Hatálybalépés: 2023.11.10.

MUNKÁLTATÓI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. Preambulum

 

A Profession.hu állásportál célja, hogy segítse a munkáltatókat a munkaerőkeresésben, lehetőséget teremtsen a munkáltatóknak álláshirdetés feladására, önéletrajz adatbázishoz való hozzáférésre, segítséget kapjanak a munkaerő kiválasztási folyamathoz, míg a munkaerőpiacon az aktív és passzív munkavállalóknak arra, hogy a profession.hu szerződött partnerei által meghirdetett új állásajánlatokra találjanak, új állásajánlatokat kapjanak, majd akár ezen állásokra pályázzanak, továbbá önéletrajzukat elérhetővé tehessék a munkaadók számára, illetve támogassa őket abban, hogy sikeresen építsék jövőbeli karrierjüket.

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a profession.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. IV. emelet, Cg. 01-09-199015, a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által a munkavállaló érintettekre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató, az Általános Szerződési Feltételek és a Felhasználási Feltételek  szerint a www.profession.hu, a www.professionservices.hu weboldal és a Társaság jogosultsága alá eső, a Profession termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai felületek, platformok (a továbbiakban: Felület) szolgáltatásai (a továbbiakban: Szolgáltatás vagy Szolgáltatások) nyújtása során követett és alkalmazott, valamint ahhoz kapcsolódó a megrendelőkhöz (ideértve a szerződéses partner munkáltatókat és kereskedelmi ügynököket, valamint a kereskedelmi ügynök által képviselt munkáltatókat, továbbá a cégcsoporton belül más cég által képviselt munkáltatókat is, a továbbiakban együttesen: Megrendelő) köthető érintettekre vonatkozó adatkezelési gyakorlatról. Jelen adatkezelési tájékoztató a Felület láblécében mindenkor elérhető Adatkezelési Tájékoztató, Felhasználási Feltételek és Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, az azokban meghatározott rendelkezések és fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók és viszont.

 

 

A jelen tájékoztató a természetes személynek minősülő Megrendelőt (pl. egyéni vállalkozó, egyéni ügyvéd, szabadalmi ügyvivő, őstermelő), valamint a Megrendelő kapcsolattartóit (a továbbiakban: Kapcsolattartó; a továbbiakban együttesen: Érintett) mint érintetteket, adatjogosultakat megillető jogokat és a profession.hu Kft.-re mint adatkezelőre kötelező feltételeket foglalja össze.

 

A Társaság kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztató és a hatályos jogszabályok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.); a továbbiakban: GDPR, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseinek. Jelen Tájékoztató a Felület láblécében folyamatosan elérhető. A jelen adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezéseket a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

 

A Társaság elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

 

A Megrendelő az általa vagy a kapcsolattartója által megosztott valamennyi felhasználói tartalomért, a személyes adatok valódiságáért, pontosságáért teljes körűen és maga felel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Társaság nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

II. Társaság (adatkezelő) adatai:

 

profession.hu Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Postacím, székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 4. emelet

Telefon: +36 (1) 224-2070

Honlapcím: www.profession.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@profession.hu

Ügyfélszolgálat: https://ugyfelszolgalat.profession.hu/munkaado/

Adatvédelmi tisztviselő: p2m Informatika Kft.

E-mail: adatvedelem@profession.hu

III. Hirdetőkre, munkaerőkeresést támogató egyéb szolgáltatás igénybevevőjére, továbbá kereskedelmi ügynökükre, mint Megrendelőkre vonatkozó adatkezelés

 

 

Az adatkezelés jogalapja  

A természetes személy Megrendelő tekintetében: szerződéskötés előkészítése, megkötése és teljesítése (GDPR 6.cikk (1) b) pont).

 

A Kapcsolattartó tekintetében: a Megrendelővel kötendő/megkötött szerződés előkészítése, megkötése, teljesítése és az üzletmenetfolytonosság fenntartása, mint a Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont). A Kapcsolattartó előzetes tájékoztatását a Megrendelő az ÁSZF 4.5. pontja szerint szavatolja. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás és a Munkaadói Adminisztrációs Felület is elektronikus felületen érhető el és a szerződéskötés/látványterv jóváhagyása elektronikusan zajlik, a Kapcsolattartói e-mail cím elengedhetetlen a Szolgáltatás nyújtásához, a jogosultságok megfelelő kezeléséhez pedig a Kapcsolattartói név és beosztás.

 

A szolgáltatási díjak fizetésével, számlázásával kapcsolatos adatkezelés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-án, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 47. és 164. §-án alapul (GDPR 5. cikk (1) c) pont).

 

Adathelyesbítési (és törlési) lehetőség  

Az adatok módosítására a Munkaadói Adminisztrációs Felületen  a profilban az „Adatok módosítása” menüpont alatt, az elektronikus megrendelés feladása, során, illetve írásban postai vagy elektronikus úton van lehetőség a Társaság II. pontban megadott elérhetőségein. A Megrendelő jogosult a Kapcsolattartó megnevezésére, így a kapcsolattartói minőség visszavonására is.

 

A kezelt adatok köre  

 

A kapcsolattartói fiók létrehozásához, kapcsolattartáshoz szükséges adatok: 

elengedhetetlenül szükséges adatok: kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, jelszó, munkahelye adatai (cégnév, adószám, cím, számlázási cím, email cím e-számlához), toborzói kapcsolattartói minőség.

fakultatív adatok: munkáltató bankszámlaszáma, cégjegyzékszáma

 

Szerződéskötés előkészítéséhez, teljesítéséhez, számlázáshoz kezelt adatok köre: Megrendelő (akár természetes személy) neve, adószáma, cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma, székhelye, Kapcsolattartó neve, beosztása és e-mail címe, telefonszám, fax szám, számlázási cím, levelezési cím, számlázási e-mail cím, bankszámlaszám, Kapcsolattartók nevei és e-mail címei, hirdetett pozíció neve, betölteni kívánt pozícióval kapcsolatos adatok, hirdetés(ek) azonosítója, igénybe vett szolgáltatások, ki nem egyenlített tartozások, fizetési kötelezettség(ek) behajtásához szükséges adatok, értékelések, vélemények.

 

 

Az adatkezelés célja  

A természetes személy Megrendelő tekintetében: Profession.hu Szolgáltatásra irányuló szerződés előkészítése (ideértve a Megrendelő által kifejezetten kért visszahívást, valamint a félbeszakadt megrendelésre figyelmeztető emailt), megkötése, teljesítése, munkaadói regisztráció, a Szolgáltatás üzemeltetése: álláshirdetések feladása, önéletrajzokhoz, egyéb kezelt (Felhasználó által engedélyezett, hozzájárult) adatokhoz való hozzáférés, hirdetési statisztikákhoz való hozzáférés, munkavállaló-kereséssel kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások (pl. jelöltajánló, Services toborzás, stb.) igénybevétele.

 

Kapcsolattartó tekintetében: A Társasággal a Szolgáltatások igénybe vétele céljából szerződést kötő munkáltató alkalmazásában álló Kapcsolattartó adatainak a szerződés előkésztése (ideértve a Kapcsolattartó által kifejezetten kért visszahívást, valamint a félbeszakadt megrendelésre figyelmeztető emailt), megkötése, és a Szolgáltatások teljesítése, kapcsolattartói fiók létrehozása, kapcsolattartás céljából történő kezelése, a Szolgáltatás üzemeltetése: álláshirdetések feladása, önéletrajzokhoz, egyéb kezelt (Felhasználó által engedélyezett, hozzájárult) adatokhoz való hozzáférés, hirdetési statisztikákhoz való hozzáférés, munkavállaló-kereséssel kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások (pl. jelöltajánló, Services toborzás, stb.) igénybevétele.

 

Az adatkezelés időtartama  

A Szolgáltató a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. §-ában meghatározott elévülési ideig, valamint a 47. §-ban meghatározott ideig kezeli a megrendelt szolgáltatások fizetésével, igénybevételével kapcsolatos adatokat (lásd „A kezelt adatok köre”).

 

A Társaság a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével a természetes személy Megrendelő és a Kapcsolattartó személyes adatait a Megrendelővel való utolsó kapcsolatfelvételtől számított 3 év elteltével törli.

 

A kapcsolattartó Munkáltatói Adminisztrációs Felülethez való hozzáférésének a megszüntetése az ugyfelszolgalat@profession.hu email címen és a kijelölt értékesítőn keresztül kezdeményezhető. Felhívjuk a Megrendelő figyelmét, hogy a kapcsolattartói hozzáférés megszüntetése nem jelenti a céges adatok kezelésének a megszüntetését.

 

Az adatok megismerésére jogosult adtakezelők, adattovábbítás  

A követelésbehajtáshoz kapcsolódó adattovábbítás:

Az ÁSZF 10.8. pontja értelmében a Szolgáltató a Megrendelő késedelmes fizetése vagy nemteljesítése esetén a követelés kezelésének, behajtásának és érvényesítésének céljából és időtartamára az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltató követeléseinek kezelésével megbízott társaságok részére átadja (Adatfeldolgozók: INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, COFACE Hungary Credit Management Services Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Work Out Service Korlátolt Felelősségű Társaság)

Hatósági adatigényléshez kapcsolódó adattovábbítás: lásd. IX. Egyéb adatkezelések

 

IV. Bankkártyás fizetés

 

A bankkártyás fizetés a BIG FISH Payment Gateway rendszeréhez kapcsolódó SimplePay online fizetési rendszer oldalán kezdeményezhető a bankkártyaadatok megadásával. A BIG FISH Internet-technológiai Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.) a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció kereskedő és SimplePay online fizetési rendszere közötti lebonyolítása, a fizetési tranzakciók visszakereshetőségének, számlázhatóságának biztosítása érdekében mint adatfeldolgozó üzemelteti a BigFish Payment Gateway fizetési szolgáltatást. Az OTP Mobil Kft. a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció kereskedő és kártyaelfogadó fizetési szolgáltató(k) rendszere közötti lebonyolítása érdekében mint adatfeldolgozó üzemelteti a SimplePay online fizetési rendszert. A SimplePay szolgáltatás nyújtásában a fizetési tranzakciók authorizálása, fraud (csalás) monitoring és fraud (csalás) megelőzés, bankkártya elfogadás céljából az alábbi pénzügyi intézmények vesznek részt: OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) és Borgun hf. (Ármúli 30, 108 Reykjavik, Izland). A Simple saját döntési jogkörében eljárva szabadon dönti el, hogy a SimplePay szolgáltatás nyújtása során mikor, melyik fenti pénzügyi intézményt veszi igénybe. Az OTP Mobil Kft. SimplePay működésével összefüggő adatkezelési tájékoztatása az alábbi linken tekinthető meg: SimplePay Felhasználási Feltételek (http://simplepay.hu/vasarlo-aff) és a Kereskedői ÁSZF 125. pontjában: https://simplepay.hu/kereskedo-aszf/.

 

Az adatkezelés célja  

A fizetési tranzakció authorizálása, a bankkártya elfogadás, csalás monitoring és csalásmegelőzés, chargeback igény és vevői reklamáció elbírálása, erős ügyfélhitelesítés, 3D Secure szolgáltatás biztosítása.

 

 

A kezelt adatok köre  

Belépett kapcsolattartó vezetékneve, keresztneve, telefonszáma, e-mail címe, bruttó végösszeg, IP cím, tranzakció dátuma és időpontja, számlázási cím (ország, város, cím, irányítószám), vásárlás nyelve, vásárló azonosító és rendelés azonosító, a belépett kapcsolattartó online vásárlás során használt böngészőjéből gyűjtött adatok: Accept http fejléc értéke, amely az a formátum, ami a http kérés törzsében megjelenik; használt böngésző és operációs rendszer neve és verziószáma, alapértelmezett nyelve; a böngésző forrás IP címe; a böngésző tud-e java kódot futtatni; a böngésző nyelve; a böngésző színmélysége; a böngésző képernyőjének magassága; a böngésző képernyőjének szélessége; a böngésző időzónája.

 

Az adatkezelés jogalapja:  

szerződés teljesítéséhez szükséges fizetési tranzakció lebonyolítása, authorizálására, csalás monitoring és megelőzése és ezzel összefüggő Chargeback igény elbírálása és a fizetési szolgáltatók által elvárt erős ügyfélhitelesítés, 3D Secure szolgáltatás biztosítása mint a bankkártyákkal való visszaélés megelőzésére irányuló jogos érdekek (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja). A Szolgáltató jogos érdeke, hogy termékei, szolgáltatásai online fizetéssel történő kifizetésekor megelőzze a fizetési folyamattal, online fizetéssel kapcsolatos csalásokat, az online bankkártyás fizetés során a bankkártyával való visszaélést, az online fizetést biztosító számítástechnikai rendszer elleni támadásokat, védelmi intézkedések kijátszását, a valószínűsíthető csalásokat felismerje, a megtörtént csalásokat pedig felderítse és a csalásokkal kapcsolatosan indított büntető- és egyéb jogi eljárásokat az elkövetett csalásokkal kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátásával segítse és azokban közreműködjön. A Szolgáltatónak nem jogi kötelezettsége az online fizetésekre vonatkozó csalásokkal kapcsolatos feljelentés megtétele vagy ebből eredő egyéb igényeivel kapcsolatban jogi eljárások megindítása, azonban ilyen feljelentés tétele vagy jogi eljárás megindítása esetén a csalással kapcsolatos adatok rendelkezésre bocsátása a Szolgáltató és az eljáró hatóság, valamint a társadalom közös érdeke is. Az online fizetéssel kapcsolatos csalások megelőzése és felderítése elősegíti az online fizetésekbe vetett közbizalom erősítését, a csalások jövőbeli csökkenését, amely pedig nem csak a Szolgáltató jogos érdeke, hanem társadalmi közérdek is. A csalások megelőzése közvetlenül csökkenti a Szolgáltató által csalások miatt visszatérítendő díjösszegeket is, amely a Szolgáltató üzleti érdeke is. A jogos érdeket az Európai Unió szabályozásán alapulva megalkotott a kártyatársaságokat, kibocsátó bankokat, és egyéb pénzforgalmi szolgáltatókat tömörítő EMVCo a 3D Secure 2.x/3.x szabványának és az Európai Bankhatóság A 3DSecure szabványának való megfelelés is alátámasztja.

 

 

Az adatkezelés időtartama  

A számviteli kötelezettség teljesítéséhez nem szükséges adatok a megrendelés (fizetési tranzakció) időpontjától számított 5 évig kerülnek megőrzésre (általános polgári jogi elévülési idő).

 

Adattovábbítás  

Az Érintett a bankkártyával történő vásárlással tudomásul veszi, hogy az alábbi adatai átadásra kerülnek a BIG FISH Internet-technológiai Kft.-n és a OTP Mobil Kft.-n mint adatfeldolgozókon keresztül az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) vagy a Borgun hf. (Ármúli 30, 108 Reykjavik, Izland) mint fizetési szolgáltatók részére (A Simple saját döntési jogkörében eljárva szabadon dönti el, hogy a SimplePay szolgáltatás nyújtása során mikor, melyik fenti pénzügyi intézményt veszi igénybe, ki az adattovábbítás címzettje):
belépett kapcsolattartó vezetékneve, keresztneve, telefonszáma, e-mail címe, bruttó végösszeg, IP cím, vásárló azonosító és rendelés azonosító, számlázási cím (ország, város, cím, irányítószám) vásárlás nyelve.
Az OTP Bank Nyrt. és a Borgun hf a fizetési tranzakció lebonyolítása, valamint a kapcsolódó chargeback igény és vevői reklamáció során a Magyar Nemzeti Bank engedélye alapján a 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) szerinti fizetési művelet elfogadást végez önálló adatkezelőként. Ehhez kapcsolódóan továbbá önálló adatkezelőként erős ügyfélhitelesítést végeznek a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján.
A fizetési tranzakció authorizációja és a csalás monitorozása és megelőzése során a Borgun hf. önálló adatkezelőként, míg az OTP Bank Nyrt. a Szolgáltató al-adatfeldolgozójaként jár el.
Az adattovábbítás során az OTP Mobil Kft. az OTP Bank Nyrt. és a Borgun hf. adatfeldolgozójaként is eljár.
Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a SimplePay rendszeren keresztül a fizetési szolgáltatók rendszere között, a tranzakciók autorizációja, a bankkártyákkal való visszaélés megakadályozása érdekében csalás monitorozás és megelőzés, ezzel összefüggő chargeback és reklamáció kezelés, 3D Secure szolgáltatással erős ügyfélhitelesítés
Az adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges fizetési tranzakció lebonyolítása, a fizetési tranzakció autorizálása, a csalás monitorozás/megelőzés és a fizetési szolgáltatók által elvárt erős ügyfélhitelesítés és 3D Secure szolgáltatás biztosítása, mint a bankkártyákkal való visszaélés megelőzésére irányuló jogos érdek (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja).

Hatósági adatigényléshez kapcsolódó adattovábbítás: lásd. IX. Egyéb adatkezelések

V. Reklám- és marketingüzenetek (e-DM)

 

Az adatkezelés célja  

Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése e-mailben (a továbbiakban e-DM).

Az e-DM tartalmazhatja a Társaság saját üzleti ajánlatait; a Társaság Szolgáltatásainak, rendezvényeinek, nyereményjátékainak, híreinek ismertetését; megkezdett, de be nem fejezett szolgáltatásra vonatkozó figyelmeztetést; kupon kedvezményt; szolgáltatói újdonságokról beszámolót; HR szakmai cikkeket/híreket/újdonságokat; akár harmadik fél HR szakmához kapcsolódó ajánlatait; a Szolgáltatással való elégedettséget mérő kérdőíveket (a Szolgáltatás minőségének biztosítása, javítása, valamint az esetleges panaszok kezelése érdekében), piackutatást célzó kérdőíveket.

 

A kezelt adatok köre, célzott megkeresés  

Szükséges minimum adatkör: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

 

Az e-DM tartalmát és küldési gyakoriságát befolyásolhatja a Megrendelő székhelye, mérete, igénybe vett szolgáltatások köre és mértéke, jelzett igénye, egyéb Megrendelőre vonatkozó adat, a Megrendelőhöz rendelt Kapcsolattartó Felületen és e-DM-ben végzett aktivitása (pl. e-mail megnyitása/meg nem nyitása, e-mail tartalomra kattintás, konverziós események, oldallátogatások) és ezen adatokból levonható következtetések. E-DM küldésére sor kerülhet manuális ügyfélválogatás és a felsorolt adatok automatikus módon történő kiértékelése és elemzése alapján is. A reklámüzenetek címzettje minden esetben a gazdasági tevékenysége körében eljáró Megrendelő (a Társaság potenciális vagy szerződött partnere).

 

Az elégedettségméréshez kezelt adatok köre: cégnév, Kapcsolattartó telefonszáma, Kapcsolattartó e-mail címe, az elégedettségi kérdőív megválaszolása során megfogalmazott véleményének megosztása során keletkezett értékelés számszerűen és az ehhez tartozó szöveges visszajelzés.

 

A piackutatás során megadott válaszok feldolgozása anonim módon történik, sem a válaszok, sem az e-mail címek nem kerülnek összekapcsolásra a válaszadók személyével, ennek megfelelően a statisztikai adatképzés anonim. A kérdőívet kitöltők választásuk alapján részt vehetnek a kapcsolódó játékban az egyedileg megadott és elfogadott feltételek alapján, ebben az esetben az e-mail címük megadása is szükséges.

 

Az adatkezelés jogalapja  

A Társaság üzletszerzési gazdasági érdeke, mint jogos érdek (GDPR 6.cikk (1) f) pont), amennyiben a Megrendelő regisztrált kapcsolattartóival rendelkezik a Felületen. Tekintettel arra, hogy az e-DM címzettje a Megrendelő mint gazdasági tevékenysége körében eljáró entitás, az érintettek magánszféráját az adatkezelés nem érinti (tekintettel arra, hogy céges kapcsolattartói adatok kezeltek), valamint az érintettek önrendelkezési joga biztosított, a személyes adatok kezelése a Megrendelő érdekeit is szolgálja (kedvezmények, hatékonyabb szolgáltatás igénybevétel, HR területre vonatkozó hasznos információk szerzése útján), továbbá arra, hogy az adatkezelés az üzletszerzés optimalizálásához feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű, valamint a GDPR (14) Preambulum bekezdésére, a Társaság jogos érdeke megalapozott.

 

A gazdasági tevékenysége keretében eljáró entitás kapcsolattartójaként/ HR szakma iránt érdeklődő magánszemélyként adott érintetti hozzájárulás (GDPR 6.cikk (1) a) pont).

 

Az üzletszerzési gazdasági érdek, mint jogos érdek (GDPR 6.cikk (1) f) pont) amennyiben az Érintett hozzájárult, hogy a neve, email címe mint a munkáltató cégadata elérhető legyen a Bisnode Magyarország Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. V. em.) cégadatbázisában (adatforrás). Tekintettel arra, hogy az e-DM címzettje a potenciális megrendelő mint gazdasági tevékenysége körében eljáró entitás, az érintettek magánszféráját az adatkezelés nem érinti, valamint az érintettek önrendelkezési joga biztosított, a személyes adatok kezelése a Megrendelő érdekeit is szolgálja (kedvezmények szerzése útján),továbbá arra, hogy az adatkezelés az üzletszerzés optimalizálásához feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű, valamint a GDPR (14) Preambulum bekezdésére, a Társaság jogos érdeke megalapozott.

 

Az adatkezelés időtartama  

A hozzájárulás visszavonásáig, az e-DM küldés elleni tiltakozásig.

 

A hozzájárulás visszavonásától, illetve a tiltakozástól számított legfeljebb 72 óra eltelte szükséges ahhoz, hogy az Érintett garantáltan ne kapjon olyan újabb e-DM üzenetet, amelyről leiratkozott.

A kapcsolattartói fiók megszüntetése a hozzájárulás visszavonásának minősül.

A leiratkozás ténye és dátuma a bizonyíthatóság érdekében rögzítésre kerül olyan módon, hogy abból a korábbi személyes adatok nem visszanyerhetők, de konkrét adat megadásakor a leiratkozás bizonyítható.

 

A Bisnode Magyarország Kft. adatbázisából származó cégadatok vonatkozásában a leiratkozott e-mail címekről negatív lista készül az ismételt megkeresés elkerülése, azaz a tiltakozás biztosítása érdekében.

 

Eltérő előzetes tájékoztatás hiányában a piackutatásban / elégedettségmérésben résztvevők adatait a Társaság 3 hónapig kezeli.

 

Adathelyesbítési törlési és tiltakozási lehetőség  

A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható, az adatkezelés megtiltható.

 

A hozzájárulás visszavonható, az adatkezelés megtiltható az e-DM levélből elérhető leiratkozó felületen, az ugyfelszolgalat@profession.hu ügyfélszolgálati email címen, továbbá a Társaság II. pontban meghatározott székhely szerinti postai elérhetőségén.

 

Információs önrendelkezési jogok érvényesítése  

Az Érintett jogosult a Társaságtól, mint adatkezelőtől a Felületen tett hozzájárulás alapján a böngészőben letárolt cookie tiltásával/törlésével beállítani, hogy a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldésére a Felületen/e-DM kapcsán mutatott aktivitás megfigyelésének és az automatizmus mellőzésével kerüljön sor. Az Érintett jogosult továbbá, hogy a Társaság részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldésével szemben bármikor tiltakozzon a Társaság II. pontban foglalt elérhetőségeinek bármelyikén.

 

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők (adattovábbítás)  

Társaságunk az adatokat nem továbbítja harmadik személyek részére kivéve a bírósági, hatósági megkereséseket (lásd IX. Egyéb adatkezelések).

 

VI. Szakmai hírlevél

 

 

 

Az adatkezelés célja  

HR szakmai cikkek/hírek/újdonságok küldése

A kezelt adatok köre, célzott megkeresés  

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

A szakmai hírlevél tartalmát befolyásolja, hogy mely tematikus oldalról, cikk kapcsán indította az érintett a feliratkozást.

 

Az adatkezelés időtartama  

A hozzájárulás visszavonásáig.

 

A hozzájárulás visszavonásától, illetve a tiltakozástól számított legfeljebb 72 óra eltelte szükséges ahhoz, hogy az Érintett garantáltan ne kapjon olyan újabb szakmai hírlevelet, amelyről leiratkozott.

A kapcsolattartói fiók megszüntetése a hozzájárulás visszavonásának minősül.

A leiratkozás ténye és dátuma a bizonyíthatóság érdekében rögzítésre kerül olyan módon, hogy abból a korábbi személyes adatok nem visszanyerhetők, de konkrét adat megadásakor a leiratkozás bizonyítható.

 

Az adatkezelés jogalapja  

Az érintetti hozzájárulás (GDPR 6.cikk (1) a) pont).

 

Törlési és tiltakozási lehetőség  

A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható, az adatkezelés megtiltható.

 

A hozzájárulás visszavonható, az adatkezelés megtiltható az e-DM levélből elérhető leiratkozó felületen, az ugyfelszolgalat@profession.hu ügyfélszolgálati email címen, továbbá a Társaság II. pontban meghatározott székhely szerinti postai elérhetőségén.

 

Az adatok megismerésére jogosult adtakezelők (adattovábbítás)  

Társaságunk az adatokat nem továbbítja harmadik személyek részére kivéve a bírósági, hatósági megkereséseket (lásd IX. Egyéb adatkezelések).

 

VII. Ügyfélszolgálattal, panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

A Társaság szolgáltatásaival kapcsolatos ügyintézés, ügyfélszolgálat biztosítása, a jogszerű működés ellenőrzése érdekében/céljából történő adatkezelés

 

A kezelt adatok köre  

• Email útján: név, e-mail cím, cégnév, megkeresés tartalma

Írásbeli megkeresés útján: név, cím, megkeresés tartalma, válasz másolati példánya

Telefonos ügyintézés esetén: név, hangfelvétel, a hívás kezdő időpontja és időtartama, telefonszám, egyedi hívásazonosító

Chat beszélgetés esetén: név, cégnév, megkeresés tartalma, válasz, chatre vonatkozó naplóadatok (chat kezdési és befejezési időpontja, időtartama, várakozási idő, beszélgetés tartalma, IP cím, lokáció, hálózat, böngésző fajtája, verziója és nyelvezet, operációs rendszer, képernyő felbontása, statisztikai adatok)

 

Az adatkezelés célja  

A Társaság Felületen elérhető szolgáltatásaival kapcsolatos ügyintézés, általános információnyújtás, ügyfélszolgálat biztosítása a jogszerű működés ellenőrzése (a szolgáltatás igénybevételére való jogosultság megfelelőségének ellenőrzése) érdekében.

 

Panaszkezelés esetén: Az adatkezelés célja a Társasághoz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés, chat útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából az Érintett személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint a Társaság panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.

 

Az értékesítő munkatárssal folytatott telefonbeszélgetést a Társaság szervezetén belüli oktatási (egyéni és csoportszintű értékesítői készségfejlesztési) céllal előzetes tájékoztatás és hozzájárulás mellett rögzítheti.

 

A hívás kezdő időpontjára és időtartamára vonatkozó adatot, valamint a telefonszámot (hívás azonosítására szolgáló adatok) a Társaság a hívások azonosítása, más hívásoktól való megkülönböztetése céljából kezeli.

 

A chat naplóadatok kezelésére más chat beszélgetésektől való megkülönböztetés céljából, valamint a chat szolgáltatás működésének ellenőrzése, hatékonyabbá tétele, fejlesztése érdekében kerül sor.

 

Az adatkezelés időtartama  

24 hónap, a még folyamatban lévő megkeresések, ügyek kivételével, amelyek esetében az adatkezelés megszüntetésére az ügy elintézését követő 6 hónap elteltével kerül sor.

 

Az adatkezelés jogalapja  

Az ügyfélszolgálati ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja az adatkezelő azon jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), hogy az ügyintézést utólagosan bizonyítsa, jogait érvényesíteni tudja, s egyben pontosabb tájékoztatást nyújtson, amely nagyobb ügyfélelégedettséget eredményez, és lehetőséget nyújt tájékoztatás nyújtásra, továbbá kifogások, kérések kezelésére. Az ügyintézés többféle formáját is biztosítja a Társaság, így az érintett döntési lehetősége biztosított, választhat, mely formában kíván kommunikálni és mennyi adatot oszt meg az ügyintézés során.

 

Hangfelvétel  

Az ügyfélszolgálati telefonhívás alaklmával külön, egyedileg kért/adott hozzájárulás (amely hozzájárulást az Érintett az adatkezelésről szóló rövid tájékoztatást és az adatkezelési tájékoztató elérhetőségére vonatkozó figyelemfelhívást követően i) a telefonkészülék nyomógombjainak segítségével adhat meg azzal, hogy választ a rendelkezésre álló menüpontok közül vagy ii) azt szóban adhatja meg) esetén a Társaság munkatársával folytatott hívást, beszélgetést rögzítjük. Amennyiben a hívásrögzítéshez az Érintett nem járul hozzá, a hozzájárulás megtagadását akként fejezheti ki, hogy nem választ az egyes menüpontok közül, a hívást megszakítja. Ebben az esetben Társaságunk felkereshető a www.profession.hu weboldalon, illetve a https://ugyfelszolgalat.profession.hu/munkaado/ felületen megadott és alább is közölt egyéb elérhetőségeinken, pl. e-mailen, postai levél formájában, az Érintett által továbbá az ÁSZF II. fejezetében megadott módokon, illetve Társaságunk is ezen módok egyikén veszi fel a kapcsolatot az Érintettel.

 

Az értékesítő munkatárssal folytatott telefonbeszélgetés során az értékesítő munkatárs tájékoztatja az adatkezelésről és nem indítja el/megszakítja a hangrögzítést kérésére.

 

Az adatok megismerésére jogosult adtakezelők, adattovábbítás  

A Társaság az adatokat más adatkezelőnek nem továbbítja kivéve a bírósági, hatósági megkereséseket (lásd IX. Egyéb adatkezelések).

 

Az információs önrendelkezési jogok érvényesítése  

Az Érintett bármikor kérheti a hangfelvétel, illetve a chat beszélgetés, ügyfélszolgálati levelezés törlését. Ez esetben Társaságunk a rögzített beszélgetést, hangfelvételt törli és amennyiben a beszélgetés tartalma indokolja, írásbeli jegyzőkönyvben rögzíti a beszélgetés lényegét (nem szó szerint). A jegyzőkönyv felvételére a beszélgetés tartalmának bizonyíthatósága érdekében kerül sor. Ha a beszélgetés tartalma nem indokolja a jegyzőkönyv felvételét, a beszélgetés jegyzőkönyv felvétele nélkül törlésre kerül.

 

Az Érintett a hangfelvételről, chat beszélgetésről, az ügyfélszolgálatnak írt e-mailekről írásban, e-mailen vagy postai levél útján másolatot kérhet, amelyet hangfelvétel esetén elektronikus formában jelszóval védve bocsátja a Társaság az Érintett rendelkezésére, egyéb esetekben elektronikus levél útján. A másolatot az Érintett más célra nem használhatja fel, tehát nem hozhatja nyilvánosságra és nem adhatja át harmadik személynek, különösen, de nem kizárólagosan más állásportálnak. Társaságunk kizárólag a beszélgetés jelen pont szerinti felhasználásához járul hozzá, azaz, hogy az Érintett tájékoztatást kapjon a kezelt adatáról.

 

Felhívjuk az Érintett figyelmét és kérjük, hogy a hívás azonosítására szolgáló adatokat szíveskedjen meg/feljegyezni és az adatkezeléssel kapcsolatos kérelem előterjesztésekor a Társasággal közölni, ennek hiányában ugyanis a Társaság nincs abban a helyzetben, hogy a hívásról másolatot adjon, illetve az Érintett más, adatkezeléssel kapcsolatos információs önrendelkezési joga gyakorlására irányuló kérelmét teljesítse. A Társaság nem felel olyan kárért, hátrányért stb., amely abból ered, hogy az Érintett nem bocsátja rendelkezésére a rögzített beszélgetés azonosításához elengedhetetlen adatokat.

 

VIII. Munkaadói értékelés

 

 

 

Az adatkezelés célja  

A munkáltató értékelése, az álláskeresők segítése a megfelelő munkahely megtalálásában.

 

A kezelt adatok köre  

• A felhasználói szöveges vélemény tartalmában tartalmazhatja a Megrendelőnél felsővezetői pozíciót betöltő nevét.

A felhasználói szöveges vélemény vonatkozhat a természetes személynek minősülő Megrendelőre (pl. egyéni vállalkozó, egyéni ügyvéd, szabadalmi ügyvivő, őstermelő), így abban megjelenhet a Megrendelő neve, székhelye, értékelése, az értékelésből az érintettre levonható következtetések.

• A felhasználói véleményre adott munkáltatói válasz során megjelenik a válaszadó által megadott munkakör.

 

Az adatkezelés jogalapja  

A Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont) olyan állásportál üzemeltetése, amely hasznos információkat nyújt a munkakeresőknek a hirdető munkaadókról.

Az értékelés célja nem a természetes személy érintettek, hanem a munkaadók értékelése. Ennek kereteit, a munkaadói viszontválasz és munkaadói/érintetti panasztétel (tiltakozás) lehetőségét a Társaság szabályzatban rögzíti. A felsővezetők személye a nyilvánosan elérhető céginformációk alapján többnyire közismert adatok. Az adatkezelés szükséges, a kezelt adatok köre arányos a szolgáltatás nyújtásához.

 

Az adatok megismerésére jogosultak  

Társaságunk az értékeléseket (így adott esetben a személyes adatokat) és viszontválaszokat nyilvánosan, bárki számára elérhető módon közzéteszi a Felületen, ha Megrendelő cégoldala elérhető.

 

Az adatkezelés időtartama  

A személyes adatokat tartalmazó felhasználói értékelés annak – a Felhasználó vagy Társaságunk általi – törléséig, illetve az értékelő Felhasználó profession.hu regisztrációjának törléséig, vagy az érintetti tiltakozást követő szolgáltatói vizsgálat alapján történő törlésig érhető el. Törlésre kerül az értékelés akkor is, ha az értékelést leadó Felhasználó törli a szakmai profiljából azt a pozíciót, amely kapcsán értékelést adott le vagy magát az értékelt munkáltatót.

A munkáltatói válasz a felhasználói értékelés felhasználói vagy szolgáltatói törléséig vagy a Megrendelő általi törlésig érhető el.

 

Törlési és tiltakozási lehetőség  

Az adatkezeléssel szembeni tiltakozás az ugyfelszolgalat@profession.hu e-mail címen jelezhető.

Az adott munkáltató cégoldalán elérhető értékelést másfelől „!” gomb megnyomásával jelentheti – ezzel jelezheti, hogy tiltakozik az adatkezeléssel szemben.

A Megrendelő a felhasználói véleményre adott válaszát a munkaadói felületre bejelentkezve a Cégprofil menüben tudja törölni.

 

IX. Cookie

 

Társaságunk a Szolgáltatásainak nyújtása során a Felület, a Szolgáltatások megfelelő működése, a Felület alapvető és kényelmi funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény fokozása, a Szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása, a Felhasználók viselkedésének figyelemmel kísérése, statisztikák képzése és a Felhasználók külső felületeken való ismétel elérése érdekében cookie-kat és más hasonló technológiákat alkalmaz. A részletes cookie tájékoztató az alábbi linken érhető el:  www.profession.hu/cookieszabalyzat.

X. Egyéb adatkezelések

 

 

 

 

Hatósági adatigénylés  

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, fogyasztóvédelmi békéltető testület, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Társaságunk az adatszolgáltatást – amennyiben a megkereső szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – köteles (adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk. (1) c) pont) teljesíteni. Az adatszolgáltatás a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékre korlátozódik.

Szakmai rendezvények, videókonferenciák  

Szakmai rendezvényeinkkel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatónk az adott rendezvény regisztrációs felületén érhető el.

Naplózott adatok  

A Szolgáltató statisztikai és hibakeresési célból, valamint a visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza a következő adatokat és 180 napot követően törli: látogatás időpontja, IP cím, a megtekintett oldal címe.

 

A Felület működésének nyomon követése keretében a naplózott hibaesemény (ún. standard yii log, dátum, időpont, a hibaesemény megnevezése/leírása, IP cím adattartalommal) a hibaeseménytől számított 180 napig kerül megőrzésre.

 

A naplózásra a Társaság azon jogos érdekéből (GDPR 6.cikk (1) f) pont) kerül sor, hogy biztosítani tudja a Felületek informatikai biztonságát, azok ellenállóképességét a weboldallal/alkalmazással szemben intézett sértő, jogellenes vagy rosszhiszemű cselekményekkel, tevékenységekkel szemben (pl. engedély nélküli hozzáférés). A naplózás a fent részletezett célok eléréséhez feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű.

 

Rendszerüzenetek  

A regisztrációval vagy annak megszűnésével, illetve a Szolgáltatás működésével kapcsolatos rendszerüzenetekről leiratkozni nem lehet.

 

XI. Az adatkezeléssel kapcsolatos információs önrendelkezési jogok és jogorvoslati lehetőségek

 

A kapcsolattartó érintetteket az alábbi jogok illetik meg:

  • • személyes adatokhoz hozzáféréshez való jog (adatigénylés)
  • • adatok helyesbítéséhez való jog
  • • törléshez való jog
  • • adatkezelés korlátozásához való jog
  • • tiltakozáshoz való jog

 

A Társaságunkhoz intézni kívánt bármely megkeresést, kérelmet postai úton Társaságunk mindenkori székhelyére (jelenleg 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. IV. emelet) vagy elektronikus úton az ugyfelszolgalat@profession.hu e-mail címre juttathatja el. A Társaság részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt az érintettől érkezett igénynek tekintjük. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott megkeresés esetén szükséges, hogy igazolja érintetti minőségét, személyazonosságát és az adattal fennálló kapcsolatát.

 

Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, egyéb önrendelkezési joggal kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha kifejezetten másként kéri.

 

Ha nem teszünk intézkedéseket kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az érintett kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen biztosítjuk. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Társaságunk, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása Társaságunkat terheli.

 

Tájékoztatjuk, hogy az a munkaadó is jogosult kapcsolattartói minőségének és személyes adatainak törlését kérni, amelyhez kapcsolatartóként adták meg adatait.

 

Tekintettel arra, hogy a felhasználói fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása a felhasználó felelőssége, a Felületen keresztül benyújtott megkeresést a Társaság az érintettől érkezett igénynek tekinti.

 

Bírósági jogorvoslat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz való fordulás lehetősége

 

Társaságunk mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban úgy érzi, ennek nem feleltünk meg, lehetősége van írni a Társaság II. pontban meghatározott elérhetőségeire.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603., telefon: + 36-1/391-1400, fax: + 36-1/391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Bírósághoz fordulhat:

  • • a felvilágosítás megtagadása,
  • • a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,
  • • jogainak megsértése esetén, továbbá
  • • ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha
  • • Társaságunk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

 

A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Ha Társaságunk az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha Társaságunk, illetve más adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, Társaságunktól sérelemdíjat követelhet.

 

Kérjük, hogy a Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően forduljon bizalommal Társaságunkhoz.

XII. Adatfeldolgozók

 

 

 

Adatfeldolgozó megnevezése Adatfeldolgozó elérhetősége Adatfeldolgozás célja Adatfeldolgozással érintett adatok köre
Zoomsphere Neumannova 1453/28, Zbraslav, 15 600 Praha 5, Czech Republic A Facebook-kommentek menedzselése A Facebookon (közösségi médiában) nyilvánosan elérhető adatok pl. név, email cím, lakhely, stb. és azon személyes adatok összessége, amit az Érintett önszántából elküldi a Szolgáltatónak pl. telefonszám
Sajtóművek Bt. 1192 Budapest, Gutenberg körút 3. 1. em. 5. social media ügynökségi adatfelhasználás A Facebookon (közösségi médiában) nyilvánosan elérhető adatok pl. név, email cím, lakhely, stb. és azon személyes adatok összessége, amit az Érintett önszántából elküldi a Szolgáltatónak pl. telefonszám
Unbounce Marketing Solutions Inc.

 

400-401 West Georgia Street Vancouver, BC V6B5A1 e-mail hírlevél kiküldése, személyes megkeresés ajánlattal név, email cím, cookie
MORTOFF Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

1138 Budapest, Dunavirág utca 2. I. ép. 3. em. Informatikai szolgáltatás ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató III. pontja
Ernst & Young Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

 

1132 Budapest, Váci út 20. Könyvvizsgálati szolgáltatások ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató III. pontja
INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

1138 Budapest, Váci út 144-150. Követeléskezelés ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató III. pontja
COFACE Hungary Credit Management Services Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

1134 Budapest, Váci út 45. H. ép. 7. Követeléskezelés ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató III. pontja
Work Out Service Korlátolt Felelősségű Társaság

 

2040 Budaörs, Orgona utca 43. Követeléskezelés ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató III. pontja
DESIGN CD Bt.

 

Budakalász, Árpád u. 14, 2011 postai küldemény kézbesítése név, cím, pozíciónév
M-BERT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

1089 Budapest, Orczy út 12. Postázás, csomagolás ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató III. pontja
Event and More Kft.

 

Budapest, Csetneki u. 11, 1113 rendezvényre történő regisztráltatás név
ZeroTime Services Korlátolt Felelősségű Társaság

 

2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4. rendszergazdai feladatok ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató III. pontja
Ringier Axel Springer Magyarország Kft.

 

1122 Budapest, Városmajor u. 11. Számlázás, számlák kiállítása és kiküldése ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató III. pontja
Invitech Megoldások Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

2040 Budaörs, Edison utca 4. ügyfélnyilvántartó és -kezelő rendszer üzemeltetése, szerverszolgáltatás ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató III. pontja
EU-JOBS INTERNATIONAL Korlátolt Felelősségű Társaság

 

1137 Budapest, Katona József utca 15. ügyfél elégedettségmérés cégadatok, kapcsolattartó neve, telefonszáma, hangfelvétel
Salesforce.com Inc.

 

Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA ügyfélnyilvántartó és -kezelő rendszer üzemeltetése, direkt marketing e-mail üzenet kiküldése

chat szolgáltatás működtetése

ügyféladatok (III.fejezet), megrendelések, e-DM-ek (IV. fejezet)
UNITED CONSULT K2 Kft.

 

1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u. 6 ügyfélnyilvántartó és direkt marketing üzenetküldő rendszer bevezetése, fejlesztése ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató III. és IV. pontja
Hotjar

 

Level 2 St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit, Street St Julians STJ 1000, Malta statisztikai adatok képzése a kurzormozgatási és kattintási adatokból termékhasználati elemzés és fejlesztés céljából kattintási és kurzormozgási adatok
Lead Generation Kft.

 

1036 Budapest, Lajos utca 48-66. C épület 4. emelet direkt marketing hozzájárulások beszerzése név, email cím, telefonszám, cégadatok
BIG FISH Internet-technológiai Kft.

 

1066 Budapest, Nyugati tér 1-2. a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára, BigFish Payment Gateway fizetési szolgáltatás üzemeltetése ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató III. pont
Micra-S Piackutató- Marketing- és Üzletviteli Tanácsadó Betéti Társaság

 

 

2161 Csomád, Liget utca 14.

 

Piackutatás, statisztikai adatok előállítása, kérdőívek értékelése során

 

ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató V. pontja
OTP Mobil Kft.

 

1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

 

a fizetési tranzakciók authorizálásához, fraud (csalás) monitoring és fraud (csalás) megelőzéshez, bankkártya elfogadásho szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltatók rendszere között, SimplePay online fizetési rendszer fejlesztése és üzemeltetése ld. Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató IV. pontjald.
Microsoft Ireland Operations Limited

 

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írország

 

kapcsolattartás, üzleti ajánlat küldése ügyfél levelezés az értékesítővel
Arenim Technologies Kft.

 

1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

 

Ügyfélszolgálati telefonos rendszer üzemeltetése hangfelvételek