Országos Vízügyi Főigazgatóság
Pályázatot hirdet az alábbi állás betöltésére:

Projektvezető

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a belügyminiszter által irányított, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Szakembergárdájának jelentős részét továbbra is az egyes vízügyi szakmák képviselői és a vízügyi projektek lebonyolítását ellátó projektiroda munkatársai adják, kiknek tevékenységét természetesen a szokásos háttérfunkcióban dolgozó kollégák támogatják. Így a mérnöktől és a hidrológustól kezdve a közgazdászon át az informatikusig számos szakma és szakterület együttműködése biztosítja a Főigazgatóság tevékenységének kereteit.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet határozott időre a Projekt Műszaki Osztályon, projektvezetői munkakörbe.
Tevékenységét a Projekt Műszaki Osztály vezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 26. 

Főbb feladatok, munkák:

 • Felelős a rá bízott projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek betartásáért. A projekt naprakész felügyeletét és irányítását ellátja, a projekt határidőre történő előkészítését és megvalósítását koordinálja, ennek keretében a Projekt Műszaki Osztály vezetőjének irányítása mellett gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel, együttműködve a VIZITERV Environ Kft. (műszaki szakmai partner) által az adott projektben kijelölt projektvezetővel és azok helyetteseivel.
 • Gondoskodik a projektek támogatási kérelmének és mellékleteinek összeállításához szükséges pénzügyi és műszaki információk VIZITERV Environ Kft. (műszaki szakmai partner) részére történő megadásáról. Gondoskodik a projekt megalapozó tanulmányok pénzügyi és műszaki tartalmának összeállításáról
 • Gondoskodik a pályázati felhívás szerinti indikátorok meghatározásáról
 • Koordinálja és figyelemmel kíséri a projektek megvalósításához kapcsolódó (köz)beszerzési eljárások előkészítését, szükség szerint a hatályos jogszabályok szerinti minőségbiztosítási folyamatokat, együttműködve a társosztályokkal, a (köz)beszerzési eljárások eredményeképpen létrejövő szerződések összeállítását, azok aláírását nyomon követi
 • Az Irányító Hatóság által megküldött hiánypótlások, tisztázó kérdések megválaszolásához adatot szolgáltat
 • Gondoskodik a VIZITERV Environ Kft. által előkészített, a támogatási kérelemmel, bejelentésekkel összefüggő hiánypótlások, tisztázó kérdések aláíratásáról, és az aláírt dokumentumok VIZITERV Environ Kft. részére történő megküldéséről
 • Gondoskodik a Támogatási szerződések, szerződésmódosítások megfelelő példányszámban történő aláíratásáról és az aláírt példányok megküldéséről az Irányító Hatóság felé
 • Gondoskodik az Irányító Hatóság által is aláírt Támogatási szerződések iratkezelési szabályzat szerinti szétosztásáról
 • A VIZITERV Environ Kft-vel együttműködve meghatározza a projekt végleges műszaki tartalmát
 • Koordinálja a projektfejlesztéssel összefüggő személyes egyeztetéseket, megbeszéléseket, részt vesz valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen
 • A projekt koordinálása során a VIZITERV Environ Kft-vel együttműködve nyomon követi, ellenőrzi a szerződések határidőre történő teljesítését, gondoskodik a vállalkozói/megbízotti teljesítések (teljesítési igazolások), jelentések elfogadásáról, a számlák kifizetésre való felterjesztéséről
 • Gondoskodik a VIZITERV Environ által összeállított projektdokumentáció mellékleteinek (köztük MT, stb.) véglegesítéséről, jóváhagyásáról, aláíratásáról
 • A VIZITERV Environ Kft. által összeállított szakmai beszámoló tervezetet ellenőrzi, és egyetértése esetén továbbítja a kifizetési kérelmet összeállító és EPTK rendszeren keresztül benyújtó pénzügyi menedzseri feladatokat ellátó kolléga részére
 • Naprakész módon nyilvántartja a teljes projektdokumentációt
 • A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerint az OVF felelősségi körébe tartozó tevékenységek vonatkozásában az OVF köteles biztosítani – így a munkakört betöltő is -, hogy az előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával a szükséges dokumentumok rendelkezésre álljanak, a kért információk és adatok megadásra kerüljenek
 • A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerint a VIZIG felelősségi körébe tartozó tevékenységek, valamint a helyszíni munkálatok ellenőrzése vonatkozásában értesíti az érintett VIZIG-et, nyomon követi az ellenőrzési eljárás folyamatát, ellenőrzi, hogy a vizsgálaton résztvevő kollégák az ellenőrzési jegyzőkönyv aláírásával igazolják az ellenőrzésen történő részvételüket
 • Amennyiben intézkedési terv előírására kerül sor, gondoskodik az abban foglaltak határidőben történő végrehajtásáról
 • Gondoskodik minden szabálytalansági gyanúval vagy szabálytalansági eljárással kapcsolatos válasz, észrevétel, jogorvoslati kérelem, kifogás határidőben történő megadásáról
 • Korrekció megállapítása esetén gondoskodik a visszafizetéshez szükséges forrás elkülönítéséről
 • A VIZITERV Environ Kft. által összeállított szakmai beszámoló tervezetet ellenőrzi
 • Együttműködik a társosztályokkal, köztük folyamatos kapcsolatot tart a projekt pénzügyi osztállyal
 • Felelős a vonatkozó eljárásrendek és jogszabályok betartásáért, ellátja a közvetlen felettes által rábízott feladatokat
 • Ellátja a projektek fenntartási időszakban történő kezelését

Az álláshoz tartozó elvárások:

 • főiskolai vagy egyetemi végzettség
 • Microsoft Word, Excel magas szintű ismerete
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása
 • nemzetbiztonsági ellenőrzésen való részvételi kötelezettség vállalása
 • önálló munkavégzés, jó problémamegoldó készség, proaktív hozzáállás
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

 • Európai Unió (társ)finanszírozásával, vagy hazai forrásokból megvalósuló projektek kezelésében szerzett szakmai tapasztalat
 • közbeszerzési gyakorlat
 • FIDIC szerződéses rendszerben megvalósuló beruházásban szerzett tapasztalat
 • vízgazdálkodási beruházások előkészítésében és/vagy megvalósításában szerzett gyakorlat
 • idegen nyelv ismerete
 •  „B” kategóriás vezetői engedély

Amit kínálunk:

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz fizetési igény megjelölésével, motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • szakmai tapasztalat, gyakorlat hitelt érdemlő igazolása (amennyiben releváns)
 • amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik

 

Állás, munka területe(i):

 • Gyártás, Termelés
 • Projektmenedzsment

Szükséges tapasztalat:

 • 1-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges végzettség:

 • Főiskola

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

Egyéb juttatások:

mobiltelefon, cafeteria, céges üdülés, üdültetés, lakhatási támogatást biztosító ajánlat

Munkavégzés helye:

1012 Budapest, Pálya utca 9.

Jelentkezés módja:

 A pályázatok benyújtásának módja, rendje:
A pályázatot e-mail-en kell eljuttatni az „OVF projektvezető” jelige feltüntetése mellett bérigény megjelölésével.

A pályázat elbírálásának rendje:
Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.
A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.