Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
Városépítési Irodája pályázatot hirdet

Építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Budapest, 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 65.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

  Építéshatósági ügyek elsőfokú döntésre történő előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint az egyéb juttatások tekintetében Budapest Főváros XXI., Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • Egyetemen, /Főiskolán szerzett szakképzettség a 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 15. a) pontjában I. besorolási osztályban meghatározottak szerint (építészmérnök, településmérnök),
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Kttv. 84-87. §-aiban foglalt együttalkalmazási,- és összeférhetetlenségnek való megfelelés és erről szóló nyilatkozattétel vállalása,
 • Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Építésügyi területen szerzett közigazgatási gyakorlat,
 • Közigazgatási alapvizsga/szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  A 87/2019. (IV.13.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmú részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban résztvevő személyek a pályázatát megismerhetik.

Egyéb információ az állásról:

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 28.

Állás, munka területe(i):

 • Építőipar, Ingatlan
 • Műszaki előkészítő
 • Közigazgatás
 • Közalkalmazott
 • Teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:

 • Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

Budapest, 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 65.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Bánhegyi Zsuzsanna részére a "Jelentkezem" gombon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott pályázatokat a Pályázatelbíráló Bizottsági tagok átvizsgálják, majd meghatározzák azon pályázók személyét, akiket a kiválasztási folyamat második fázisában személyes elbeszélgetésre meghívnak. A pályázó az eredményről - indokolás nélkül - e-mail cím megadása esetén elektronikus formában kap értesítést. A pályázatot kiíró szerv a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Alkalmazás estén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki. A munkáltató csak olyan személyes adatok megismerhetőségére tart igényt, amelyek lényegesek az adott munkakörrel kapcsolatban. A munkáltató az adatvédelmi hatóság 2016. évben kelt tájékoztatója alapján megismerheti az adott állásra pályázó közösségi oldalakon közzétett nyilvános, a munkavégzés szempontjából lényeges személyes adatait, de erről a körülményről előzetes tájékoztatást nyújt a pályázó számára. Munkáltató a pályázó közösségi oldalával kapcsolatban személyes adatot le nem ment, nem tárol, nem továbbít. Adatkezelés célja: a meghirdetett köztisztviselői munkakör betöltése, köztisztviselői kinevezés. A kezelt adatok köre: a kinevezéssel kapcsolatos lényeges adatok köre. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázat esetén a köztisztviselői szabályok szerinti időtartamig, sikertelen pályázat esetén a pályázati anyag a 78/2012. (XII.28.) BM rend. szerint kerül tárolásra. A személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók és közreműködők. Adattárolás helye, módja: papír alapon ügyiratban, alkalmazás esetén a köztisztviselő személyügyi dossziéjában, illetve elektronikusan a munkáltató által használt e-mail levelező rendszerben.

Bővebb tájékoztatás a csepel.hu honlapon, az adatvédelmi tájékoztató cím alatt található (Tájékoztató az adatkezelésről pályáztatás során).