A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. §-a alapján pályázatot hirdet

Jogi Tanácsadó

álláshely betöltésére, határozatlan időre, a Közbeszerzési Hatóság Elnöki Kabinetére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Közbeszerzési Hatóság

H-1026 Budapest, Riadó u. 5.

Ellátandó feladatok:

 • az Elnöki Kabinet munkájának segítése.

Álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

 • gondoskodik a tanácsülési meghívók, előterjesztések és jegyzőkönyvek szerkesztéséről, hitelesítéséről, illetőleg arról, hogy a hitelesített jegyzőkönyvet a Tanács tagjai megkapják;
 • intézi az Országházba, illetve az Országgyűlés Irodaházába történő belépési engedélyeket, valamint a hivatali gépkocsik parkolási engedélyét;
 • vezeti a Tanácstagok nyilvántartását, és az abban történt változásokról tájékoztatja a Közbeszerzési Hatóság megfelelő munkatársait;
 • tanácstag megbízásának visszavonása vagy új tanácstag kinevezése esetében intézi a parlamenti belépők kiadásával és visszavonásával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a Hatóságot érintő változások honlapon történő átvezetéséről;
 • a tanácstagok esetében gondoskodik a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről, valamint a változás bejelentéséről a megfelelő szervek felé, kapcsolatot tart az Országgyűlés Hivatalának, valamint a Miniszterelnöki Hivatal illetékes munkatársaival;
 • figyelemmel kíséri a Tanács tagjainak, az Elnöknek címzett ügyiratok, határidős feladatok elvégzését;
 • ellátja az Elnöki Kabinethez tartozó szervezeti és jogi feladatokat;
 • közreműködik az Elnöki Kabinet beszerzéseivel kapcsolatos ügyintézésben;
 • munkájával összefüggő jogszabályok ismerete, jogszabályváltozások naprakész követése;
 • közreműködik a Közbeszerzési Hatóság kommunikációjával kapcsolatos feladatok koordinációjában, a vezetői utasítások végrehajtásának nyomon követésében;
 • folyamatosan nyomon követi a szervezeti és jogszabályi változásokat, figyeli a Magyar Közlönyben és a Hivatalos Értesítőben megjelenő változásokat;
 • figyelemmel kíséri az Elnöki Kabinet szerződéseit, nyomon követi azok teljesítését, közreműködik a szerződések elkészítésében;
 • nyomon követi az Elnöki Kabinetre vonatkozó belső szabályzatokban foglaltak teljesítését, szükség esetén közreműködik a módosítások elkészítésében, közreműködik a jogi dokumentumok elkészítésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény a Hatóság Közszolgálati Szabályzatának III. 1.2. és 1.4. pontjának, valamint a Közbeszerzési Hatóságnál alkalmazandó ruházati költségtérítésről szóló elnöki utasításnak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • 6 hónap próbaidő;
 • jogász szakképesítés;
 • MS Office program felhasználói szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi szakvizsga és/vagy közigazgatási szakvizsga;
 • legalább 3 év közigazgatásban szerzett gyakorlat;
 • legalább 3 év közbeszerzési területen, közbeszerzési eljárások lebonyolításban szerzett gyakorlat;
 • angol és/vagy német nyelvből közép-vagy felsőfokú nyelvtudás.

Elvárt kompetenciák:

 • empátia
 • lojalitás
 • felelősségtudat
 • precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz a fizetési igény megjelölésével;
 • motivációs levél;
 • végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek, nyelvismeretet igazoló bizonyítványok másolatai;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat a pályázó vállalásáról, miként a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti.

Állás, munka területe(i):

 • Közigazgatás
 • Köztisztviselő
 • Jog, Jogi tanácsadás
 • Jogtanácsos, Jogász, Jogi előadó

Szükséges tapasztalat:

 • Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot

Szükséges végzettség:

 • Egyetem

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

1026 Budapest, Riadó u. 5.

Jelentkezés módja:

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

az álláshely a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020.10.14.

a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeles Henrietta humánpolitikai referens nyújt a 061/882-8548-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Közbeszerzési Hatóság címére történő megküldésével (H-1026 Budapest, Riadó utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Jogi Tanácsadó.;
 • elektronikus úton Szeles Henrietta humánpolitikai referens részére;
 • személyesen: Szeles Henrietta humánpolitikai referens részére (H-1026 Budapest, Riadó utca 5.).

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Háromtagú előkészítő bizottság előzetesen szakmai/érvényességi szempontból értékeli a pályázatokat. Az előzetes értékelés alapján a kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatására kerül sor, ezt követően a legalább 3 tagú bírálóbizottság javaslatot tesz a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. A javasolt pályázók közül a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki a felvételre kerülő személyt. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.11.13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2020.09.16.