Városrendezési ügyintéző

Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal

Kiváló kapcsolattartó

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Irodájára

Városrendezési ügyintéző

munkatársat keres.

A közszolgálati jogviszony időtartama, jellege: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Felettesei megbízása alapján a tisztségviselők nevében válaszlevél-tervezeteket készít. Nyilvántartást vezet a hozzá tartozó területek, településfejlesztési és településrendezési tervekről. Előkészíti a Főépítész véleményét, településfejlesztési és településrendezési tervekkel, programokkal kapcsolatban. Véleményezi a telekalakítási terveket. A főépítész szakmai vezetésével ellátja a fővárosi település-szerkezeti terv, és szabályzata, valamint a kerület településrendezési terveinek véleményezését, karbantartását, szükség szerinti módosításait kezdeményezi. Részt vesz a városrendezési, közlekedésfejlesztési, környezetvédelmi, zöldterületi és egyéb eseti szakmai koncepciók kialakításában Részt vesz a településrendezési tervek tervegyeztetési fázisában. Figyelemmel kíséri és véleményezi a feladatkörét érintő lakossági és mások által tett kezdeményezéseket. Részt vesz a településképi szakmai konzultációs, bejelentési, és véleményezési eljárás lebonyolításában, a tervtanácsi munkában. Végzi a településképi iratkezelési, nyilvántartási feladatokat, és a Főépítészi Iroda adatbázisainak karbantartását. Tájékoztatást ad az ügyfelek, és tervezők részére. Ellátja a szakmai adminisztrációból eredő feladatait.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései (illetményalap 65.000.-Ft) az irányadók.

Munkakör betöltésének feltételei:

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • Egyetem, /Főiskolán szerzett szakirányú végzettség a 29/2012. (III.07.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet 32. pontjában foglaltak szerint, elsősorban építészmérnöki, településmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettség,
 •  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Kttv. 84-87. §-aiban foglalt együttalkalmazási és összeférhetetlenségnek való megfelelés és erről szóló nyilatkozattétel vállalása;
 • Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés.

Előnyt jelent:

 • Önkormányzati főépítészi irodai, urbanisztikai vagy településtervezői gyakorlat, jogszabályismeret,
 • kreativitás, jó kommunikációs képesség és csapatban való gondolkodás,
 • komplex látásmód, önállóság, problémamegoldó képesség,
 • Csepel helyismerete,
 • magyar önkormányzati működés ismerete,
 • közigazgatási alapvizsga/szakvizsga megléte,
 • kiemelt előnyt jelent továbbá a térinformatikai gyakorlat, a digitális térképi állomány szerkesztés ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 87/2019 (IV. 13.) Korm. rendelet szerint meghatározott tartalmú önéletrajz, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai; valamit a jelentkező nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban résztvevő személyek személyes adatai megismerhetik, illetve nyilatkozat arról, hogy a pályázó az együtt alkalmazási, és összeférhetetlenségi szabályoknak megfelel.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A jelentkezés határideje: 2022. július 15.

Állás, munka területe(i):

 • Mérnök
 • Építészmérnök
 • Közigazgatás
 • Köztisztviselő

Jelentkezés módja:

Elektronikus úton Erdősiné Hajzer Éva részére a „Jelentkezem” gombon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott jelentkezéseket a bíráló bizottsági tagok átvizsgálják, majd meghatározzák azon pályázók személyét, akiket a kiválasztási folyamat második fázisában személyes elbeszélgetésre meghívnak. A jelentkező az eredményről - indokolás nélkül - e-mailben kap visszajelzést. A kiíró szerv az eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A hiányosan benyújtott jelentkezések elutasításra kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Foglalkoztatást megelőzően a 2011. évi CXCIX. tv. alapján előírt hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése kötelező. Alkalmazás estén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki. A munkáltató csak olyan személyes adatok megismerhetőségére tart igényt, amelyek lényegesek az adott munkakörrel kapcsolatban. A munkáltató az adatvédelmi hatóság 2016. évben kelt tájékoztatója alapján megismerheti az adott állásra pályázó közösségi oldalakon közzétett nyilvános, a munkavégzés szempontjából lényeges személyes adatait, de erről a körülményről előzetes tájékoztatást nyújt a pályázó számára. Munkáltató a pályázó közösségi oldalával kapcsolatban személyes adatot le nem ment, nem tárol, nem továbbít. Adatkezelés célja: a meghirdetett köztisztviselői munkakör betöltése, köztisztviselői kinevezés. A kezelt adatok köre: a kinevezéssel kapcsolatos lényeges adatok köre. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázat esetén a köztisztviselői szabályok szerinti időtartamig, sikertelen pályázat esetén a pályázati anyag a 78/2012. (XII.28.) BM rend. szerint kerül tárolásra. A személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók és közreműködők. Adattárolás helye, módja: papír alapon ügyiratban, alkalmazás esetén a köztisztviselő személyügyi dossziéjában, illetve elektronikusan a munkáltató által használt e-mail levelező rendszerben. Bővebb információt a honlapon a Hivatal/Adatvédelmi tájékoztató oldalon talál.

Városrendezési ügyintéző
Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
1211 Budapest, Szent Imre tér 10.