pályázatot hirdet
a Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I törvény,
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján  Foglalkoztatás jellege:
   
  Teljes munkaidő
  Mt. szerinti foglalkoztatás
   
  A vezetői megbízás időtartama:
   
  A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 1.- 2024. augusztus 1. napjáig szól.
   
  A munkavégzés helye:
   
  7629 Pécs, Dobó István u. 93.
  7629 Pécs, Komját Aladár u. 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása. A köznevelési intézmény vezetője felel az intézményben folyó pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért.
  A köznevelési intézmény vezetője dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet, illetve ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • cselekvőképesség
 • egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • középiskolában az Nkt. szerinti pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzetség
 • legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval munkajogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg munkajogviszonyt létesít

Szükséges vezetői kompetenciák:

 • kiváló irányítási és döntési képesség
 • szakma iránti elkötelezettség
 • magas szintű szakmai ismeret
 • együttműködési képesség
 • empátia

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló intézménytípusban megszerzett vezetői tapasztalat
 • az Intézményben megszerzett vezetői tapasztalat
 • intézménytípusban eltöltött szakmai gyakorlat
 • az Intézményben eltöltött szakmai gyakorlat

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • az Intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező vezetési program, különös figyelemmel a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére, oktatására és felzárkóztatására vonatkozó elképzelésekre
 • álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okmányok másolata (tudományos fokozat, állami nyelvvizsgát igazoló dokumentumok is)
 • három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagában szereplő személyes adatainak sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel történő közléséhez)
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy teljesen korlátozott gondnokság alatt
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenségi ok
 • Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

  Munkakör betöltésének időpontja:
  A munkakör 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.
  Pályázat benyújtásának határideje:
  Az Oktatási és Kulturális Közlöny aktuális számában történő megjelenéstől számított 30 napon belül.
   
  A pályázati kiírással kapcsolatban bővebb információ:
  Virág Bertalan ügyvezető igazgató
  Tel: 72/539-650

  Pályázat elbírálásának határideje, módja, rendje:
  A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő 30 napon belül kell elbírálni.
  A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az Emberi Erőforrások Minisztere dönt.
  Pályázat elkészítéséhez szükséges további információ:
  Jakab Natália igazgató - helyettes
  Tel: 72/238-893


Állás, munka területe(i):

 • Oktatás, Kutatás, Tudomány
 • Oktatás-, Tudomány vezető
 • Tanító, Tanár, Pedagógus
 • Teljes munkaidő
 • Időszakos munka

Szükséges tapasztalat:

 • 5-10 év szakmai tapasztalat

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

Pécs

Pályázatok benyújtásának módja, formája:

A pályázatot postai úton a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának kell címezni a 7629 Pécs, Komját Aladár u. 5. címre
vagy
személyesen leadni a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyén 7629 Pécs, Komját Aladár u. 5., az ügyvezetői titkárságon, munkanapokon 7.30 – 15.30 között lehet

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Zárt borítékban „Pályázat a Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola magasabb vezetői megbízás ellátására” megjelöléssel három eredeti példányban kell benyújtani a pályázatokat, valamint elektronikus úton az "Jelentkezem" gombra kattintva is meg kell küldeni. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.