Siófok Város Önkormányzata

Ügyvezető

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet

az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában levő Balaton-parti Kft. ügyvezetői (vezető állású munkavállaló)

munkakörének betöltésére.

A társaság megnevezése: a Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

Betöltendő munkakör: ügyvezető

A társaság rövid ismertetése:

Az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában levő Balaton-parti Kft. fő tevékenységi köre az önkormányzati tulajdonú szabad- és fizető strandok fenntartása és üzemeltetése, a strandfejlesztésekhez kapcsolódó pályázatok megvalósítása, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése, bérbeadása (pl.: Vásárcsarnok, Thanhoffer villa), a Színpart (korábban: Kálmán Imre Szabadtéri Színpad), a Galérius Élményfürdő és Wellnes Központ, a Galérius vendégház működtetése, a városi rendezvények szervezése és lebonyolítása. A társaságnak kiemelt szerepe van a város turisztikai feladatainak magas színvonalú ellátásában.

Az ügyvezető feladata a gazdasági társaság eredményes, hatékony, gazdaságos és innovatív működtetése.

Az ügyvezető feladatai különösen:

 • az alapító önkormányzattal együttműködve látja el az önkormányzat által a társaság részére átadott és meghatározott feladatokat, az ehhez szükséges döntések meghozatala érdekében előterjesztéseket készít az önkormányzat képviselő-testülete és bizottságai elé, gondoskodik a döntések szakszerű végrehajtásáról,
 • folyamatosan nyilvántartást vezet az alapító határozatairól (Határozatok könyve),
 • gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
 • elkészíti a mérleget és a vagyonkimutatást és ezeket a könyvvizsgáló, felügyelőbizottság és az alapító elé terjeszti,
 • köteles az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni,
 • biztosítja az alapító részére a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést,
 • szakmailag irányítja és felügyeli a társaságnál folyó alaptevékenységet, illetve az egyéb, a tulajdonos által a társaságra ruházott feladatok végzését.


Munkáltatói jogok területén:

 • megköti és módosítja a munkavállalók munkaszerződéseit, fegyelmi jogkört gyakorol a munkavállalók felett,
 • engedélyezi a rendkívüli és fizetés nélküli szabadságokat,
 • megállapítja a munkavállalók munkabérét, munkaviszony megszüntetési joga van a cég valamennyi alkalmazottja vonatkozásában.


Irányítási feladatai:

 • irányítja a cég műszaki, pénzügyi-gazdasági, illetve egyéb tevékenységét,
 • az alapítóval egyeztetve, annak utasításait figyelembe véve meghatározza a cég üzletpolitikáját és piaci stratégiáját,
 • az alapítóval egyeztetve értékeli a cég üzletpolitikáját és piaci stratégiáját. Szükség esetén - a fenntarthatóság érdekében - megteszi a szükséges intézkedéseket.


Közreműködési feladatai:

 • megköti a cég szerződéseit, megállapodásait,
 • évente fenntartási-fejlesztési elképzeléseket tár a tulajdonos elé közvetlen formában vagy a Felügyelő Bizottság üléseinek keretében.
 • fejlesztési elképzelésekhez szükséges hiteltárgyalásokon részt vesz,
 • gazdasági társulások előkészítő és realizáló tárgyalásain részt vesz.


Ellenőrzési feladatai:

 • a vezető tisztségviselők, a munkavállalók tevékenységének figyelemmel kísérése,
 • az ellenőrzési programok jóváhagyása és végrehajtásának ellenőrzése,
 • felülvizsgáltatja a cég minden olyan tevékenységét, amely gátolja a tervezett fejlődést.
   

A vezetői ellenőrzés körében az ügyvezető és a vezetői munkakört betöltő dolgozók feladata a beosztott dolgozókat folyamatosan beszámoltatni és helyszíni ellenőrzéssel meggyőződni, hogy feladataikat az elvárásoknak megfelelően teljesítik.

Haladéktalanul intézkednie kell a tapasztalt hiányosságok megszüntetése érdekében. Szükség esetén kezdeményezi az anyagi és fegyelmi felelősségre vonást a társaság vagyonának védelme érdekében.

A belső ellenőrzés keretében az ügyvezető elsősorban a könyvvizsgáló által feltárt jelzésekre támaszkodik. Ennek keretében figyelemmel kíséri, és szükség esetén megteszi az intézkedéseket a társaság működésével, gazdálkodásával, pénzkezelésével, ügyvitelével, vagyonvédelmével, kapcsolatosan feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében. Folyamatosan ellenőrizteti a jogszabályok betartását, a társasági szerződésben és a belső szabályzatokban foglaltak helyes alkalmazását.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet és nem is áll büntetőeljárás hatálya alatt,
 • nem áll fenn vele szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:115. §-ában és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok,
 • felsőfokú végzettség,
 • B kategóriás vezetői engedély,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi felsőfokú szakképzettség vagy közgazdasági felsőfokú szakképzettség,
 • cégvezetői tapasztalat,
 • fürdő üzemeltetéséhez szükséges szakirányú végzettség,
 • az alábbi területek valamelyikén szerzett minimum 2 éves, releváns okiratokkal alátámasztott munkatapasztalat:
  • ingatlangazdálkodás,
  • vagyonhasznosítás,
  • piac üzemeltetés.
 • idegen nyelv ismerete (angol, német),
 • idegenforgalmi végzettség és tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • felelősségteljes, önálló munkavégzés,
 • kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség,
 • megbízhatóság, szakmai elhivatottság.
   

A jogviszony jellege és időtartama:
Határozatlan idejű munkajogviszony vezető állású munkavállaló (a gazdasági társaság ügyvezetője) számára, teljes munkaidőben, heti 40 órában, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

Juttatások:

Megállapítása a felek közötti megállapodással történik.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 • fényképpel ellátott, szakmai tevékenységgel kibővített önéletrajz,
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll büntetőeljárás hatálya alatt,
 • a munkabérre és egyéb juttatásokra vonatkozó elképzelés,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:115. §-ában és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok,
 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
 • nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
Az ügyvezetői (vezető állású munkavállaló) munkakör 2021. május 17. napjától tölthető be, határozatlan időtartamra.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.

Állás, munka területe(i):

 • Közigazgatás
 • Köztisztviselő
 • Cégvezetés, Menedzsment
 • Ügyvezető

Szükséges tapasztalat:

 • Nem igényel tapasztalatot

Szükséges végzettség:

 • Főiskola

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

Siófok

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton, a pályázatnak a Siófok Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8600 Siófok, Fő tér 1.) vagy Siófok Város Önkormányzata Polgármestere Titkárságán kell papír alapon, zárt borítékban benyújtani.

Kérjük a borítékon feltüntetni: Balaton-parti Kft. ügyvezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a gazdasági társaság egyszemélyes tulajdonosa, Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el a benyújtást követő rendes testületi ülésén. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.