekintetében, amelyek tartalmazzák a harmadik fél ún. Thirdparty moduljait (például hirdetési modulját, hirdetéseit).

 

A legtöbb böngésző adatvédelmi beállításai lehetővé teszik a Third-party cookie-k blokkolását/letiltását.

 

A Third-party cookie-k felett a Társaságnak nincs ellenőrzési jogköre, ezért kérjük a Felhasználókat, tekintsék át ezen harmadik felek cookie-kkal (Third party cookie-k) kapcsolatos tájékoztatóit. (Google Analytics (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/), Gemius (http://www.gemius.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html), Facebook (facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation), doubleclick (https://support.google.com/adsense/answ er/2839090?hl=en), goroost (https://goroost.com/pages/privacy-policy), Criteo GmbH (http://www .criteo.com/privacy/), Barakc Jam Korlátolt Felelősségű Társaság (https://www.rtbhouse.com/privacy/), Google AdWords (https://www.google.com/policies/technologies/ads/), Hubspot Inc. (http://legal.hubspot.com/privacy-policy), Campaign Monitor Pty Ltd. (https://www.campaignmonitor.com/policies/), Unbounce Marketing Solutions Inc. (https://unbounce.com/privacy/), Zapier Inc. (https://zapier.com/privacy/)

 

Tárolt cookie-k

Cookie neve Cookie leírása Cookie élettartama
employee_login_last_email

 

bejelentkezésnél az e-mailcím letárolása böngészők bezárásáig
ealrm

 

 

permanens beléptetés

180 nap ~ fél év
ealem

 

ealpw

 

come_from

 

beléptetési átirányítás 10 perc
adv_apply*

 

állásra jelentkezés 2 hónap
c_json_ap

 

json apihoz e-mailcím és token letárolása 24 óra
partnersite

 

partner oldal neve 1 nap
after_adv_apply*

 

jelentkezés beállítása levélküldéskor 20 másodperc
alert_cvdb_restrictions

 

cvdb napi limit elérése 1 nap
resolution

 

felbontás (szélesség) 1 hét
prediction_*

 

user azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához 365 nap
_vwo_uuid_v2

 

user azonosító cookie az user viselkedés figyeléséhez 365 nap
GAD

 

user azonosító cookie a Gemius felé 1626 nap
GAPS

 

Google cookie 730 nap
cmp*

 

trackcmp.net 30 nap
NID

 

a Google kereső oldalakon található hirdetések személyre szabására használt Google advertising/hidetési coookie 183 nap
_ga

 

Google Analytics tracking/nyomon követő cookie 730 nap
_gid

 

Google user nyomonkövetetés 1 nap
visitor_id#

 

A cookie segítségével a Salesforce Pardot alkalmazás követni tudja a látogatók (meglévő és potenciális ügyfelek) aktivitását a website/mobilsite követő kóddal ellátott oldalakon, a Salesforce Pardot formokat tartalmazó oldalakon és a speciális landoló üzleti oldalakon, amely alapján automatikus, illetve az ügyfélre szabott e-DM üzenetek küldésére, üzleti ajánlatokkal való telefonos megkeresésre kerülhet sor. 3 év
 

sonar

 

sociomantic labs advertising tracking cookie 365 nap

 

 

Naplózott adatok

A Szolgáltató statisztikai és hibakeresési célból, valamint a visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza a következő adatokat és 180 napot követően törli: látogatás időpontja, IP cím, a megtekintett oldal címe.

 

A Felület működésének nyomon követése keretében a naplózott hibaesemény (ún. standard yii log, dátum, időpont, a hibaesemény megnevezése/leírása, IP cím adattartalommal) a hibaeseménytől számított 180 napig kerül megőrzésre.

 

A naplózásra a Társaság azon jogos érdekéből (GDPR 6.cikk (1) f) pont) kerül sor, hogy biztosítani tudja a Felületek informatikai biztonságát, azok ellenállóképességét a weboldallal/alkalmazással szemben intézett sértő, jogellenes vagy rosszhiszemű cselekményekkel, tevékenységekkel szemben (pl. engedély nélküli hozzáférés). A naplózás a fent részletezett célok eléréséhez feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű.

 

Rendszerüzenetek

A regisztrációval vagy annak megszűnésével, illetve a Szolgáltatás működésével kapcsolatos rendszerüzenetekről leiratkozni nem lehet.

 

Külső szolgáltatók

 

Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok

A Társaság webalapú Szolgáltatásainak működéséhez külső webanalitikai és hirdetéskiszolgáló társaságokat vesz igénybe. A Társaság ezúton tájékoztatja a Szolgáltatásait használókat az egyes adatokon szerződött partnerei által – a Társaságtól függetlenül – végzett tevékenységről. A Felhasználó a Felület használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó információk alábbi célból és módon történő kezeléséhez:

 

A Társaság a Google Inc. Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatását több weboldala és alkalmazása keretében használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a Felület használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és w eb beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más w eboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb w eboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. w eboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

 

A Társaság a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet webAUDIT és a GfK Hungária Piackutató Intézettel közösen működtetett GfK-Medián webAUDIENCE projekt weblátogatottság mérő és hitelesítő szolgáltatást is igénybe veszi. A Medián és a GfK mérési adatokra vonatkozó adatkezeléséről a szolgáltatók szolgálnak bővebb felvilágosítással: http://www.webaudience.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=103, http://www.webaudit.hu/, http://www.webaudience.hu/.

 

A Gemius Hungary Kft. cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius w eboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást:

http://www.gemius.hu/hu/privacy_policy_hu.

 

A Társaság egyes Szolgáltatásai során, valamint az üzemeltetésében lévő hirdetési felületeken hirdetés-kiszolgálóként igénybe veszi az Adverticum Zrt.-t, amelyeknek szolgáltatásairól és adatkezeléséről a http://www.adverticum.hu/ oldalon található további információ.

 

A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie-k mellett web beacont és Click Taget alkalmaznak. A szolgáltatók által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetőek a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában

visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.

 

Alkalmazások webáruházait működtető szolgáltatók

A mobil és táblagép alkalmazások áruházait (pl. Apple Store, Android Store) működtető szolgáltatók (pl. Apple Inc., Google Inc.) a Társaságtól függetlenül kezelik a végfelhasználói készülékre telepített Szolgáltatások Felhasználóinak adatait és küldenek frissítésre vonatkozó értesítéseket.

VIII. Adatfeldolgozók

 

Adatfeldolgozó megnevezése Adatfeldolgozó elérhetősége Adatfeldolgozás célja Adatfeldolgozással érintett adatok köre
Zoomsphere Neumannova 1453/28, Zbraslav, 15 600 Praha 5, Czech Republic A Facebook-kommentek menedzselése A Facebookon (közösségi médiában) nyilvánosan elérhető adatok pl. név, email cím, lakhely, stb. és azon személyes adatok összessége, amit az Érintett önszántából elküldi a Szolgáltatónak pl. telefonszám
Sajtóművek Bt. 1192 Budapest, Gutenberg körút 3. 1. em. 5. social media ügynökségi adatfelhasználás A Facebookon (közösségi médiában) nyilvánosan elérhető adatok pl. név, email cím, lakhely, stb. és azon személyes adatok összessége, amit az Érintett önszántából elküldi a Szolgáltatónak pl. telefonszám
Unbounce Marketing Solutions Inc.

 

400-401 West Georgia Street Vancouver, BC V6B5A1 elektronikus hírlevél kiküldése, személyes megkeresés ajánlattal név, email cím, cookie
Compete Digital Kft.

 

2360 Gyál, Kosztolányi Dezső utca 13. hírlevélre való feliratkozás, exkluzív tartalmak és ajánlatok céljából név, email cím, cookie
MORTOFF Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

1138 Budapest, Dunavirág utca 2. I. ép. 3. em. Informatikai szolgáltatás ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató III. pontja
Ernst & Young Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

 

1132 Budapest, Váci út 20. Könyvvizsgálati szolgáltatások ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató III. pontja
INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

1138 Budapest, Váci út 144-150. Követeléskezelés ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató III. pontja
DESIGN CD Bt.

 

Budakalász, Árpád u. 14, 2011 postai küldemény kézbesítése név, cím, pozíciónév
M-BERT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

1089 Budapest, Orczy út 12. Postázás, csomagolás ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató III. pontja
Event and More Kft.

 

Budapest, Csetneki u. 11, 1113 rendezvényre történő regisztráltatás név
ZeroTime Services Korlátolt Felelősségű Társaság

 

2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4. rendszergazdai feladatok ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató III. pontja
Ringier Axel Springer Magyarország Kft.

 

1122 Budapest, Városmajor u. 11. Számlázás, számlák kiállítása és kiküldése ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató III. pontja
Sociomantic Labs GmbH

 

Germany,10999 Berlin, Paul-Lincke-Ufer 39/40. személyre szabott hirdetés megjelenítése cookie
Criteo GmbH.

 

Germany, Munich 80538, Gewürzmühlstr. 11. személyre szabott hirdetés megjelenítése cookie
Barakc Jam Kft.

 

1025, Budapest, Szeréna út 45. személyre szabott hirdetés megjelenítése cookie
Google Ireland Ltd.

 

Ireland, Dublin 4, Barrow 00 személyre szabott hirdetés megjelenítése cookie, email
Facebook, Ireland 1 Hacker Way; Menlo Park, California 94025 személyre szabott hirdetés megjelenítése cookie, email
Invitech Megoldások Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

2040 Budaörs, Edison utca 4. ügyfélnyilvántartó és -kezelő rendszer üzemeltetése, szerverszolgáltatás ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató III. pontja
MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. ügyfélnyilvántartó és -kezelő rendszer üzemeltetése, szerverszolgáltatás ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató III. pontja
Salesforce.com Inc.

 

Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA ügyfélnyilvántartó és -kezelő rendszer üzemeltetése, elektronikus direkt marketing üzenet kiküldése ügyféladatok (III.fejezet), megrendelések, e-DM-ek (IV. fejezet)
UNITED CONSULT K2 Kft.

 

1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u. 6 ügyfélnyilvántartó és direkt marketing üzenetküldő rendszer bevezetése, fejlesztése ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató III. és IV. pontja
Hotjar

 

Level 2 St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit, Street St Julians STJ 1000, Malta statisztikai adatok képzése a kurzormozgatási és kattintási adatokból termékhasználati elemzés és fejlesztés céljából kattintási és kurzormozgási adatok
Lead Generation Kft.

 

1036 Budapest, Lajos utca 48-66. C épület 4. emelet direkt marketing hozzájárulások beszerzése név, email cím, telefonszám, cégadatok
BIG FISH Internet-technológiai Kft.

 

1066 Budapest, Nyugati tér 1-2. a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára, BigFish Payment Gateway fizetési szolgáltatás üzemeltetése ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató III. pont
Micra-S Piackutató- Marketing- és Üzletviteli Tanácsadó Betéti Társaság

 

 

2161 Csomád, Liget utca 14.

 

Piackutatás, statisztikai adatok előállítása, kérdőívek értékelése során

 

ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató IV. pontja